Odborný článek

Kalendář

5. 6. 2009 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Marie Horčičková

Anotace

Žáci si v kruhu zopakují české názvy měsíců a ročních období. Po zopakování anglické abecedy zapíší anglické slovo summer (léto) na základě hláskování. Poté ve skupinách přiřazují anglické názvy měsíců do kruhového kalendáře. Pod vedením učitele si společně kalendář zkontrolují a přečtou nahlas jednotlivé názvy měsíců. Následuje výroba jednotlivých stran do kalendáře ve skupinách. Žáci si své výtvory představí ve větších skupinách, hodinu uzavře Galerie.
Příprava

Předem stanovíme den, kdy se budeme zabývat tématem ročních období a kalendáře. Žákům oznámíme, že jednotlivé aktivity budou probíhat dvojjazyčně.

Popis činnosti
Evokace (15 minut)

Žáci sedí v kruhu, pod vedením učitele si zopakují roční období a měsíce v roce (např. mohou udělat „mexickou vlnu" jako na hokejovém zápase - každé dítě řekne jeden měsíc a rychle si stoupne, přitom zdvihá ruce nahoru a zpět sedne - pohyb pažemi nahoru; cílem je v kruhu plynule navazovat a napodobit tak efekt vlny).

Při opakování mohou využít prozatím nedoplněný kruhový kalendář, který visí na tabuli (flipchartu atd.). Poznají děti, co tento kruh znázorňuje? Vybavují si anglické výrazy na něm napsané nebo jiné, související s kalendářem? ("Can you think of any words/phrases connected with a calendar/a year?") Najdou děti na kalendáři, kdy začíná škola po letních prázdninách, kdy jsou Vánoce, kdy mají narozeniny? Děti mohou měsíce pouze ukázat, popř. pojmenovat česky, některé děti možná dokážou myšlenku formulovat i anglicky (rodilí mluvčí atd.).

Učitel seznámí žáky s cíli projektu - pojmenovat všechna roční období a všechny měsíce také v angličtině; vyrobit si vlastní kalendář.

Aktivita - jak se řekne léto? (10 minut)

Učitel řekne dětem, že výraz pro léto budou mít za úkol zapsat na základě hláskování, je tedy si potřeba zopakovat abecedu. Společně si zazpívají písničku na Abecedu (využití Orffovského instrumentáře, změny tempa na základě taktování, popř. jiné obměny).

Žáci pracují samostatně u stolku. Učitel (popř. rodilý mluvčí/pokročilý žák) dvakrát za sebou vyhláskuje S U M M E R. Žáci zapisují - následuje společná kontrola.

Nácvik výslovnosti - např. hra na ozvěnu - učitel předříkává, případně předzpívává na dvou tónech, děti dělají ozvěnu.

Aktivita - názvy měsíců (20 minut)

Žáci pracují ve dvojicích, popř. malých skupinkách - podle počtu žáků. Učitel rozdá karty s anglickými názvy měsíců (barvy karet korespondují s barvami jednotlivých čtvrtin kruhového kalendáře), viz příloha č. 1. Při rozdávání může proběhnout rozhovor:

Teacher: "What coulour is the card, Anna and Filip?"
Pupils:
"It´s green."
Teacher:
"Yes, it is. Well done. So what season is it?
Look at the calendar.
"
Pupils:
"Winter?"
Teacher:
"Right, it´s winter. Here you are."
Pupils:
"Thank you very much."
Teacher: "You´re welcome."

Žáci mají za úkol zjistit, kam jejich měsíc v kalendáři patří, a přepsat jeho název na připravené pomlčky do kruhu připravenému na tabuli. Nápovědou jim přitom bude barva karty vyjadřující roční období a počet písmen ve slově. Mohou také využít slovník.

Následuje společná kontrola a přečtení všech měsíců. Učitel zhodnotí správnost přepisu slov.

Aktivita - výroba kalendáře (35 minut)

Stejné skupiny jako v předchozí aktivitě vyrobí jednu stranu do kalendáře - budou pracovat na stejném měsíci jako doposud. Učitel rozdá žákům kritéria pro hodnocení jejich strany (viz příloha č. 2, Pracovní list - Criteria: Calendar).

Prezentace v rámci skupin podle ročních období (děti, které zpracovávaly červen, představí svoji stranu spolužákům, kteří pracovali na červenci a srpnu).

(Poznámka - rychlá skupina může vytvořit úvodní stranu k nástěnnému kalendáři.)

Reflexe (10 minut)

Učitel vytvoří galerii z jednotlivých stran kalendáře. Žáci se po „galerii" procházejí a prohlížejí si hotové výtvory. Učitel s každou skupinou zhodnotí splnění stanovených kritérií (začnou sami tvůrci, poté se vyjadřuje učitel).

Žáci založí flip se slovní zásobou k projektu a zapíšou do něj nová slova.

Poznámky

Jednotlivé strany kalendáře je možné skenovat či okopírovat a děti ho mohou využít jako dárek pro rodiče. Také lze strany zalaminovat a kalendář pověsit ve třídě.

Místo angličtiny lze použít jakýkoli jiný cizí jazyk.

Přílohy

Příloha č. 1 - Kruhový kalendář a karty s názvy měsíců v angličtině
Příloha č. 2 - Pracovní list pro žáka

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Marie Horčičková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Kooperace a kompetice

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Připravený prázdný kruhový kalendář, barevné karty s názvy měsíců, klavír, Orffovský instrumentář, flip, nakopírovaný pracovní list, čtvrtky A4, temperové či vodové barvy, slovníky, popř. barevná kopírka, skener, laminovačka