Odborný článek

Sluníčko

5. 6. 2009 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Marie Horčičková

Anotace

Žáci v kruhu diskutují o změnách v přírodě souvisejících s létem. Poté se naučí písničku Colours. Další aktivitou je skupinová práce, při které podle daných instrukcí vyrobí maketu slunce, cílem je dodržet pořadí barev zadaných v angličtině. Hotovou práci si skupiny vymění a navzájem zhodnotí.

Příprava

Předem stanovíme den, kdy se budeme zabývat tématem proměn v přírodě, které souvisejí s létem a s intenzivním sluníčkem. Žákům oznámíme, že jednotlivé aktivity budou probíhat dvojjazyčně.

Popis činnosti
Evokace (10 minut)

Učitel v ranním kruhu s dětmi pohovoří o změnách v přírodě spojených s létem. Při výčtu změn, které děti napadnou, zmíní také prodlužování dne a zkracování noci (naše část planety Země je přivrácená ke Slunci). Změny, které děti napadnou, se zapisují na flip.

Aktivita - píseň Colours (20 minut)

Příroda je v létě barevná, Slunce vykouzlí barvy - děti se naučí písničku o barvách. Melodie je stejná jako u známé písně Head and Shoulders.

Text písně:
Red and yellow, blue and green, blue and green,
Red and yellow, blue and green, blue and green,
And brown and pink and grey and white,
Red and yellow, blue and green.

Až se děti písničku naučí, zahrajeme si hru: stoupne si pokaždé ten, kdo má na sobě něco v barvě, o které se zrovna zpívá.

Aktivita - výroba slunce podle instrukcí (45 minut)

Děti pracují ve tří až pětičlenných skupinách. Jejich úkolem je vytvořit z papíru sluníčko podle barevných instrukcí (viz Worksheet 2 - Colours). Cílem je dodržet zadané barvy a jejich pořadí.

Na barevný papír obkreslí podle šablony kruh o průměru 10 cm a vystřihnou ho.

Vyrobí si barevné proužky (1 cm široké) - paprsky. Bude potřeba, aby si papíry rozdělily na 1 cm široké části a vystřihly je. Ty pak budou lepit po obvodu kruhu podle pořadí zadaného v pracovním listě. Je třeba zadat, v jakém směru mají lepit, např. po směru hodinových ručiček. Paprsek vždy ke středu připevní z obou stran, tj. oba konce proužku jsou zespoda přilepené ke kruhu. Viz obrázky v příloze č. 2.

Na závěr děti využijí kruhovou šablonu k podlepení - sluníčko tak bude pevnější a zároveň nebudou vidět přilepené konce jednotlivých paprsků.

Skupiny si navzájem vymění sluníčka i s instrukcemi a zkontrolují dodržení barev a jejich pořadí.

Reflexe (15 minut)

Děti si sednou do hodnotícího kruhu. Zástupce každé skupiny zhodnotí spolupráci svého týmu. Potom se k výsledku práce vyjádří skupinka, která sluníčko kontrolovala. Poslední slovo má učitel, který řekne svůj pohled na spolupráci skupiny a k výsledku se vyjádří z hlediska čistoty práce.

Žáci připíší novou slovní zásobu na flip.

Poznámky

Nakonec můžeme vytvořit ze všech sluníček jedno velké a domalovat mu obličej (viz příloha č. 3). Místo angličtiny lze použít jakýkoli jiný cizí jazyk.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
36.13 kB
PDF
Příloha č. 1 - Instrukce pro žáky - uspořádání barev v angličtině
pdf
421.88 kB
PDF
Příloha č. 2 - Ilustrace tvorby malých sluníček
pdf
453.13 kB
PDF
Příloha č. 3 - Ilustrace velkého sluníčka

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Marie Horčičková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence pracovní
 • přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Environmentální výchova
 • Základní podmínky života
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Kooperace a kompetice

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

text písně - popř. i s notovým zápisem, klavír, šablony ve tvaru kruhu (průměr 10 cm), barevné papíry, nůžky, lepidla, pracovní list pro žáka - Colours nastříhaný do skupin, temperové barvy, flip se slovní zásobou