Odborný článek

Příjmení

30. 7. 2009 Základní vzdělávání
Autor
Ingelore Oomen-Welke

Anotace

Žáci pracují s původem svého příjmení, porovnávají různé formy, převzaté z cizích jazyků. Poznávají příjmení, která vznikla z názvů řemesel. Snaží se vypátrat původ jmen slavných lidí.
Příprava

Učitel si připraví pomůcky, které jsou uvedeny u jednotlivých aktivit. Témata pracovních listů je vhodné zařadit při probírání učiva k tématu rodina.

Popis činnosti

(Metodický manuál pro jednotlivé pracovní listy)

Pracovní materiál vychází z vlastního jména každého žáka a jako hlavní zdroj poslouží přirozená rozmanitost jmen ve třídě. Pracovní listy dávají žákům prostor, aby sdělili své individuální zkušenosti, na jejichž základě může vzniknout společná reflexe a nové poznatky k tomuto tématu. Pracovní listy jsou přehledné a zacílené tak, aby žáci byli schopni se samostatně rozhodnout, jak si s nimi poradit. I když jsou pracovní listy koncipovány jako celek, lze s nimi pracovat jednotlivě. Materiály postupně přecházejí od jednodušších k obtížnějším tématům. Lze je využít i pro práci ve skupině, ke zpracování domácího úkolu nebo jako opakovací materiály nebo jsou vhodné i pro hodiny suplování.

Pracovní listy poskytují žákům prostor, aby si uvědomili informace o svém jménu, které zdědili po jednom z rodičů, s výjimkou např. adoptivních potomků. Rychle se ukáže, že některá jména jsou srozumitelná nebo že některým je možné částečně nebo vůbec rozumět. Česká příjmení jsou často odvozená od pojmenování řemeslníků. Tento fakt lze při práci s materiálem velice dobře využít.

Pracovní list č. 1

Hned v prvním úkolu začnou žáci pracovat s vlastním jménem. Žáci tak budou mít pocit, že se jich problematika přímo týká. Žáci napíšou své jméno a nemusí před ostatními prozradit všechny části svého jména, pokud by jim to bylo nepříjemné. O tomto tématu je možné se bavit neutrálně na základě následujících otázek:

 • Kolik máš křestních jmen?
 • Které je nejpěknější?
 • Potřebuje mít člověk více jmen?

Pojem křestní jméno a jeho úloha je dalším úkolem. Žáci znají již seznamy různých jmen, např. seznam třídy, kde jsou příjmení řazena podle abecedy. Jazykové srovnání (christian name, first name, family name, surname) může zahrnout i problematiku jazyka dětí z migrantských rodin. Žáci mohou sami vysvětlit, zda se v jejich jazyce říká jednoduše křestní jméno nebo jen jméno, a co příjmení v doslovném překladu znamená. Tato úloha není vhodná jako domácí úkol.

Řešení: V angličtině se používá: family name, surname, v němčině: Familienname, Zuname, Beiname. Vyjádřena je příslušnost k jedné rodině nebo historicky pozdější přidružení se dalšího jména, přízviska.

Předpokládaný časový nárok: 30 minut

Pomůcky: pracovní list č. 1 pro žáka (viz příloha)

Pracovní list č. 2

Žáci nejprve shrnou, která příjmení znají, a to nejlépe ústně (nebo i společně ve skupinách), pak si některá jména zapíší do pracovního listu. Významu některých příjmení lze velice dobře rozumět, některým ovšem ne. V rámci diskuse ve třídě by bylo dobré žáky upozornit na to, že pro dnešní potřeby není nutné rozumět příjmením, neboť nepopisují vlastnosti a vzhled svého nositele: Pan Malý může klidně měřit 190 cm. Přesto je pro žáky velmi zajímavé, odkud jejich příjmení pochází a co znamená.

Při další práci je důležité, aby učitel vysvětlil, jak se bude pracovat s lexikonem nebo slovníkem příjmení. Při práci s internetem je rovněž důležité, aby dal učitel jasné pokyny. Příjmení z jiných jazyků je možné dohledávat na internetu v různých slovnících.

K prohloubení znalosti je možné některá příjmení rozdělit na jednotlivá slova. V řádcích jsou pak uvedeny části příjmení a jejich význam, pokud je tak možné.

Řešení: Následující příjmení nelze dále dělit.

Žák: zbývající příjmení lze rozdělit takto - Pod/lipný, Skoč/do/pole, Sto/klasa, Těsno/hlídek, Kosto/hryz, Hrej/se/mnou.

Předpokládaný časový nárok: cca 45 minut

Pomůcky: pracovní list č. 2 pro žáka (viz příloha), slovníky a lexikony jmen, internet

Pracovní list č. 3

V tomto pracovním listě žáci poznají různé varianty příjmení. U českých příjmení se v tomto případě jedná o změnu kmenové hlásky. Žáci se zde seznámí i s počeštěnými formami příjmení, a to především jmen německých.

Jako vyhodnocení mohou žáci ve skupinách zapsat jednotlivé varianty jmen na papírky a připevnit na tabuli. Při nedostatku času může každá skupina přečíst své varianty a ostatní si je zapíšou.

Příklady:

počešťování jmen - Fischer/Fišer, Mayer/Majer, Zeller/Celer ...
změna kmenové hlásky - Žák/Žáček, Novák/Nováček

Předpokládaný časový nárok: cca 45 minut, z toho 15 - 20 minut skupinová práce

Pomůcky: pracovní listy č. 3 pro žáka (viz příloha), slovníky a lexikony jmen, internet

Pracovní list č. 4

Názvy povolání představují nejčetnější skupinu jmen v češtině. Na pracovním listě jsou uvedeny historické rytiny, které tato povolání zobrazují: bednář, kupec, kolář. Obrázky znázorňují typická povolání v době rozšiřování rodinných jmen/příjmení. Z úkolu vyplývá, že názvy povolání se i v jiných jazycích staly příjmeními.

Řešení a příklady: fran. candelier, něm. Kerzenmacher, Kerzenhalter - výrobce svíček; fran. marchand, něm. Händler - obchodník; fran. servant, něm. Diener - služebník; angl. shoemaker, něm. Schuhmacher - švec; angl. stewart, něm. Gutsverwalter - správce statku; řec. papas, něm. Pfaff - páter ...

Pro vypracování úkolu je dobré vybrat jazyk, který žáci znají.

Důležitý poznatek je ten, že dnešní příjmení nevypovídají již nic o povolání svého nositele. Žáci jistě najdou další příklady ze svého okolí velmi snadno: „Pan Krejčí je náš listonoš, pan Zpěvák je učitel mé sestry atd."

Úkol vyjmenovat jména z vlastní rodiny se spíše hodí jako domácí úkol, protože žáci budou jistě potřebovat pomoc svých rodičů. U některých praprarodičů si možná ani rodiče nebudou pamatovat jejich povolání, proto není důležité, aby bylo vypracování úkolu úplné.

Předpokládaný časový nárok: cca 30 minut

Pomůcky: pracovní listy č. 4 pro žáka (viz příloha), internet

Pracovní list č. 5

Tento pracovní list se zabývá příjmeními v mezinárodním měřítku. Známá a oblíbená jsou jména především z angličtiny a popř. z francouzštiny. Žáci mohou hledat informace v novinách a časopisech pro mladé, jež nabízejí dostatek materiálu.

Tip: Místo velké nástěnné mapy si mohou žáci nakreslit na papír mapky států pomocí šablon, které používají ve vlastivědě.

Mnoho uměleckých jmen není možné vysvětlit; je často uměle vykonstruováno. Jména fiktivních figur jsou většinou jména, která něco mají vypovídat: Pipi Dlouhá Punčocha - podle různých punčoch, Blocksberg jako hora čarodějnic. Jméno Potter nelze tímto způsobem vysvětlit, jméno samo o sobě znamená „hrnčíř", ale určitě fanoušci Harryho Pottera budou vědět, proč se tak jmenuje.

Předpokládaný časový nárok: 45 minut, s kreslením kartiček nebo přípravou mapek i déle

Pomůcky: pracovní listy č. 5 pro žáka (viz příloha), internet, slovníky

Poznámky

Tématu vlastních jmen se dále věnuje metodický list „Vlastní jména" a dále metodický list „Křestní jména".

(Překlad a úprava textu Kamila Sladkovská)

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
55.66 kB
PDF
Pracovní list pro žáka č. 1 - Křestní jméno nebo příjmení?
pdf
81.05 kB
PDF
Pracovní list pro žáka č. 2 - Různá příjmení
pdf
60.55 kB
PDF
Pracovní list pro žáka č. 3 - Různé formy příjmení
pdf
265.63 kB
PDF
Pracovní list pro žáka č. 4 - Názvy povolání jako příjmení
pdf
72.27 kB
PDF
Pracovní list pro žáka č. 5 - Příjmení slavných lidí - mapa jmen z celého světa

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Ingelore Oomen-Welke

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Poznávání lidí
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Sebepoznání a sebepojetí
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Rozvoj schopností poznávání

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

viz jednotlivé aktivity