Odborný článek

Malá myška

8. 9. 2009 Základní vzdělávání
Autor
Iva Fastová

Anotace

Pracovní list – omalovánka a vystřihovánka k rytmické říkance.
Příprava
Motivační cvičení (5 min.)

Ukažte žákům několik obrázků zvířátek, která už umí pojmenovat, a zopakujte otázku: What´s this?, na kterou odpovídají slovem nebo větou: It´s a ... Pokud neznají slovíčko mouse, prezentujte obrázkem nebo hračkou.

Zopakujte otázku: Is it big or small? Potom žákům řekněte, aby dobře poslouchali slova, která učitel vyslovuje, a určili to, které se rýmuje se slovem mouse.

Popis činnosti
Aktivita - práce s celou třídou (5 + 10 min.)

Prezentujte slovíčko house na plakátě či obrázku (příloha č. 3) a žáci se snaží správně určit, co znamenají další slova: ceiling, floor, window, door, která učitel ukazuje na plakátě, či v prostoru místnosti. Jakmile je žákům znám význam slov, nová slova opakují.

Ukažte pantomimicky pokyn point to... a zadávejte žákům instrukce, aby sami ukazovali na místa v místnosti. Při zadávání instrukcí vás může vystřídat šikovný žák.

Práce s písničkou

Žáci si poslechnou společně nahrávku 2-3x, aby se naučili melodii; a při druhém a dalším poslechu mohou s nahrávkou zpívat. S jejich pomocí připravte gestikulaci ke slovům a výrazům v písničce. Písničku ještě 1-2x zazpívejte s nahrávkou či bez, ale již s gesty.

Práce s listem - samostatná práce a individuální přístup (17 min.)

Prohlédněte si s žáky pracovní list a zopakujte pokyn: Point to... Potom žáky požádejte, aby se sami pokusili odvodit, jaký je čeká úkol.

Můžete podat vysvětlení v češtině nebo říct anglicky: Look at the flowers. Look at the pot. Look at the window. Which flower fits in the window? This, or this...? Cut the flower. Stick the flower on the window. Colour the flower. Colour the house.

Zkontrolujte, zda žáci zadání pochopili.

Zatímco žáci vystřihují a vybarvují, máte možnost s jednotlivci upevnit výslovnost a slovní zásobu.

Cvičení rozvíjí také schopnost nalézat rozdíly, cvičí jemnou motoriku.

Během samostatné práce žáků můžete pouštět novou písničku ještě několikrát ztlumeně.

Veselý proužek s okýnky můžete využít jako zadání pro rychlé žáky nebo jako domácí úkol nebo jako společnou opakovací práci (malovaný diktát) v další hodině.

Závěr hodin (3 min.)

Na závěr hodiny si ještě jednou novou písničku zazpívejte i s gestikulací.

Poznámky

Překlady do češtiny lze použít v takové míře, v jaké učitel uzná za vhodné vzhledem k jazykovým schopnostem žáků. Lze je zcela vynechat a anglické výrazy objasňovat jen pomocí pohybů.

Pracovní list pro žáka je komponován tak, aby si žáci mohli obrázky vybarvit, vystřihnout a slepováním vytvářet různé postavičky tematicky spjaté s obsahem písně. Text písně, který je uveden po straně pracovního listu tak zůstává na samostatném kousku listu a žák si postupně vytváří malý zpěvníček ze všech textů písní, se kterými pracoval.

Text písní - Marcela Kořínková, Hudba - Petr Kořínek, Ilustrace - Kateřina Kvačková

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
203.13 kB
PDF
Příloha č. 1: Pracovní list pro žáka: Slova písně, obrázky k vystřihování a vybarvování
pdf
34.18 kB
PDF
Příloha č. 2: Noty k písničce
pdf
170.9 kB
PDF
Příloha č. 3: Ilustrační obrázek
zip
965.82 kB
Archiv
Příloha č. 4: Zvukový záznam písničky

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Iva Fastová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence k učení
  • operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy

Průřezová témata:

  • Základní vzdělávání
  • Osobnostní a sociální výchova
  • Komunikace

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

karty s obrázky, plakát s domem, pracovní list, nůžky, lepidlo, pastelky