Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Počítáme v cizích jazycích
Odborný článek

Počítáme v cizích jazycích

30. 7. 2009 Základní vzdělávání
Autor
Helena Aram

Anotace

Žáci hádají, jakým jazykem jsou psány předčítané básně. Zaměřují se na číslovky od 1 do 5 a definují rozdíly mezi cizími slovy. Ve druhé fázi dle TPR žáci rozlišují jazyky příslušnými vlajkami států a vytleskávají počet slabik čísel, dále vyplňují tabulku s čísly. Pomocí prstových loutek se naučí báseň zpaměti.
Příprava 1

Učitel si připraví básničky, ve kterých se počítá od jedné do pěti v různých jazycích (ukázky viz příloha č. 4). Může použít vlastní básničky, a pokud nenajde (na internetu, v tištěných publikacích) básničky ve výše uvedených jazycích, může použít jazyky jiné a tabulky pro žáky (viz příloha) upravit podle použitých jazyků. Dále si připraví pro každého žáka vlaječku libovolné barvy. Žáci mohou mít vlaječky stejné barvy, nebo každý jinou.

Popis činnosti 1

Žáci společně poslouchají básničky, které jim učitel přečte (pokud má audionahrávku, může básničku přehrát) a snaží se uhodnout, jakým jazykem je v nich počítáno. Svoje odpovědi musí vlastními slovy odůvodnit; například podle čeho hádají ten který jazyk - intonace, nějaká slabika, nebo už slova někde slyšeli a podobně. Učitel po vyslechnutí všech odhadů a jejich zdůvodnění přečte (přehraje) básničky znovu a řekne, v jakých jazycích byly napsány.

Ve druhé fázi učitel říká různá čísla vždy ve dvou různých jazycích a žáci zvedají vlaječku, pokud zní slova podobně (viz příloha č. 1).

Příprava 2

Učitel si připraví stejné básničky jako při předchozí aktivitě, tabulku, kterou umístí na tabuli, a prstové loutky. Každý žák dostane tabulku, do které vyplňuje obloučky označující počet slabik (viz příloha č. 3, tabulka pro žáka).

Popis činnosti 2

Žáci pracují nejdřív společně, ve druhé fázi aktivity samostatně. Poslouchají básničky, které učitel postupně čte. Zastavuje se u jednotlivých čísel a žák, na kterého ukáže, tlesknutím určí počet slabik.

Učitel nakreslí na tabuli tabulku s čísly a s označením jazyka. Tabulka je stejná, jakou dostanou žáci do lavic. Poté čte jednotlivá čísla ve všech připravených jazycích; buď postupně všechna čísla v jednom jazyce, nebo nejdřív číslo jedna ve všech jazycích, pak číslo dvě ve všech jazycích atd. Je možné čísla přečíst oběma způsoby, druhé čtení je pro kontrolu.

Žáci poslouchají jednotlivá čísla ve všech jazycích a samostatně vyplňují svoje tabulky pomocí obloučků, které reprezentují jednu slabiku. Nakonec učitel vyplní i svoji tabulku (viz příloha č. 2) na tabuli, aby si žáci mohli své odpovědi zkontrolovat.

V závěru hodiny žáci zvolí jednu z básniček a pomocí učitele a prstových loutek se ji naučí.

Poznámky

Můžeme zařadit i jiné cizí jazyky. Pokud máme ve třídě nějakého žáka z cizí země, zařadíme také jeho jazyk.

Místo básničky lze použít i písničku, ale vyžaduje to pěvecké schopnosti učitele.

Tématu názvů čísel v různých jazycích se dále věnuje metodický list „1, 2, 3 ... 4 000 jazyků".

Přílohy

Příloha č. 1: Podklad pro učitele k aktivitě 1
Příloha č. 2: Podklad pro učitele k aktivitě 2
Příloha č. 3: Tabulka pro žáka
Příloha č. 4: Básničky

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Helena Aram

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Rozvoj schopností poznávání
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Kreativita

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

vlaječky, prstové loutky