Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Průřezové téma Multikulturní výchova aplikované do výtvarné části oboru Umění a kultura
Odborný článek

Průřezové téma Multikulturní výchova aplikované do výtvarné části oboru Umění a kultura

5. 5. 2009 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Hana Pejčochová

Anotace

Článek se zabývá implementací průřezového tématu Multikulturní výchova do vzdělávací oblasti Výtvarná výchova. Klade do souvislostí kompetence, které tyto dvě oblasti přinášejí.

 

Současný svět se neustále zmenšuje, jsou bourány mnohé hranice mezi státy, národní podniky se postupně přeměňují na nadnárodní, existuje velká možnost studijních pobytů zahraničí, znovu se vrací trend odcházet do ciziny tzv. na zkušenou, lidé se začínají přemisťovat za prací mimo státní hranice... To je současný obraz světa - světa, do kterého mladí lidé postupně vrůstají. Je tedy úkolem současného školství pružně zareagovat a přizpůsobit kompetence absolventů škol k životu v tomto světě. Úkolem školy je připravit žáky na tyto podmínky, nabídnout jim zkušenosti, znalosti a dovednosti. Pomoci jim utvořit názory a postoje, které budou součástí jejich osobnosti. Škola by měla budovat tyto kompetence v průběhu celého výchovného i vyučovacího procesu. Řešení tohoto problému v současnosti nabízejí tzv. průřezová témata. Je ovšem skutečně nutné vydobýt jim prostor v každém z vyučovacích předmětů či vzdělávací oblasti.

Problémy se začleňováním průřezových témat

Začleňování průřezových témat do jednotlivých předmětů a jednotlivých vzdělávací oblastí přináší řadu otázek, které se dotýkají menší či větší schopnosti začlenění průřezového tématu. Hlavním kritériem pro posuzování by měl být přínos, který aplikace průřezového tématu přináší do kmenové vzdělávací oblasti, a způsob jakým ho obohacuje, tj. do jaké míry se obě problematiky prolínají, jak snadné/nesnadné bude pro vyučujícího obě oblasti rovnoprávně rozvíjet. Současně je však nutné odpovědět si na otázku, do jaké míry se vzdělávací obor musí ,,uskromňovat" a přenechávat své místo tématům mezioborovým. Objevují se stesky některých vyučujících, že hodinová dotace určená pro výtvarnou výchovu je malá, a není proto možné ubírat z jejího času další část určenou pro průřezová témata. Cílem tohoto článku je tento názor vyvrátit a ukázat, že mezi Multikulturní výchovou a výtvarnou částí oboru Umění a kultura existují velmi blízké vztahy, které vzájemné propojení témat podporují.

Nepopíráme ovšem, že implementace průřezových témat je náročnější na přípravu vyučujícího a celkové promyšlení průběhu celé hodiny. Na druhou stranu jsou tato témata celkem oblíbená u žáků, protože se svým způsobem přímo dotýkají jejich životů, čerpají z jejich zkušeností a zážitků a ukazují jim způsoby, jak řešit problémové situace.

Výtvarná část oboru Umění a kultura a Multikulturní výchova

Výtvarná část vzdělávací oblasti Umění a kultura poskytuje obrovský prostor pro realizaci námětů, které interkulturní problematika přináší. Hlavním důvodem hovořícím pro implementování je, že mnoho kompetencí, které žák získává prostřednictvím výtvarné výchovy, se do určité míry shoduje s kompetencemi, které získává ve výchově multikulturní.1 To vypovídá o tom, že obě témata se mohou spojovat a mohou sledovat společné cíle. Prostřednictvím rozvoje jedné z kompetencí lze odkazovat ke kompetencím jiným. Vyučující tak může velmi snadno (např. na základě uměleckého artefaktu, tvůrčích technik a prostředků) otevírat otázky a témata týkající se osobnosti žáka, národních či kulturních specifik a jejich rozdílů atd.

Souvislosti jednotlivých kompetencí2

Výtvarný pedagog, při své práci s žáky a přípravě hodin výtvarné výchovy, často vychází z výtvarného umění (využívá jej jako inspirace, příkladu, motivace apod.). Jednou z kompetencí, které má žák získat, je znalost tvůrčích prostředků, technik a výtvarného umění, včetně znalostí aktuálních příkladů a odkazů. Při získávání znalostí a dovedností na poli výtvarného umění a výtvarné tvorby nelze opomenout různé národností či kulturní zázemí jednotlivých umělců, výtvarných děl nebo uměleckých přístupů, které se určitým způsobem v tvorbě nebo jejích motivech často odráží. Žáci se seznamují s tvorbou umělců z různých zemí a kultur a podněty, které je k tvorbě určitého díla určitém způsobem vedly. Samozřejmě, že tímto způsobem vnímají jejich vzájemnou odlišnost, anebo naopak podobnost a jednotlivé individuální zvláštnosti, které mohou mít mnoho různých příčin - včetně těch zvláštností a odlišností vznikajících v důsledku určité míry kulturní diferenciace.

Současně se zkoumáním jednotlivých vlivů, které stály za vznikem uměleckého směru nebo díla, mají žáci možnost tyto odlišné kulturní diferenciace zkoumat, srovnávat a třídit. Tímto způsobem si v podstatě mohou uvědomovat, že jednotlivé kultury jsou odlišné a mají své individuální zvláštnosti a rozdílné přístupy, než jejich vlastní kultura.

V neposlední řadě žáci získají možnost vyjadřovat souvislosti na základě studia shodnosti a rozdílnosti. V oblasti obsahových domén oboru Umění a kultura3 se nachází požadavek na rozvíjení smyslové citlivosti mimo jiné i dělením materiálů do skupin dle jejich materiálové podstaty. I zde žáci používají vzájemného porovnávání a členění do skupin podle společných vlastností.

Spolu se zkoumáním jednotlivých autorských přístupů k tvorbě (včetně přístupů vlastních) si mohou uvědomovat, že každý umělec, autor, a tudíž i každý člověk je odlišnou a individuální osobností, která je ovšem také součástí určitých vyšších sociálních celků, ke kterým ho i přes jeho individualitu poutá určitá vazba kulturní identity.

Studium a poznávání vlastní autorských přístupů, znalostí, dovedností postojů pomáhá žákům uvědomovat si vlastní identitu a vlastní hodnotu. Žáci mohou následně, na základě sledování a studia umělecké tvorby výtvarníků z České republiky, poznávat vlastní kulturu i její složky a kulturní standardy z trochu jiný úhlů pohledu. Získají tak další z významných sociálních kompetencí: vnímat různé přístupy a současně s tím se učí vnímat multikulturalitu jako pozitivní jev a prostředek vzájemného obohacování.

Výtvarná výchova se v plánování svých cílů ovšem nemůže spokojit pouze s faktem, že si žák něco uvědomuje; např. že každý člověk je odlišnou individuální osobností s ryze autentickým souborem vlastností, schopností a dovedností, nebo že odlišné vnímání určitých věcí může být prostředkem k vzájemné výměně svých představ, postojů, pohledů a názorů, a tím vede ke vzájemnému obohacení rozšíření o další možné alternativy. Naopak ono „uvědomění" je pouze prvním krokem na daleké cestě vedoucí k naplnění cílů. (O postupech, principech a metodách vzniku onoho „uvědomění", které mohou být v některých případech velmi složité a propracované, se nebudeme rozepisovat, protože nejsou tématem tohoto článku.)

Výtvarná výchova, stejně jako Multikulturní výchova, si klade za cíl naučit žáky svůj vlastní názor nejen zaujímat, ale hlavně také vyjadřovat. Současně s tím chce výtvarná výchova žáky naučit vyjadřovat vlastní představy a fantazie.

S jejich vyjadřováním je však nerozlučně spjata i schopnost své názory obhajovat, a to vhodným, společensky přijatelným způsobem. Tím, že žáky učíme verbálně vyjadřovat a zastávat vlastní názory, akcentujeme a zkvalitňujeme jejich jazykové kompetence.

Výtvarný pedagog však musí své žáky učit vyjadřovat názory, představy a fantazie nejenom verbálně, ale hlavně také pomocí výtvarných výrazů. Žák by tedy měl zprostředkovat své postoje, názory a zkušenosti nejen slohovou, ale i výtvarnou formou. Zde se výtvarné složce vzdělávací oblasti Umění a kultura nabízí obrovská možnost pracovat s různými variantami výtvarného vyjádření, hledat mezi nimi souvislosti a vyhodnocovat vhodnost či nevhodnost jejich užití. A také objevovat s žáky nové výtvarné techniky a postupy a jejich vzájemné souvislosti.

Při vyjadřování vlastních názorů nebo postojů může dojít k vzniku velké řady problémů a konfliktů, pramenících ze střetu zájmů nebo ze vzájemného neporozumění atd. Obě výchovy (myšleno výtvarná i multikulturní) by měly žáky učit nacházet řešení problémů a konfliktů a uvažovat o nich. Jedná se o velmi složitý proces kladoucí velké nároky na dovednosti, schopnosti i osobnostní vývoj s ochotou žáků. Při řešení konfliktu nebo problému si lidé musí mimo jiné uvědomovat své vlastní názory, které v konfliktu zastávají, musí je umět vysvětlit oponentům a také by měli být schopni věcně argumentovat. Na druhé straně však musí mít vůli poslouchat názory druhých stran, uvažovat o nich, zhodnocovat jejich pozitiva a negativa a případně také upravovat a přepracovávat své vlastní názory a postoje. Jen tak je totiž možné konflikt či problém řešit, nikoli se o něm jen hádat. Toto jednání ovšem od člověka/žáka vyžaduje notnou dávku empatie.

Následující tabulka uvádí skupiny vzájemně spolu souvisejících kompetencí rozvíjených v oblasti Umění kultura a v průřezovém tématu Multikulturní výchova.

Tab. Shodné prvky kompetencích přinášených obory Umění a Kultura (Výtvarná výchova) a Multikulturní výchova.

Multikulturní výchova

Umění a kultura

 • uvědomují si, že všichni lidé jsou odlišné osobnosti, mají individuální zvláštnosti
 • lidé uvažují rozdílně v důsledku kulturní diferenciace
 • vnímají multikulturalitu jako prostředek vzájemného obohacování
 • vnímají různé přístupy
 • pracují s různými variantami výtvarného vyjádření, hledají mezi nimi souvislosti a vyhodnocují vhodnost či nevhodnost jejich užití
 • chápou, že každý člověk je odlišnou a individuální osobností
 • zkoumají jednotlivé autorské přístupy k tvorbě (včetně přístupů vlastních)
 • uvědomují si vlastní identitu a hodnotu
 • zaujímají vlastní názor
 • samostatně vyjadřují své názory
 • poznávají vlastní autorské přístupy, znalosti, dovednosti a postoje
 • uvědomují si specifika vlastní kultury, národa
 • dokáží hledat a popisovat shodné a odlišné prvky kultur a národů
 • znají aktuální příklady a odkazy z oblasti výtvarného umění, designu apod.
 • srovnávají různé formy výtvarného projevu
 • hledají shodné a odlišné rysy
 • sledují a studují uměleckou tvorby výtvarníků z České republiky
 • nachází řešení problémů a konfliktů a uvažují o nich
 • nachází řešení problémů a konfliktů a uvažují o nich
 • rozvíjí a zkvalitňují své komunikační kompetence
 • vyjadřují a obhajují svůj vlastní názor
 • rozvíjí a zkvalitňují své výrazové kompetence (včetně komunikačních)
 • objevují nové výtvarné techniky a postupy
 • pracují s různými variantami výtvarného vyjádření, hledají mezi nimi souvislosti a vyhodnocují vhodnost či nevhodnost jejich užití

Použitá literatura a zdroje:
Buryánek, J.(ed.): Interkulturní vzdělávání - příručka nejen pro SŠ pedagogy. Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s. Praha: Lidové noviny, 2002.
Kol. autorů: Bílá kniha. Národní program rozvoje vzdělávání v České republice. Praha: MŠMT ,2001.
Morvayová, P.: Průřezové téma Multikulturní výchova: možnosti a podmínky její efektivní aplikace. In: Cesta rámcového vzdělávacího programu do škol Ústí nad Labem. Pedagogická fakulta UJEP, 2006.
Pastorová, M.: Pojetí Výtvarné výchovy v rámci vzdělávací oblasti Umění a kultura. Metodický portál RVP [online] VÚP v Praze. [citováno 2009/3/4]. Dostupný z: http://www.rvp.cz/clanek/844.
Rokosová, M.: Inspirace k realizaci průřezového tématu Multikulturní výchova [online]. Metodický portál RVP. [citováno 2009/3/4]. Dostupný z: http://www.rvp.cz/clanek/432/83.
Uhl-Skřivanová, V.: Obraz jako prostředek k získávání kompetencí [online]. Metodický portál RVP. [citováno 2009/3/4]. Dostupný z: http://www.rvp.cz/clanek/1384.


1 Jednotlivé kompetence přinášené výtvarnou částí vzdělávacího oboru Umění a kultura a průřezového tématu Multikulturní výchova jsem znovu nedefinovala, ale použila jsem definic kompetencí již popsaných v různých článcích a publikacích:
Uhl-Skřivanová, V.: Obraz jako prostředek k získávání kompetencí [online]. Metodický portál RVP. [citováno 2009/3/4]. Dostupný z: http://www.rvp.cz/clanek/1384.
Rokosová, M.: Inspirace k realizaci průřezového tématu Multikulturní výchova [online]. Metodický portál RVP. [citováno 2009/3/4]. Dostupný z: http://www.rvp.cz/clanek/432/83.
Buryánek, J. (ed.):Interkulturní vzdělávání - příručka nejen pro SŠ pedagogy. Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s. Praha: Lidové noviny, 2002.
2 Kompetence - jedná se o soubor vědomostí, dovedností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj žáka a pro jeho začlenění do společnosti.
3 Pastorová, M.: Pojetí Výtvarné výchovy v rámci vzdělávací oblasti Umění a kultura. Metodický portál RVP [online] VÚP v Praze. [citováno 2009/3/4]. Dostupný z: http://www.rvp.cz/clanek/844.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Hana Pejčochová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Téma článku:

Multikulturní výchova