Odborný článek

2. 6. 2009 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Marie Horčičková

Anotace

Žáci si posílají míč dokola a každý má za úkol se za něco pochválit. Ve druhém kole každý poděkuje někomu ze spolužáků za konkrétní věc, kterou by chtěl ocenit. Následuje samostatná práce žáků – výroba knížky v angličtině o sobě. Na závěr si děti zvolí, kterému ze spolužáků svoji knížku přečtou.
Příprava

Předem stanovíme den, kdy se budeme – na základě všeho, co jsme se během roku naučili – vzájemně představovat. Žákům sdělíme, že jednotlivé aktivity budou probíhat dvojjazyčně.

Popis činnosti
Evokace

Učitel žákům přiblíží cíl projektu – zopakovat si, co jsme se během roku naučili, a co už o sobě dokážeme říct/napsat. Během projektu bude mít každý možnost uvědomit si, v čem je výjimečný. Učitel vysvětlí, že každý člověk je osobnost, a protože jsme každý jiný, je život na světě zajímavý a pestrý. Upozorní děti, že během jednotlivých aktivit se budou dotýkat témat, která jsou pro každého důležitá a osobní, proto je velmi důležité být k sobě navzájem taktní, nesmát se jeden druhému za jeho názor atd.

Aktivita - pochvala

Žáci si sednou s učitelem do kruhu na zem. V prvním kole žáci posílají míč dokola, a ten, kdo drží míč, sám sebe za něco pochválí. Začne sám učitel, abyžáci lépe porozuměli zadání - např.: „Chtěla bych se pochválit za to, že jsem o víkendu vyplela zahrádku, i když se mi vůbec nechtělo." Aktivita pokračuje, dokud míč neprojde celým kruhem.

Ve druhém kole učitel vysvětlí, že v rámci této aktivity budou mít všichni možnost někomu poděkovat za něco, co se mu povedlo, popř. mu říct, jaké vlastnosti si na něm cení. Pak učitel pošle míč jednomu z dětí se zdůvodněním - např. „Chtěla bych poděkovat Honzovi, který se celý rok pečlivě staral o třídní knihu." Honza pokračuje se svými díky... atd.

Aktivita - knížka Me

Každý z žáků vyrobí knížku o sobě. Bude se jmenovat ME (Já) a bude napsaná anglicky.

Motivace: učitel řekne žákům, aby si představili, že pojedou na rok do anglicky mluvící země a budou tam rok chodit do školy. Všichni noví spolužáci a paní učitelka budou zvědaví, odkud kdo je, jaký je, co dělá rád, v čem je dobrý a podobně. Pro takovýto případ si teď vyrobí knížku, kterou se vlastně představí. (Jako motivaci lze použít také například „účast v soutěži", „účast na nějakém mezinárodním táboře" nebo jiné akce, které vyžadují představit sama sebe v cizím jazyce.)

Pro výrobu žáci použijí barevné papíry. Je vhodné stanovit základní kritéria pro hotovou knížku - např.: Knížka by měla mít min. 8 stran - 1 strana, 1 informace. Na každé straně bude text a obrázek. V knížce budou uvedeny odpovědi na následující otázky:

What's your name?
How old are you?
Have you got any brothers or sisters?
What's your favourite colour?

apod.

Reflexe

Žáci si mohou vybrat někoho ve třídě, komu svoji knížku přečtou. Učitel zdůrazní, že záměrem je podělit se o svoji knížku, o to, v čem jsem jedinečný. Úkolem kamaráda tentokrát není hodnocení, ale vyslechnutí, sdílení. Knížku si děti odnesou domů.

(Poznámka - učitel bedlivě hlídá taktnost komentářů dětí. Hlídá také, které děti nebyly oceněné, a až bude mít míč, sám jim poděkuje.)

Učitel vychází z úrovně řečových dovedností žáků - pokud nezvládnou odpovědět na otázky, může mít zadání formu doplňovačky, např. My name is ............. I am .......... old. atd.

Učitel respektuje, pokud se některý z žáků rozhodne svoji knížku ostatním neukázat. Pokud se někdo chce o svoji knížku podělit s učitelem, neměl by učitel opravovat ani komentovat případné chyby.

Místo angličtiny lze použít jakýkoli jiný cizí jazyk.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Marie Horčičková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence pracovní
 • přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Mezilidské vztahy
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Poznávání lidí

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová

Organizace prostorová:

Specializovaná učebna, Školní třída

Nutné pomůcky:

míč, barevné papíry, nůžky, lepidlo, lepenka, sešívačka, pastelky, fixy