Odborný článek

Prázdniny

5. 6. 2009 Základní vzdělávání
Autor
Marie Horčičková

Anotace

Děti si v kruhu sdělují své prázdninové plány, tj. kam pojedou, jakým dopravním prostředkem, atd. Poté se naučí písničku Wheels on the Bus, text doprovází pohybem. Následuje debata o zásadách bezpečnosti pro chodce a cyklisty. V praxi si pravidla vyzkoušejí žáci na dopravním hřišti. Na závěr ve skupinách sestaví desatero bezpečného chodce a cyklisty. Navzájem si skupiny pod vedením učitele poskytnou zpětnou vazbu.
Příprava

Předem stanovíme den, kdy se budeme zabývat tématem prázdnin. Žákům oznámíme, že jednotlivé aktivity budou probíhat dvojjazyčně.

Popis činnosti
Evokace (20 minut)

Učitel zadá dětem s předstihem, aby doma od rodičů zjistily, kam pojedou na prázdniny, a aby místo, kam budou cestovat, našly na mapě. Mapu si mohou přinést s sebou do školy.

Děti sedí v kruhu a postupně vyprávějí, jaké mají plány na prázdniny. Ukáží spolužákům na mapě, kam pojedou (učitel může doplnit v AJ - např. Ondra is going to the cottage. Jana is going to Greece with her mum and dad). Učitel pomáhá návodnými otázkami - s kým, kdy, na jak dlouho pojedou? Jakým dopravním prostředkem budou cestovat? Kde se tento prostředek pohybuje - ve vzduchu, po zemi, po vodě? Vědí děti, jak se tento dopravní prostředek řekne anglicky? Ostatní děti se mohou k dotazům připojit, učitel rozhovor moderuje.

Aktivita - píseň Wheels on the Bus (25 minut)

Děti se naučí písničku Wheels on the Bus, popř. pouze její první sloku - text i melodie např. na www.niehs.nih.gov/kids/lyrics/wheels.htm.

Vyzkouší si změnit slova na People on the bus go up and down atd. a postupně měnit bus na různé dopravní prostředky (people in the car go up and down, people on the bike go up and down atd.). Každou sloku si děti napřed zazpívají např. s klavírním doprovodem, podruhé už můžou předvádět cestování dopravním prostředkem, o kterém zpívají.

Varianta: Písničku je možné rovnou začít slokou People on the Bus, ušetří se tím čas.

Aktivita - pravidla bezpečnosti (20 minut + návštěva dopravního hřiště)

Děti si zopakují pravidla bezpečnosti pro chodce (kde se přechází, za jakých pravidel atd.).

Jaká platí pravidla pro jízdu na kole/koloběžce? Učitel vyjde ze stávajících vědomostí a zkušeností dětí a potom doplní a upřesní základní pravidla.

Pravidla v praxi si mohou děti vyzkoušet na křižovatce vyznačené např. švihadly. Projekt vyvrcholí návštěvou dopravního hřiště.

Reflexe (25 minut)

Děti ve skupinách vytvoří na flipový papír desatero bezpečného chodce a desatero bezpečného cyklisty.

Skupiny sestavená pravidla odprezentují, ostatní jim poskytnou zpětnou vazbu, tj. pod vedením učitele zhodnotí, zda se skupina držela zadaného tématu, zda vytvořila 10 pravidel a zda odpovídají pravidlům bezpečnosti.

Žáci připíší novou slovní zásobu na flip.

(Poznámka - místo angličtiny lze použít jakýkoli jiný cizí jazyk.)

Příloha

Text písně The Wheels on the Bus

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Marie Horčičková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence občanské
 • chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
 • Evropa a svět nás zajímá
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Kooperace a kompetice

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

nástěnná mapa ČR, nástěnná mapa světa, kopie textu k písničce Wheel on the Bus, švihadla (popř. křída - podle terénu), lipový papír, fixy, flip se slovní zásobou