Odborný článek

Květiny

2. 6. 2009 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Marie Horčičková

Anotace

Žáci formou ledolamky vytvoří skupinky, ve kterých řadí názvy květin podle abecedy a zařazují rostliny do skupin. Výsledky společné práce prezentují. Ve dvojicích pak žáci výtvarně znázorní vybranou květinu a vystaví ji v „galerii“.
Příprava:

Předem stanovíme den, kdy se budeme zabývat tématem květin. Žákům oznámíme, že jednotlivé aktivity budou probíhat dvojjazyčně.

Popis činnosti:
Evokace (5 minut)

Představení tématu projektu.

Ledolamka - děti si vylosují lísteček s názvem květiny (rose, sunflower, daisy) - viz Příloha č. 1 Květiny - Flowers. Jejich úkolem je vytvořit skupiny tak, aby každý v tříčlenné skupině měl jinou květinu.

Aktivita - skupinová práce: Květiny kolem nás (45 minut)

Učitel dá každé skupině Pracovní list Květiny - Flowers - Zadání úkolů (viz Příloha č. 2) a upozorní je, že na tomto listě mají zadání všech svých úkolů. Ukáže jim, kde mají k dispozici informační zdroje (encyklopedie, učebnice, počítač s připojením na internet, herbáře atd.) a řekne jim, že bude k dispozici, pokud budou potřebovat název květiny. Čas na splnění úkolu - 30 minut.

Skupiny zpracovávají zadané úkoly. Učitel monitoruje dění ve třídě, je dětem k dispozici zejména při práci s informačními zdroji.

Prezentace jednotlivých skupin. Po každé prezentaci následuje zhodnocení spolužáků týkající se správného řazení názvů květin podle abecedy a diskuse o zařazení rostliny (pokojová, luční, zahradní aj.). Vedoucí skupiny zhodnotí spolupráci ve skupině, a jak fungovali jednotliví členové týmu ve svých rolích (časoměřič, zapisovač).

Jednotlivé výstupy učitel vyvěsí ve třídě.

Aktivita - práce ve dvojicích: Výtvarné ztvárnění vybraných květin (35 minut)

Žáci si vytvoří dvojice.

Mají za úkol z vyvěšených květin jednu vybrat a výtvarně ji ztvárnit. Materiál k použití - různé barvy krepového papíru, velké čtvrtky - A2, lepidlo. Informační zdroje jim pomohou si ujasnit, jak květina vypadá a jak se jmenuje anglicky. Její anglický název napíšou na horní část čtvrtky.

Učitel vystupuje v roli prodavače - krepový papír si u něj žáci musí „koupit" (použijeme papírové peníze anebo hrajeme, „jako" že platíme). Učitel: "What colour would you like?" Žák: "Yellow, please." Učitel: "Here you are." Žák: "Thank you. Good bye."

Reflexe (5 minut)
 • z hotových výstupů učitel vytvoří „galerii", kterou si žáci prohlédnou
 • názvy květin žáci připíší na flip se slovní zásobou ktématu projektu

(Poznámka - místo angličtiny lze použít jakýkoli jiný cizí jazyk.)

Přílohy:

Příloha č. 1 - Lístečky s názvy květin
Příloha č. 2 - Pracovní list pro žáky

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Marie Horčičková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Multikulturní výchova
 • Kulturní diference
 • Základní vzdělávání
 • Environmentální výchova
 • Ekosystémy
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Kooperace a kompetice

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Specializovaná učebna, Školní třída

Nutné pomůcky:

pracovní list (nastříhaný na kousky), pracovní list 2, flip se slovní zásobou, informační zdroje (encyklopedie, různé učebnice přírodovědy, herbáře, atlasy, internet), prázdné nastříhané kartičky na slova, různé barvy krepového papíru, lepidla, čtvrtky A3, A2