Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Cizojazyčná básnička
Odborný článek

Cizojazyčná básnička

4. 9. 2009 Základní vzdělávání
Autor
Katja Grád

Anotace

Žáci se mají naučit báseň v maďarštině a porovnat, jestli se jim učila lépe báseň s fonetickým přepisem a ilustrací, báseň s přepisem a překladem, nebo báseň s přepisem a originálem. Žáci básničku odrecitují.
Příprava:

Učitel si připraví pětiřádkovou báseň v cizím jazyce (např. v maďarštině - viz příloha), obrázky ilustrující každý řádek básně, zjednodušený fonetický přepis básně pro každého žáka a plakát s textem básničky.

Popis činnosti:

1. vyučovací hodina

Žáci pracují ve skupinách a ve dvojicích. Učitel nejdříve vyzve dvojice žáků, aby napsaly seznam všech jazyků, ve kterých umí pozdravit a ve kterých znají několik slov. Jeden dobrovolník je zaznamenává na tabuli.

Potom učitel ukáže žákům plakát s maďarskou básničkou a požádá je, aby se soustředili na opakování slov v básničce. Po přečtení žákům rozdá básničku v maďarštině a její fonetický přepis a rozdělí je do tří skupin: první skupina se učí básničku pomocí fonetické transkripce a originálu; druhá pomocí fonetické transkripce a ilustrací; třetí skupina se učí pomocí fonetické transkripce a překladu.

2. vyučovací hodina

Všichni žáci odrecitují básničku. Poté je učitel v diskusi vede k tomu, aby povídali o tom, jak se jim básnička učila, s čím měli potíže, co šlo snadno, co jim při učení pomáhalo. Učitel se jich zeptá, zda se stejným nebo podobným způsobem učí i básničky v češtině a co jim při učení pomáhá. Zeptá se, zda je snadnější učit se básničku v češtině, nebo je to „tak nastejno".

Poznámky:

Učitel může podle reakcí a zájmu žáků rozvinout diskusi, zda se jim maďarština jako řeč líbí, zda jim hezky zní a zda by se chtěli učit maďarsky nebo nějakou jinou exotickou řeč. Může se zeptat, kolika jazyky by se chtěli naučit mluvit a proč, jaká slova by se člověk měl naučit, když jede do cizí země a podobně. Diskusí by učitel měl žáky dovést k zájmu o cizí jazyky v tom smyslu, aby se naučili chápat, že řeč je jedním z mála rozdílů mezi lidmi a že jinak jsme si všichni rovni.

Překlad: Ruth Fraňková, úprava: Gabriela Baladová a Kamila Sladkovská.

Literatura a použité zdroje

[1] – http://jaling.ecml.at/pdfdocs/suppots/slovenia/poem.pdf.
[2] – Jazyková propedeutika pro učitele 1. stupně ZŠ.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
24.41 kB
Dokument
Básnička v maďarštině

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Katja Grád

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Multikulturní výchova
 • Kulturní diference
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
 • Základní vzdělávání
 • Multikulturní výchova
 • Multikulturní společnost

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

plakát s básničkou