Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Průběh pilotního ověřování tvorby ŠVP na vybraných gymnáziích
Odborný článek

Průběh pilotního ověřování tvorby ŠVP na vybraných gymnáziích

17. 10. 2005 Gymnaziální vzdělávání
Autor
VUP Praha

Anotace

Informace o systémovém projektu ESF – Pilot G, který se zaměřuje na ověřování tvorby ŠVP na gymnáziích.

V červnu 2004 byla vydána tzv. pilotní verze Rámcového vzdělávacího programu pro gymnaziální vzdělávání (RVP GV) a v srpnu 2004 byl schválen Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (RVP ZV). Podle těchto dokumentů začala vybraná čtyřletá i víceletá gymnázia v září 2004 ověřovat tvorbu školních vzdělávacích programů (ŠVP).

Pilotní gymnázia budou na svých školních vzdělávacích programech pracovat do konce školního roku 2005/06 a od září 2006 budou po dva roky ověřovat výuku podle ŠVP.

Pilotní ověřování tvorby ŠVP na gymnáziích má především tyto cíle:

  • Vytvořit kvalitní ŠVP podle RVP GV a RVP ZV
  • Vytvořit metodiku tvorby ŠVP (tzv. Manuál)
  • Dopracovat RVP GV

Gymnaziální sekce portálu chce školy informovat o průběhu pilotáže na gymnáziích a bude uveřejňovat ukázky ze ŠVP pilotních škol.

Jaký je harmonogram tvorby ŠVP na pilotních gymnáziích
Na každé pilotní škole je vytvořen tzv. užší projektový tým, který řídí koordinátor tvorby ŠVP (ředitel pilotního gymnázia nebo jím pověřený zaměstnanec pilotní školy). Každá škola má k dispozici po celou dobu pilotování svého garanta z VÚP, který školu metodicky vede. Koordinátoři se pravidelně setkávají s vedením projektu VÚP na společných setkáních, kde se připravují na jednotlivé etapy pilotáže, a každý měsíc školu navštíví její garant, který škole pomáhá s tvorbou ŠVP.

I. etapa: červenec-prosinec 2004

Obr.
1. Obr.
Pilotní školy začaly tvorbu školních vzdělávacích programů tím, že se detailně seznámily s RVP ZV (víceletá gymnázia) a RVP GV a se svými učiteli o dokumentech diskutovali. Učitelé se následně rozhodli, jakým způsobem chtějí provést analýzu své školy, aby zjistili, od čeho se mohou odrazit pro tvorbu ŠVP a které informace budou tvořit základ kapitol Charakteristika školy a Charakteristika ŠVP. Většina škol zvolila dotazníky a SWOT analýzu.

II. etapa: leden-srpen 2005

Obr.
2. Obr.
Na počátku roku 2005 se pilotní školy začaly věnovat diskusím o tom, jak by chtěly ve svém ŠVP naplňovat klíčové kompetence, tzn. jaké chtějí realizovat výchovné a vzdělávací strategie. Výchovné a vzdělávací strategie budou součástí kapitol Charakteristika ŠVP a učebních osnov každého z předmětů. Zároveň začaly školy vytvářet první návrhy učebních plánů, tzn. jaké předměty budou vytvořeny ze vzdělávacích oborů, jaký vzdělávací obsah se do nich zařadí a s jakou hodinovou dotací. Školy začaly také uvažovat o tom, jakým způsobem by chtěly realizovat průřezová témata.
V dubnu a květnu se učitelé pilotních škol zúčastnili tzv. oborových setkání, kde spolu s oborovými didaktiky VÚP pracovali na úpravě vzdělávacího obsahu vzdělávacích oborů v RVP GV tak, aby lépe odpovídal potřebám gymnázií, a diskutovali o tvorbě osnov.
Od dubna do června proběhla na webových stránkách VÚP zároveň veřejná elektronická diskuse k podobě vzdělávacích oborů v RVP GV. Její výsledky se promítly do upravené podoby vzdělávacích oborů a jsou zveřejněny na www.vuppraha.rvp.cz.
Po uzavření vzdělávacích oborů čekala pilotní gymnázia tvorba učebních osnov.

III. etapa: září 2005-březen 2006

Obr.
3. Obr.
Hlavním úkolem pilotních škol je v tomto období pilotáže tvorba učebních osnov. Školy pracují na učebních osnovách pro nižší i vyšší stupeň gymnázia a učitelé pilotních škol budou mít možnost účastnit se tvůrčích seminářů, které bude pořádat VÚP a na nichž si mohou vyměnit své zkušenosti s učebními osnovami svých předmětů.
Na konci roku 2005 bude každá škola proškolena v oblasti možností hodnocení žáků a autoevaluace školy. Nové znalosti mohou školy využít při tvorbě poslední kapitoly ŠVP - Hodnocení žáků a autoevaluace školy.
První třetina roku 2006 bude věnována posledním revizím ŠVP, v březnu by každá pilotní škola měla mít svůj ŠVP hotový.
Do června 2006 VÚP pilotáž vyhodnotí a připraví upravenou verzi RVP GV do veřejného připomínkového řízení.
Od září 2006 začnou pilotní školy podle svých ŠVP vyučovat ve všech prvních ročnících.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
VUP Praha

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.