Odborný článek

Den matek

3. 6. 2009 Základní vzdělávání
Autor
Marie Horčičková

Anotace

Žáci si povídají o tom, jak oslovují své maminky, jak je oslovují v anglicky mluvících zemích, kdy se slaví Den matek, atd. Následně se pro maminku naučí anglickou písničku I love you. V malých skupinách spolužákům žáci svoji maminku představí, poté jí vyrobí přání (vpisují do připraveného textu). Svoji práci si samy zhodnotí.
Příprava

Předem stanovíme den, kdy se budeme zabývat tématem svátku matek (v týdnu před 2. květnovou nedělí). Žákům oznámíme, že jednotlivé aktivity budou probíhat dvojjazyčně.

Popis činnosti
Evokace (10 minut)

Každý dostane svoji křídu - a učitel zadá úkol: „Napište, jak svojí mamince říkáte, jak ji oslovujete." Po společném přečtení se učitel zeptá: „Jak asi říkají svým maminkám děti v Anglii, Americe nebo Austrálii?" Slova se připíší na tabuli, jen jinou barvou.

Diskuse na téma Den matek - proč se vlastně slaví? A kdy? (Nemá pevné datum, vždy 2. neděle v květnu).

Aktivita - nácvik písničky pro maminku (20 minut)

Učitel nacvičí s žáky písničku pro maminku - anglicky např. I love you, you love me (melodie i text na www.niehs.nih.gov/kids/lyrics/uloveme.htm.

Aktivita - výroba přáníčka (45 minut)

Žáci sedí ve skupinách po 3 - 5, ukáží svým spolužákům fotografii své maminky a představí jim ji. Učitel napíše, co by o ní měly říct - např. jméno, zaměstnání, co má ráda atd.

Učitel rozdá šablonu srdce. To děti obkreslí na papír formátu A6 libovolné barvy (o papír mohou požádat anglicky). Srdce opatrně prostříhají, tak aby uprostřed barevného papíru byl otvor na fotografii maminky.

Žáci přeloží čtvrtku formátu A4 a na přední stranu přilepí fotografii a papírové srdíčko. Přední strana přání je hotová. Ostatní strany vyzdobí podle vlastní fantazie.

Žáci doplní přání pro maminku - viz Pracovní list pro žáka a nalepí je dovnitř.
Například:

foto

Poznámka: těžší varianta - práce se slovníkem, snazší varianta - nastříhané lístečky se slovy na doplnění.

Žáci pod vedením učitele napíší adresu na obálku, oznámkují ji a připraví k odeslání.

Diskuse - kde je u školy nejbližší poštovní schránka? Jak dlouho jde přání poštou?

Poznámka: úkol pro „rychlíky" - ozdobit obálku

Reflexe (15 minut)
Sebehodnocení žáka:

 • Jaký mám z hotového přání pocit?
 • Povedlo se mi, jak jsem si ho připravil/a?

Nová slova si žáci připíší na flip se slovní zásobou k tématu projektu.

(Poznámka - místo angličtiny lze použít jakýkoliv jiný cizí jazyk.)

Příloha

Pracovní list pro žáka

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Marie Horčičková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence pracovní
 • přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Multikulturní výchova
 • Multikulturní společnost
 • Základní vzdělávání
 • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
 • Evropa a svět nás zajímá
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Kooperace a kompetice

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

fotografie maminky, barevné křídy, text písničky, barevné papíry, čtvrtky A4, šablony srdce (A5), pracovní listy pro žáka, adresy dětí, slovníky, nastříhaná slova na doplnění přání, lepidlo, vodové barvy, pastelky, fixy, obálky, známky