Odborný článek

Příběh čáry

11. 10. 2005 Základní vzdělávání
Autor
Barbora Škaloudová

Anotace

Metodicky rozpracovaný galerijní program pro 1. stupeň ZŠ, který reflektuje linii jako základní prvek vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu ke konkrétním uměleckým dílům. Klíčové momenty tvůrčích činností jsou doplněné o obrazovou dokumentaci a doporučené návazné aktivity.

Cíl

Karel Malich se vyznačoval citlivostí k prostoru a jeho kvalitám. Prostor ovšem nechápe pouze jako inertní médium pro jednotlivé elementy a jejich vztahy, ale spíše antropologicko-energeticky. Vezmeme-li vážně zdánlivě triviální fakt, že lidské tělo zabírá určité místo v prostoru, že člověk zaujímá místo ve světě a že jeho vnímání světa není jen pasivním záznamem vnější reality, ale i tělesným a v jistém smyslu i duchovním výkonem, pak docházíme k závěru, že člověk svojí tělesnou přítomností vskutku formuje prostor. Chápeme-li prostor jako místo energických toků (ve smyslu fyzikálním, ale i intuitivním a duchovním), mnohem snáze pak porozumíme Malichově plastice Kavárna - je to záznam toku energetických sil, jež formují prostor v jednom konkrétním okamžiku, na jednom konkrétním místě. Učivo (rozvíjení smyslové citlivosti, ověřování komunikačních účinků) linie jako základní prvek vizuálně obrazného vyjádření (obrys a struktura, předmět a abstrakce) reflexe a vztahy zrakového vnímání k vnímání ostatními smysly osobní postoj v komunikaci (jeho utváření a zdůvodňování, odlišné interpretace vizuálně obrazných vyjádření)
Motivace

Karel Malich se vyznačoval citlivostí k prostoru a jeho kvalitám. Prostor ovšem nechápe pouze jako inertní médium pro jednotlivé elementy a jejich vztahy, ale spíše antropologicko-energeticky. Vezmeme-li vážně zdánlivě triviální fakt, že lidské tělo zabírá určité místo v prostoru, že člověk zaujímá místo ve světě a že jeho vnímání světa není jen pasivním záznamem vnější reality, ale i tělesným a v jistém smyslu i duchovním výkonem, pak docházíme k závěru, že člověk svojí tělesnou přítomností vskutku formuje prostor. Chápeme-li prostor jako místo energických toků (ve smyslu fyzikálním, ale i intuitivním a duchovním), mnohem snáze pak porozumíme Malichově plastice Kavárna - je to záznam toku energetických sil, jež formují prostor v jednom konkrétním okamžiku, na jednom konkrétním místě.

Učivo (rozvíjení smyslové citlivosti, ověřování komunikačních účinků)

 • linie jako základní prvek vizuálně obrazného vyjádření (obrys a struktura, předmět a abstrakce)
 • reflexe a vztahy zrakového vnímání k vnímání ostatními smysly
 • osobní postoj v komunikaci (jeho utváření a zdůvodňování, odlišné interpretace vizuálně obrazných vyjádření)

Scénář a klíčové momenty tvůrčího procesu

Evokace

Kde všude můžeme uvidět linie? Co všechno nám linie může připomínat, co vše můžeme vnímat lineárně (může to být i samotný tvar věcí či jejich struktura? Jsou linie, čáry, které nacházíme v přírodě a ve městě nějak rozdílné?

Očekávané dílčí výstupy:

 • Záměrně vyhledává linie ve svém okolí, snaží si je vybavit ve vztahu k představě konkrétního místa, situace
 • Aktivizuje svou vizuální paměť.

Kavárna

Přemístíme se do kavárny. Nepůjdeme tam, ale, proměníme se v zázračné lidi, kteří mají schopnost vidět věci, které normálně jenom slyší nebo cítí.
Co bychom mohli v kavárně slyšet za zvuky, co cítit za vůně?

V pytlíčcích kolují různá koření, čaj, káva, sladkosti... Z reproduktoru se ozývají zvuky z reálného kavárenského prostředí.

Očekávaný dílčí výstup:

 • Uvědomuje si, čím vším vnímáme, co všechno na nás v prostředí působí.

Animace objektu (K. Malich - Kavárna, sedím, koukám, pootočil jsem hlavu...)

Děti si lehnou pod objekt plný linií linoucích se zvuků a vůní a z podhledu pozorují "kavárenské prostředí". Očima se snaží sledovat vybranou linii a sdělují, co pro ně představuje.
Vyberte si jednu vůni nebo zvuk a snažte se ji prostřednictvím linie zaznamenat na kartičku.
Záznamy linií položí vedle sebe, rozeznávají a porovnávají jejich charakter a interpretace

o
 
 

 

 

ooObr
 
 
 
 
Obr
 
 
 
 
 
 
 
Očekávané dílčí výstupy:
 • Vnímá linii jako prvek vizuálně obrazného vyjádření.
 • Rozvíjí obsah díla a hledá nové podněty k interpretaci.

Animace objektu (K. Nepraš - Velký dialog)

Děti se potichu přesunou ke dvojici, která sedí v kavárně (objekt od K. Nepraše). Figury lidí mohou pozorovat i zevnitř. Uvědomují si, co je na člověku lineárního. Sledují postavy a zkouší odhadnout, co si říkají, jaký je mezi nimi vztah, jaké jsou. Zkuste figury oživit gesty či slovem.

Obr
 
 

Očekávané dílčí výstupy:

 • Uvědomuje si, co dokáže "vyčíst" z komponent figur, jejich gest, pohybu a tvaru.
 • Improvizuje situaci a minipříběh inspirovaný objektem.
 • Svoji slovní interpretace sděluje ostatním a jednotlivé interpretace porovnává.

Animace instalace (S. Zippe - Spirála)

Když se kavárna uzavře a poslední hosté odejdou, prostředí se nějak promění.
Děti si představují, jak by asi taková tmavá místnost mohla vypadat. Po jednom jsou zavedeny do temné místnosti (kavárny) - instalace S. Zippeho.
Promyslete si, co je to za část místnosti, co osvětlená spirála představuje.

Očekávaný dílčí výstup:

 • Hledá a interpretuje, co linie může vyjadřovat - jev, předmět či pocit, atmosféru kavárny atd.

Co se nám line nad hlavou?

V ateliéru se děti vrátí zpátky ke svému záznamu zvuku či vůni. Usadí se kolem velkého formátu papíru a položí si svůj záznam na okraj. Papír je novým prostředím, kde jsou zvuky a vůně probuzeny k životu.
Pokračujte v rytmu své linie na papíře, různě linii uvolňujte a proměňujte dle svých představ.
Představují si, jak se zvuk například mění v místnosti s ozvěnou nebo jak se line vůně prostorem.

ObrO
 
 
 
 
 

Očekávaný dílčí výstup:

 • Nalézá volné variace lineárního záznamu svých vjemů.
 • Na základě vzniklých asociací dále rozvádí původní lineární kresbu.

Reflexe

Jak na vás působí nově vzniklé prostředí z vašich linií? Co vše se v "silových polích" linií odehrává, jaké pocity to ve vás vzbuzuje?
Najděte si ve společně vzniklé kresbě pro vás "přitažlivé" místo a snažte se vyjádřit důvod svého výběru.

Na závěr děti reflektují své vjemy a prožitky. Vzpomínají si, co vše lze linií vyjádřit.

 

oO

 
 
 
 
 

Očekávané dílčí výstupy:

 • Interpretuje linii jako svébytný prvek vizuálně obrazného vyjádření.
 • Porovnává odlišné interpretace díla.
 • Zjišťuje, jaké poznatky si o linii a jejich uplatnění osvojil.

Doporučené návazné aktivity

Kudy chodím, zanechávám stopy - prostorová instalace
(Záznam pohybu dětí v určitém prostoru - ve třídě o přestávce, na chodbě, v tělocvičně...; prostředky - provázky, vlny atp., které děti natahují kolem opěrných sloupů, za hřebíky; fotografie snímající pohyb - expozice na dlouhý čas.)

Bod a linie - ozvláštnění krajiny
(Zvýrazňování, ozvláštňování, proměňování charakteru krajiny pomocí bodů, tvorba fotografické dokumentace; prostředky - nafukovací balónky, různé barevné papíry, mikádové tyčky, kelímky, jakékoliv předměty, z kterých je možné vytvořit linii stejných bodů a které je možné z krajiny zase odnést.)

Lineární struktura - nalézání souvislostí
(Tvorba vlastního portfolia linií, vytváření vztahů, hledání vlastních kritérií uspořádání; prostředky - fotografie, reklama, časopisy, internet, vlastní fotografie a kresby, výtvarné umění...)

Doporučené inspirační zdroje pro návazné aktivity:
Z. Sýkora, P. Kvíčala, M. Grygar, V. Skrepl, M. Jetelová, Z. Ságlová


Doporučená literatura:
Cílek, V.: Krajiny vnitřní a vnější. Praha: Dokořán, 2002.
Kandinska, Wassily: Bod - linie - plocha. Praha: Národní galerie v Praze; Triáda, 2000.
Klee, P.: Čáry, Praha: 1990.
Klee, P.: Pedagogický náčrtník, Praha: Triáda, 1999.
Zdeněk Sýkora - Linie, Praha: Unie výtvarných umělců, 1991.
Karel Malich 1976-1985, Jízdárna Pražského hradu 28.6.-21.8.1994, Praha: Národní galerie v Praze.


O doprovodných programech Lektorských oddělení Národní galerie v Praze získáte více informací na tel. 224301003 nebo na webových stránkách www.ngprague.cz.

Integrace vzdělávacího obsahu z jiných vzdělávacích oborů, resp. průřezových témat  
Didaktická povaha příspěvku  
Forma výuky  
Metoda výuky  
Předpokládaný časový nárok
 • 2 hodiny
Nutné pomůcky a prostředky
 • giocondy, kartičky, role balícího papíru (5 x AO), pytlíčky s kořením, zprostředkování "hluku v kavárně", CD přehrávač
Informační zdroje
 • K. Malich, K. Nepraš, S. Zippe
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Možné doporučit i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

 

O doprovodných programech Lektorských oddělení Národní galerie v Praze získáte více informací na tel. 224 301 003 nebo na webových stránkách http://www.ngprague.cz/.

Vyjádření Národní galerie v Praze ke zveřejněným fotografiím (výtvarným dílům):

"Uživatel bere výslovně na vědomí, že reprodukce (rozmnoženiny) výtvarných děl zveřejněné na tomto portále může užít jen pro svou osobní potřebu a nikoliv za účelem dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského anebo obchodního prospěchu (ust.§ 30 autorského zákona). Dále bez licence nesmí užít předmětné reprodukce jinak než způsoby uvedenými v autorském zákoně jako bezúplatné zákonné licence, tedy např. může  v odůvodněné míře užít výňatky těchto výtvarných děl ve svém díle, užít jejich výňatky nebo drobná díla celá pro účely kritiky nebo recenze vztahující se k takovému dílu, vědecké či odborné tvorby, pokud je takové užití  v souladu s poctivými zvyklostmi a v rozsahu vyžadovaném konkrétním účelem, nebo užít dílo při vyučování pro ilustrační účel nebo při vědeckém výzkumu, jejichž účelem není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu za předpokladu, že nepřesáhne  rozsah odpovídající sledovanému účelu. Uživatel bere výslovně na vědomí, že je vždy povinen uvést jméno autora, název díla a pramen."

 

Reflexe

Příběh čáry: praktický námět

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Barbora Škaloudová

Hodnocení od uživatelů

PaedDr. Markéta Pastorová
9. 2. 2022, 15:18
5 z 5
Jedná se o inspirativní a "nestárnoucí" tvůrčí činnosti, které se vztahují jak k interpretaci uměleckého díla v autentickém prostředí galerie, tak jsou využitelné i pro další tvůrčí etudy:
"vyhledávání linií ve svém okolí, snaha vybavit si linie ve vztahu k představě konkrétního místa, situace".
5 z 5

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Rozvoj schopností poznávání

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída, Specializovaná učebna, Exkurze

Nutné pomůcky:

giocondy, kartičky, role balícího papíru (5 x AO), pytlíčky s kořením, zprostředkování "hluku v kavárně", CD přehrávač