Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Nekonečné životy materiálů
Odborný článek

Nekonečné životy materiálů

11. 10. 2005 Základní vzdělávání
Autor
Barbora Škaloudová
Spoluautor
Zuzana Sommernitzová

Anotace

Metodicky rozpracovaný galerijní program pro 2. stupeň ZŠ, který představuje grafiku jako tvůrčí princip materiálových experimentů. Klíčové momenty jednotlivých činností jsou doplněné o obrazovou dokumentaci a doporučené návazné aktivity.

Učivo (uplatňování subjektivity, ověřování komunikačních účinků)

 • užívání prostředků pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, představ a osobních zkušeností
 • vztahy prvků vizuálně obrazného vyjádření
 • komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření
 • experimentální grafika - techniky grafiky

Scénář a klíčové momenty tvůrčího procesu

Haptická hra

Každý si zaváže oči šátkem a před sebe dostane různé materiály upevněné na podložce. Hmatem rozeznává různé struktury (se zavřenýma očima). Z nabídky struktur vyhledává tu, která nejvíce odpovídá jeho hmatovému vjemu. Každý se pokusí uhodnout, jaký materiál má v ruce. Posléze si svou domněnku může ověřit zrakem.

Očekávaný dílčí výstup:

 • Nevizuální smyslový zážitek přenáší do verbální polohy.

Frotáž

Pomocí frotáže každý sejme povrchy materiálů, a tím zviditelní jejich strukturu. Struktury pozoruje, porovnává, všímá si například jejich pravidelnosti a nepravidelnosti.

Obrázek

1. Obrázek

 

Obrázek
2. Obrázek
 

Očekávané dílčí výstupy:

 • Vnímá strukturu jako pre-grafickou matrici.
 • Rozlišuje různorodost struktur.

Hudební ukázka (Mozartova Sonáta A dur a Cageova "mixážní" hudba)

Uplatnění nahodilosti je možné vysledovat nejen ve výtvarném umění. Jako příklad může sloužit porovnání formálně uspořádané hudby Mozartovy s Cageovou mixážní hudbou.

Pokusíme se vytvořit sestavy záměrné, promyšlené a sestavy vzniklé zcela náhodně, spontánně (náhoda jako faktor uplatněný při vzniku uměleckého díla).

Hra s dřevěnými prvky (klínky)

 • promyšlené a následně spontánní rozhození prvků na prostěradle
 • vytváření záměrných a náhodných struktur
 • důraz na odlišný postup i přístup
 • asociace a interpretace vzniklých tvarů

 

Sestavování struktur

3. Sestavování struktur

 

Sestavování struktur
4. Sestavování struktur
 

Očekávané dílčí výstupy:

 • Rozpozná princip nahodilosti na příkladech konkrétního uměleckého díla.
 • Uplatňuje princip nahodilosti při vlastních tvůrčích činnostech.
 • Rozeznává různorodé charaktery struktur.

Příprava matrice a tisk

Papíroryt - postup drásané grafiky.
Zaznamenejte jakýkoliv děj nebo náhodnou událost pomocí různých nástrojů a materiálů do papírové matrice. Zanechávejte na matrici různé stopy.
Abychom vše zviditelnili, zatřeme do matrice barvu a poté ji otiskneme. Vzniklé grafické listy jsou tužkou osignovány.
Nakolik byla vaše práce ovlivněna náhodou, jakou úlohu zde hraje "nápad"?

Obrázek

5.

 
Obrázek

6.

 

Obrázek
7.
 

 

Očekávané dílčí výstupy:

 • Pro vyjádření emocí nalézá různé prostředky.
 • Vnáší náhodu i záměr do tvorby vizuálně obrazného vyjádření.
 • Objevuje, jaké možnosti k tomu nabízí grafika.
 • Uvědomuje si, z jakých zdrojů čerpala jeho inspirace, snaží se svoji zkušenost slovně sdělit.

Boudníkovy grafické techniky

Přiblížení některých Boudníkových grafických technik v souvislosti s instalací Z. Berana.
Vladimír Boudník byl velký experimentátor, vyvinul mnoho nových grafických technik (např. princip exhumační techniky, kdy se matrice zahrabává do země a vystavuje se tak oxidaci, nám může přiblížit i instalace Z. Berana).
Účastníci shlédnou krátký film o V. Boudníkovi a jeho akci v ulicích.
V čem je jeho přístup k tvorbě tak specifický?
Bližší představení osobnosti Vladimíra Boudníka.

 

Obrázek
8.
 
Obrázek
9.
 

Očekávané dílčí výstupy:

 • Seznamuje se s tvorbou Vladimíra Boudníka.
 • Hledá, jaký význam má V. Boudník pro interpretaci umění.

Návrat ke frotážím

Dokreslete to, co vidíte ve vlastních frotážích.
Zviditelni tvar, který jsi objevil ve "skvrně".
Vladimír vytvořil z učedníků ČKD skupinku, kterou poučil a pak naučil, kterak snadno a lehce vyrábět sady a seriály flíčků, do kterých pak lze snadno dotáhnout shodné tvary… a když učedníci už museli jít domů, Vladimír se dál vydával k těm hostům, kteří přisedli, a znovu s tou samou trpělivostí a přesností poučoval pivaře, jak každý se sice nemůže stát umělcem, ale každý, komu se zachce, si může dokreslovat to, co ve skvrnách vidí...

Očekávaný dílčí výstup:

 • Porovnává, v čem se shoduje a odlišuje jeho vlastní přístup a tvorba Vladimíra Boudníka.

Reflexe

Snaží si uvědomit a specifikovat, co bylo v programu pro něj nejsilnějším zážitkem, své dojmy sděluje ostatním a uvědomuje si, v čem se shodují a odlišují.

Očekávaný dílčí výstup:

 • Na základě vlastní zkušenosti si uvědomuje proces tvorby v jeho celistvosti, poznává různorodost interpretací, uvědomuje si svůj vlastní subjektivní názor a předkládá jej k diskusi.

Doporučené návazné aktivity

Živá struktura
Vyhledávání neobvyklých pravidelných i nepravidelných struktur ve světě přírodním i umělém - mraveniště, parkoviště... Zaznamenávání video nebo foto cestou.

Body
Vytváření bodové kresebné struktury hrotem tužky se zavřenýma očima.

Otisky
Vyhledávání a otiskování zajímavých struktur do hlíny.

Drásání
Postupné deformování papírů drásáním, trháním, propichováním atd. Postup od co nejmenší k co největší deformaci.

Do výšky
Vyhazování špejlí nebo jiných stejných prvků do výšky, pozorování jejich různorodých náhodně vzniklých tvarů - v letu i dopadu a jejich následná interpretace.

Doporučené inspirační zdroje pro návazné aktivity:
M. Grygar; J. Cage; Dadaismus (a jeho náhodnost v umění); R. Franta;
A. Šimotová; H. Demartini


Doporučená literatura:
HRABAL, B.: Něžný barbar. Praha: ODEON, 1990. KHOL, J.: Interpretace. Praha: 1989. PRIMUS, Z.: Vladimír Boudník: mezi avantgardou a undergroundem. Praha: 2004. ZHOŘ, I. Proměny soudobého výtvarného umění. Praha: SPN, 1992. Katalog NG v Praze: Milan Grygar - Obraz a zvuk, 1999. Katalog NG v Praze: Vysočanský okruh Vladimíra Boudníka, 1992. Kolektiv autorů: Alternativní umění. Lidové noviny, Praha: 2001. Kolektiv autorů: Mezi tradicí a experimentem-práce na papíře v českém výtvarném umění 1939-1989. Muzeum umění Olomouc, 1997.


O doprovodných programech Lektorských oddělení Národní galerie v Praze získáte více informací na tel. 224 301 003 nebo na webových stránkách www.ngprague.cz.

Vyjádření Národní galerie v Praze ke zveřejněným fotografiím (výtvarným dílům):

"Uživatel bere výslovně na vědomí, že reprodukce (rozmnoženiny) výtvarných děl zveřejněné na tomto portále může užít jen pro svou osobní potřebu a nikoliv za účelem dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského anebo obchodního prospěchu (ust.§ 30 autorského zákona). Dále bez licence nesmí užít předmětné reprodukce jinak než způsoby uvedenými v autorském zákoně jako bezúplatné zákonné licence, tedy např. může  v odůvodněné míře užít výňatky těchto výtvarných děl ve svém díle, užít jejich výňatky nebo drobná díla celá pro účely kritiky nebo recenze vztahující se k takovému dílu, vědecké či odborné tvorby, pokud je takové užití  v souladu s poctivými zvyklostmi a v rozsahu vyžadovaném konkrétním účelem, nebo užít dílo při vyučování pro ilustrační účel nebo při vědeckém výzkumu, jejichž účelem není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu za předpokladu, že nepřesáhne  rozsah odpovídající sledovanému účelu. Uživatel bere výslovně na vědomí, že je vždy povinen uvést jméno autora, název díla a pramen."

Literatura a použité zdroje

[1] – HRABAL, B. Něžný barbar. Praha : ODEON, 1990.
[2] – KHOL, J. Interpretace. Praha, 1989.
[3] – PRIMUS, Z. Vladimír Boudník: mezi avantgardou a undergroundem. Praha, 2004.
[4] – ZHOŘ, I. Proměny soudobého výtvarného umění. Praha : SPN, 1992.
[5] – Milan Grygar - Obraz a zvuk.
[6] – Milan Grygar - Obraz a zvuk. 1999.
[7] – Vysočanský okruh Vladimíra Boudníka. 1992.
[8] – Alternativní umění. Praha : Lidové noviny, 2001.
[9] – Mezi tradicí a experimentem-práce na papíře v českém výtvarném umění 1939-1989. Muzeum umění Olomouc, 1997.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Barbora Škaloudová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence pracovní
 • používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Komunikace
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Kreativita

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída, Specializovaná učebna

Nutné pomůcky:

Magnetofon, kazeta s hudebními ukázkami, struktury, prostěradlo, dřevěné klínky, chromonáhrady, nástroje na drásanou grafiku, hlubotiskové papíry, hadry, deska a špachtle na přípravu tiskařské barvy, benzín, tiskařská barva, magnesium, tenké papíry a grafitové tuhy na frotáž, progresa, tužky na signování grafických listů.