Odborný článek

Domácí zvířata

27. 7. 2009 Základní vzdělávání
Autor
Gabriela Baladová

Anotace

Žáci si osvojí, jaké zvuky jednotlivá zvířata vydávají. Pak přiřazují puzzle se zvuky k jednotlivým obrázkům zvířat tak, aby do sebe zapadla a korespondovala se všemi sousedícími stranami (zvířaty) horizontálně i vertikálně.
Příprava

Barevně vytiskneme tolik archů (puzzle s obrázky zvířat), kolik máme žáků, nebo poloviční počet; v tom případě budou žáci pracovat ve dvojici. Archy rozstříháme podle čar tak, abychom získali 9 kartiček s obrázky a zvuky zvířat. Zamícháme je a vložíme do obálky nebo malé krabičky.

Popis činnosti

Předem si zopakujeme, jak se jednotlivá zvířata, která za chvíli žáci uvidí na svých kartičkách, řeknou anglicky. Jejich seznam napíšeme na tabuli. Poté se zeptáme žáků, zda vědí, jak by tato zvířata „mluvila" anglicky. Kdo z žáků ví, přijde napsat hlas zvířete na tabuli vedle jeho anglického názvu. Pomůžeme jim s přepisem anebo je vyzveme, aby se podívali do slovníků, jak se daný zvuk píše. Zvuky, které žáci nedokáží pojmenovat, nenapovídáme. Žáci se je dozvědí při řešení hlavolamu a je na nich, zda přiřadí zvuky k odpovídajícím zvířatům. Jako nápověda může sloužit to, co znali a napsali na tabuli, případně česká podoba hlasu zvířete.

Poté rozdáme žákům obálky či krabičky, ze kterých vyjmou kartičky. Jejich úkolem je přiřadit obrázky k sobě tak, aby tvořily dohromady velký čtverec skládající se z 9 malých (3 x 3). Ovšem obrázek, který je na hraně malého čtverce (kartičky), musí ležet vedle hrany čtverce, na kterém je napsaný hlas zvířete. To znamená, že musí sestavit obrázky do podoby, v jaké byly, než jste arch rozstříhali.

Jakmile jsou všichni, nebo většina hotovi, promítneme přes dataprojektor správné řešení (je v elektronické podobě na přiloženém CD), anebo žákům ukážeme podobu velkého čtverce před rozstříháním, který je součástí Metodické příručky jako zvláštní příloha. Upozorníme žáky, že jejich řešení může být o 90°, 180° nebo 270° otočeno, což jim názorně ukážeme otáčením archu (velkého čtverce).

Poznámky

Aktivitu zařadíme do hodiny, ve které se žáky probíráme téma Domácí zvířata. Jde o zpestření výuky, přičemž si žáci osvojují poznávání domácích zvířat a současně si opakují nebo se učí anglickou slovní zásobu na toto téma.

Příloha

Příloha č. 1: Čtvercové pole s obrázky domácích zvířat a přepisem zvuků, které vydávají

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Gabriela Baladová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Kooperace a kompetice
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Mezilidské vztahy
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Rozvoj schopností poznávání

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

cizojazyčné slovníky, puzzle - hrací kartičky s obrázky domácích zvířat