Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Hudební pohádka o tom, co se stalo, když pršelo
Odborný článek

Hudební pohádka o tom, co se stalo, když pršelo

13. 5. 2009 Předškolní vzdělávání
Autor
Hana Maroušková

Anotace

Hudební pohádka je součástí projektu s názvem Cestička do školy. Prostřednictvím Hudební pohádky se děti hravou formou seznámí s různými dopravními prostředky, budou se učit bezpečnému chování na ulici, přecházení silnice, seznámí se s některými dopravními značkami. Při kresbě a pěveckých činnostech budou rozvíjet svoji fantazii a představivost. Při pohybových činnostech se budou učit koordinovat pohyby těla. Budou mít příležitost k rozvoji pěveckých dovedností, naučí se krátké písničky a říkadla.

Charakteristika integrovaného bloku Hudební pohádka je součástí projektu s názvem Cestička do školy. Prostřednictvím Hudební pohádky se děti hravou formou seznámí s různými dopravními prostředky, budou se učit bezpečnému chování na ulici, přecházení silnice, seznámí se s některými dopravními značkami. Při kresbě a pěveckých činnostech budou rozvíjet svoji fantazii a představivost. Při pohybových činnostech se budou učit koordinovat pohyby těla. Budou mít příležitost k rozvoji pěveckých dovedností, naučí se krátké písničky a říkadla.
Očekávané výstupy
 • vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně-pohybových činností, zvládat vokální hudební dovednosti
 • osvojit si elementární poznatky o bezpečné cestě do školy a ze školy, o okolním světě
 • naučit se nazpaměť text písně, říkadel apod.
 • při činnostech vyjadřovat své pocity
Organizace řízení učební činnosti skupinová, frontální, individuální
Organizace prostorová školní třída, herna
Organizace časová 25 – 35 minut, podle zájmu dětí i déle
Věková skupina 3 - 6 let

V malém městečku postavili novou mateřskou školu, do které chodilo hodně kluků a holčiček. Jednou v noci foukal silný vítr a za chvíli začalo pršet. Déšť hlasitě bubnoval do střechy školky a postupně probouzel hračky, které děti neuklidily, když odcházely ze školky domů.

„Děti, ukážeme si, jak silný foukal vítr." (dechové cvičení)

„Dokážeme také zatleskat, jak déšť bubnoval do střechy?" (rozvíjení rytmického cítění, citlivosti pro rytmickou pulsaci)

Foto
1. Foto

„Zpočátku pršelo pomalu, později rychle a potom zase pomalu."(rozvíjení rytmického cítění, reakce na změnu tempa, postupné zrychlování a zpomalování - kape, prší, lije ... vyjádření slovní, ale také pohybem: cupitání)

„Déšť umí sílit i slábnout. Pokusíme se vyjádřit padající kapky deště ťukáním prstů ruky-ukazováčkem a prostředníčkem - do dlaně druhé ruky." (zesilování a zeslabování, rozvoj hudebně sluchových schopností, sluchové rozlišování intenzity tónů)

Využití hádanky K. J. Erbena:

Chodí to okolo chalupy,
dělá to cupity, dupity.
Co je to?

První se probudila osobní a nákladní auta, a zpívala: (učitelka zazpívá celou píseň, děti poslouchají)

Foto
2. Foto

„Děti, teď vám píseň zazpívám ještě jednou a zahrajeme si na auta. Co musí každý řidič udělat, když se na semaforu rozsvítí červená?" (děti odpovídají - zastavit) „Tak nezapomeňte na konci písničky zastavit, já vám ukážu červený praporek." (učitelka zpívá a děti vyjádří píseň pohybem, kroužky - volant)

Potom déšť probudil i velký dřevěný vlak, a ten si také začal zpívat: (učitelka zazpívá celou píseň, děti poslouchají)

Foto
3. Foto

„Zahrajeme si na vláček, který má velkou sílu jako drak a táhne mnoho vagónů. Zapojíme se tak, že opatrně chytneme kamaráda před sebou pravou rukou za rameno a ukážeme si, jak vlak jede po kolejích." (deklamace slabik s důrazem na první dobu, rozvoj rytmického cítění, citlivosti pro metrum)

Foto
4. Foto

„Poslední se probudilo velké letadlo, kterým létají lidé až za moře a zazpívalo": (učitelka zazpívá celou píseň, děti poslouchají)

Foto
5. Foto

„Teď zvednou ruku všechny děti, které už letěly letadlem. Co můžeme vidět při pohledu z okna letadla?" (děti jmenují osoby, zvířata, věci ... jednotlivá slova, věty budeme rytmizovat)

„Ukážete mi děti, jaká křídla má letadlo?" (děti znázorní pažemi křídla)

„Letadlo umí létat vysoko" (děti poběží po špičkách při hře na klavír - tříčárkovaná oktáva), „ale také nízko". (děti poběží v podřepu při hře na klavír - velká oktáva - Klavírní škola pro začátečníky, cvičení 16 na straně 19, rozvoj smyslu pro výšku tónu a tonalitu)

„Teď se děti na chvíli posaďte a dobře poslouchejte. Poznáte, jestli letadlo vzlétá k obloze, nebo klesá k zemi a přistává? Zahraji vám melodii a vy mi ukážete pažemi, jestli letadlo vzlétá - když melodie stoupá, nebo jestli letadlo přistává - když bude melodie klesat." (učitelka současně znázorní pohyb paží při stoupání a při klesání, děti napodobují - spojení akustické a vizuální představy hudby při rozvíjení hudebně sluchových schopností, rozlišování výšky tónů)

„Nyní si postupně vytleskáme názvy všech dopravních prostředků, které se v dešti probudily." (rozvoj sluchové představivosti při rytmických hádankách)

Le-tad-lo (x x x)
Vlak (x)
Au-to (x x)

Děti tleskají postupně s učitelkou a deklamují. Vybrané děti mohou místo tleskání využít ozvučná dřívka, prstové činely ...

„Já vám teď, děti, vytleskám název některého dopravního prostředku, a jestli poznáte, který to byl, ukažte mi to pažemi":

 • letadlo - paže v upažení jako křídla
 • auto - ruce drží volant
 • vlak - předpažením se vztyčenými dlaněmi znázornění nárazníků

„Děti, znáte hru na ozvěnu?" (Učitelka zazpívá první dvojici slov a děti vymýšlí další slovní spojení a melodii na téma dopravní prostředky. Jedno dítě zazpívá a ostatní opakují.)

Foto
6. Foto

„Ozvěno, zazpívej tiše, hlasitěji..." (hra na ozvěnu rozvíjí hudební paměť, představivost, muzikantskou pohotovost a fantazii, smysl pro rytmus, pro melodii)

„Ví někdo z vás, jaké barvy svítí na semaforu?" (děti odpovídají - červená, žlutá, zelená)

„Tak si poslechněte říkadlo o barvách:

Zelená, zelená, volnou cestu znamená.

Na červenou po silnici, jezdí jenom uličníci.

Děti, vyberte si, který dopravní prostředek budete znázorňovat, a já vám zazpívám a zahraji celou písničku o autech, vlaku a letadle. Pohybujte se ohleduplně, ať nezpůsobíte dopravní nehodu. Auta budou mít parkoviště pod oknem, vlaky mají depo u skříně a letadla jsou na letišti u klavíru. Pohybovat se budou jen dopravní prostředky, o kterých budu zpívat."

 • zopakování jednotlivých částí písně - zpěv učitelky a následně dětí
 • pohybové vyjádření

Nejprve chtěly hračky od nepořádných dětí odejít, ale nakonec, vysílené dlouhou hrou a zpěvem usnuly, a zůstaly ležet rozházené na koberci, tak, jak je tam děti odpoledne nechaly. Paní učitelka přinesla druhý den do mateřské školy skřítka Pořádníčka, a ten děti naučil správnému úklidu hraček. Děti se to rády a rychle naučily, aby se jim příště hračky třeba neztratily.

„Zazpíváme si písničku ještě jednou. Já vždycky zazpívám kousek a vy budete jako ozvěna, která se ozývá v tunelu, po mně opakovat." (rozvíjení pěvecko reprodukčních schopností)

„Teď se pokusíme zazpívat písničku jako děda, dítě, maminka ..." (rozvíjení hudebně sluchových schopností rozlišováním barvy tónů)

„Pohádka skončila a my jsme se naučili novou písničku. Na závěr si nastoupíme všichni do letadla - sedneme si ke stolečkům, a poslechneme si skladbu Modesta Petroviče Musorgského - Obrázky z výstavy - Klasika před školou č. 1 - moře - při které si představíme, že letíme letadlem nad mořem, a to, co vidíme z okna letadla, nakreslíme."

Na závěr uspořádáme výstavu prací, které můžeme při dalších výtvarných činnostech s dětmi dotvořit malovanými rybami apod.

Použitá literatura:

BÖHMOVÁ, Z., GRŰNFELDOVÁ, A., SARAUER, A.: Klavírní škola pro začátečníky. Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění. Praha 1956. ISBN 80-7058-219-9
DLASK, I, KLAUSOVÁ, M.: CD Klasika před školou 1, Malujeme obrázky, Obrázky z výstavy - moře. Rozhlasová stanice Classic FM, Praha 1997

Literatura a použité zdroje

[1] – BÖHMOVÁ, Z.; GRŰNFELDOVÁ, A.; SARAUER, A. Klavírní škola pro začátečníky. Praha : Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a u, 1956. ISBN 80-7058-219-9 .
[2] – DLASK, I.; KLAUSOVÁ, M. CD Klasika před školou 1, Malujeme obrázky, Obrázky z výstavy - moře. Praha : Rozhlasová stanice Classic FM, 1997.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Hana Maroušková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Činnostní a občanské kompetence
 • svoje činnosti a hry se učí plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat
 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací; hledá různé možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady); využívá při tom dosavadních zkušeností, fantazii a představivost
 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída