Odborný článek

Barvené čarování

10. 10. 2005 Základní vzdělávání
Autor
Barbora Škaloudová

Anotace

Metodicky rozpracovaný galerijní program pro 1. stupeň ZŠ, který reflektuje barvu ve vztahu ke konkrétním uměleckým dílům. Klíčové momenty tvůrčích činností jsou doplněné o obrazovou dokumentaci a doporučené návazné aktivity.

Cíl

rozvíjení smyslové citlivosti, uplatňování subjektivity
Učivo (rozvíjení smyslové citlivosti, uplatňování subjektivity)
 • barva jako základní vizuálně obrazný element
 • uplatňování barvy ve vlastním vizuálně obrazném vyjádření
 • zákonitosti míchání barev
 • vliv světla na vnímání barev

Scénář a klíčové momenty tvůrčího procesu

Evokace

Na vodní hladině je nejlépe patrné, jakými barvami hraje přilehlé okolí. Prozkoumejte s námi obrazy, na nichž si malíři hrají s barvou na vodní hladině. Vyzkoušejte, co dokáže odraz, jak se míchají barvy a jakou čarovnou moc má světlo.
Jakou barvu má voda?
Děti si vybavují, jakou barvu má podle jejich představ a vzpomínek voda.

Očekávaný dílčí výstup:

 • Uvědomuje si svou představu o barvě vody.

"Odraz"

V ateliéru jsou pro děti připravena tři pracoviště - kádě s vodou, barevné papíry a baterky.
Jak získává voda barvu? Co se ve vodě odráží?
Pomocí různých barevných papírů zkoušejte pozorovat, co se děje s vodou, když k ní přikládáme různé barvy z vrchu, ze strany, na dno. Vytvářejí se tak různé iluze vodních hladin.

 

o

 

 

 

 

 

 


o
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Očekávané dílčí výstupy:

 

 

 

 

 

 

 • Uvědomuje si, co všechno může ovlivňovat barvu vody (počasí, prostředí kolem vody, dno řeky, moře...).
 • Vytváří a interpretuje iluze vzniklé vodní hladiny.

"Míchání"

Voda barvu nezískává jen tím, že odráží své okolí, ale i tím, že ji někdo nebo něco obarví...
Víte, že existují tři barvy, ze kterých lze namíchat skoro všechny barvy?
Každé pracoviště dostane 3 základní barvy (rozpustné pigmenty) - žlutou, červenou a modrou. Vytvořte tyto barvy:
1. skupina - oranžovou,
2. skupina - zelenou,
3. skupina - fialovou.
Zkuste vytvořit celé barevné spektrum, použijte pro to další čiré nádoby.

 

 

ooo
 
 

 

 

 

 
 
 Očekávaný dílčí výstup:
 • Pomocí experimentu si osvojuje zákonitosti míchání barev (základní a podvojné).
 • Rozeznává a pojmenovává jednotlivé barvy spektra.

Animace obrazu (G. Klimt - Vodní zámek)

ob

Je na obraze něco, co je nám povědomé z předešlých experimentů? Čím je vodní plocha "obarvená"? Co všechno může ovlivňovat barvu vodní hladiny? V jaké části dne (ročním období) asi malíř obraz namaloval?
Zavřete oči a zkuste si představit, že se nad hladinou najednou objeví kupa mlhy, chvilku to vypadá, že se rozpadne a zmizí, zevnitř se ale najednou vynoří velký vír, který pomalu po celé krajině roznese zimu, vše zamrzá... Představte si, jak krajina vypadá...
Vyjádřete momentální dojem z krajiny pomocí barevných proužků.

Děti mají k dispozici celou škálu barev. Každý svou krajinu popíše, aniž by na ni ukázal, ostatní hádají, která to je...

Co se stalo s barvami na obraze, když tam vstoupila zima?

 

obo
 
 


 


 

Očekávané dílčí výstupy:

 • Uvědomuje si, co na konkrétním vizuálně obrazném vyjádření ovlivňuje barvu vody.
 • Porovnává prvky vizuálně obrazného vyjádření a třídí je na základě odlišností vycházejících z jeho zkušenosti.
 • Volí vhodné prostředky, které vyjadřují nejlépe jeho představu.

Animace obrazu (W.Hablik - Křišťálový zámek)

 

o
 
 

 

 
 

 

 

 

Děti porovnají své představy křišťálového zámku s představou malíře.
V čem se obraz podobá vaší představě a v čem se liší? Co se stalo s původním zámkem? Vidíte ho někde? Kde se vzaly všechny ty barvy?

Očekávaný dílčí výstup:

 • Porovnává různá vizuálně obrazná vyjádření na základě svých zkušeností a představ.

Tvorba vodní hladiny

Utvořte svou vlastní "vodní hladinu" do okýnek diapozitivů, překrýváním (mícháním) barevných fólií, igelitů, provázků.
K dispozici jsou jen základní barvy, mícháním vznikají jejich valéry.
Děti si vybírají, jakou vodní hladinu budou tvořit:

 • vodní hladinu v procesu změny (reakce na událost v expozici),
 • vodní hladinu ráno, dopoledne, v pravé poledne, když se stmívá, v noci...

Všechny vzniklé "vodní hladiny" jsou promítnuty, děti interpretují své obrazy, popisují, co chtěly vyjádřit. Vytvářejí si vlastní asociace na základě obrazů druhých.

 

 

 

ooo
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Očekávané dílčí výstupy:

 • Hledá prostředky pro vyjádření svých představ.
 • Uplatňuje netradiční postupy a prostředky k dosažení osobního záměru.
 • Aplikuje znalosti o pravidlech míchání barev.
 • Porovnává různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji inspirace.

Reflexe

Na závěr si děti sdělují a hodnotí své zážitky. Popisují, co si pamatují a co se dozvěděly.

Očekávané dílčí výstupy:

 • Slovně se vyjadřuje k těm momentům programu, které pro sebe pociťuje jako nejdůležitější.
 • Používá osvojené pojmy, je schopen sdělit důležité fáze tvůrčího procesu, popsat uplatněné postupy a prostředky.

Doporučené návazné aktivity

"Deník" vodní hladiny
Na osobně vybraném konkrétním příkladě vodní hladiny zaznamenává pozorované změny barvy. Prostředky: barevné skici, fotografie, doprovodný text, záznamy důležitých informací.

"Odrazy"
Co všechno se odráží a kde (prosklené fasády, auta, změny barev a tvarů). Prostředky: fotografie, video, černobílé a barevné kresby.

"Vodní hladiny"
Experimenty v prostoru, prostorové instalace. Prostředky: velké formáty igelitů, různé druhy textur a barev.

Inspirační zdroje k návazným aktivitám:
W. Turner, C. Monet, M. Rothko, J. Příhoda


Doporučená literatura:
Baleka, Jan: Modř - barva mezi barvami, Praha: Academia, 1999
Paramón, José M.:Teorie barev, Praha: Svojtka a Vašut, 1995
Goethe, Johann Wolfgang von.: Theory of Colours. MIT, 1982
Wenzel Hablik (1881 - 1934); Galerie výtvarného umění v Chebu; červenec - srpen 1992
At the Origins of Abstraction 1800-1914, Museé d´Orsay, listopad 2003 - únor 2004


O doprovodných programech Lektorských oddělení Národní galerie v Praze získáte více informací na tel. 224301003 nebo na webových stránkách www.ngprague.cz.

Integrace vzdělávacího obsahu z jiných vzdělávacích oborů, resp. průřezových témat  
Didaktická povaha příspěvku  
Forma výuky  
Metoda výuky  
Předpokládaný časový nárok
 • 1 - 3 hodiny
Nutné pomůcky a prostředky
 • kádě s vodou; barevné papíry; pigmenty; vzorky barevných škál; barevné filtry; igelity a provázky; diarámečky; diaprojektor
Informační zdroje
 • G. Klimt - Vodní zámek, W. Hablik - Křišťálový zámek
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Možné doporučit i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Reflexe

Barvené čarování: praktický námět

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Barbora Škaloudová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Rozvoj schopností poznávání

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída, Specializovaná učebna, Exkurze

Nutné pomůcky:

kádě s vodou; barevné papíry; pigmenty; vzorky barevných škál; barevné filtry; igelity a provázky; diarámečky; diaprojektor