Odborný článek

První jarní den

2. 6. 2009 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Marie Horčičková

Anotace

Žáci charakterizují změny v přírodě spojené s příchodem jara. Vypíší si slova v angličtině, která se daného tématu týkají. Naučí se určovat čas v angličtině (celé hodiny).
Příprava

Předem stanovíme den, kdy se budeme zabývat tématem prvního jarního dne. Žákům oznámíme, že jednotlivé aktivity budou probíhat dvojjazyčně.

Popis činnosti
Evokace (20 minut)

Anglické uvítání (např. Good morning, children, how are you today? - všechny děti by měly dostat příležitost odpovědět, je možné v kruhu kutálet míč, vždy tomu, kdo mluví).

Vyučující představí hádanku na tabuli:

S ­­_ _ _ _ G

Následuje hra Žralok (Shark - viz příloha), dokud děti neuhádnou anglické slovo pro jaro - SPRING.

Vyučující uvede projekt 1. jarní den (1st Spring Day) a zeptá se dětí, zda vědí, kdy tento den je a co znamená (odpověď: den je stejně dlouhý jako noc, dny se od tohoto dne budou prodlužovat, noci se zkracují).

Volné asociace - co vás napadne, když se řekne jaro? Děti technikou brainstormingu navrhují slova (česká), která je k tématu napadnou - učitel je zapisuje na flipový papír (flipchart, dále „flip"), např. květina, slunce, teplo, kočičky, Velikonoce atd. Když dětem dojde fantazie, zeptá se učitel, zde je k tématu napadají nějaká anglická slova (Can you think of any words in English?). Ta zapíše na zvláštní flip a navrhne dětem, že si v průběhu celého jarního projektu budou flip se slovní zásobou doplňovat. Flip je dobré vyvěsit na dobře viditelné místo a v průběhu projektu se k němu vracet.

Aktivita - skupinová práce: Změny v přírodě (35 minut)

Děti ve skupinách po 3 - 5 napíšou všechny změny v přírodě, spojené s koncem zimy a příchodem jara. Zadání úkolu: napište na papír A4, co všechno je na jaře v přírodě jiné než v zimě.

ZIMA JARO

Prezentace žáků (mluvčí 1. skupiny přečte vše, mluvčí z ostatních skupin doplňují, co nebylo řečeno; učitel zapisuje do T grafu na společný flip).

Jedna z odpovědí by měla být i změna času (pokud ne, učitel žáky k odpovědi návodnými otázkami dovede).

Aktivita: Hodiny (25 minut)

Práce v kruhu: děti si zopakují hodiny - každý má svoje papírové hodiny, učitel zadává úkoly - nejprve v češtině, např. Je půl čtvrté, děti nastaví ručičky, následuje kontrola ve dvojicích atd.

Společné zopakování anglických číslovek 1 - 12 (učitel rotuje s velkou ručičkou na svých papírových hodinách, děti společně říkají - snaží se držet rytmus, jako když tikají hodinky).

Učitel zadává úkoly - tentokrát se již ptá What time is it? Děti odpovídají - např. Three; učitel doplní odpověď celou větou - Yes, well done. It's three o'clock. - dokud děti větu nezačnou používat samy.

Děti vytvoří dvojice a vzájemně si zadávají úkoly. Věty What time is it? It's _____ o'clock mají napsané na tabuli.

Reflexe (10 minut)

Vzájemně si ve dvojici poskytnou zpětnou vazbu - např. kolik z pěti zadaných časů jejich spolužák uměl použít - průběžně si dělají poznámky např. „+" ví, „-" neví.

Učitel zhodnotí týmovou spolupráci žáků.

(Poznámka - místo angličtiny lze použít jakýkoliv jiný cizí jazyk.)

Příloha

Návod na hru Spelling Shark

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Marie Horčičková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Environmentální výchova
 • Ekosystémy
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Kooperace a kompetice

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Specializovaná učebna, Školní třída

Nutné pomůcky:

flipchart, fixy, papír A4, papírové hodiny