Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Jak pracovat s očekávanými výstupy
Odborný článek

Jak pracovat s očekávanými výstupy

6. 10. 2005 Předškolní vzdělávání
Autor
Barbora Kondrysová

Anotace

Ukázka způsobu zpracování tématu Vánoce vhodného pro začínající učitelky. Záměrné vytyčení možných očekávaných kompetencí k jednotlivým plánovaným činnostem vede k lepšímu pochopení pedagogického procesu, tedy toho, jaký konkrétní přínos bude mít realizace tohoto tématu pro děti.
Úvod

Při plánování nebo evaluačním procesu tematického celku se na základě činností dětí zamýšlíme nad dosahováním konkrétních očekávaných výstupů. Zjistíme, že děti si činnostmi zdokonalují hned několik kompetencí neboli očekávaných výstupů, jež mají charakter průběžný, opakující se.

Důležitá je identifikace stěžejních výstupů tématu, o dalších možných je dobré vědět - není je třeba vypisovat. To ovšem neplatí v případě studentek předškolní pedagogiky či učitelek začínajících. Následující zpracování integrovaného bloku je pouze jedním z možných přístupů a ukázkou způsobu, jak si může začínající učitelka připravit vzdělávací nabídku z pohledu činností a očekávaných kompetencí (výstupů).

PONDĚLÍ
Proč slavíme Vánoce?
ČINNOSTI OČEKÁVANÉ VÝSTUPY - co dítě umí

Vedeme rozhovor o Vánocích - na co se děti těší, kdy a proč slavíme Štědrý den atp.
"Na Štědrý den se narodil Ježíšek." Povídáme si o tom, komu a kde se narodil, jak vypadají jesličky atd.

 • vyjádřit pocity
 • naslouchat a soustředit se
 • užívat nové pojmy
 • vést rozhovor
 • vést monolog, dialog
 • orientovat se v čase

Čteme úryvek z knihy Narodil se Kristus pán (H. Prošková, Z. Krejčová) a prohlížíme si ilustrace, seznámíme se s historií.

 • naslouchat, soustředit se na čtený text
 • poznávat dobu minulou
 • správně zacházet s knihou
Sestavujeme betlém z figurek (podle knihy).
 • řešit problém
 • uspořádat dle pravidel
Nacvičujeme vánoční koledu Půjdem spolu do Betléma. Zpěv doprovodíme improvizovaným pohybem.
 • správně vyslovovat
 • rytmizovat
 • užívat paměť
 • zdokonalovat pohybové dovednosti rozvíjet hrubou motoriku
Vytváříme kometu-hvězdu, která svítí nad Betlémem.
 • procvičovat jemnou motoriku
 • uplatňovat fantazii
Jdeme na prohlídku jesliček (náměstí, kostel).
 • pozorovat
 • jednoduše popisovat
 • porovnávat
 • poznávat naše město
 • osvojovat si pravidla chování a bezpečnosti

 

ÚTERÝ
Vánoční zvyky a tradice
ČINNOSTI OČEKÁVANÉ VÝSTUPY - co dítě umí
Povídáme si, co lidé od dávných časů na Vánoce dělají (zvyky, tradice), co dělají děti doma, jaké zvyky dodržují (cukroví, stromek, svícny, věnce, kapr...).
 • poznávat dobu minulou
 • naslouchat, soustředit se
 • užívat nové pojmy
 • vést monolog, dialog
Pracujeme s obrázky.
 • třídit obrázky
 • využít představivosti
Nacvičujeme báseň Vánoční (A. Pojar).
 • rytmizovat, posilovat paměť
 • rozvíjet slovní zásobu
 • správně vyslovovat
 • správné dýchat
Vánoční svícen lze vyrobit z různých materiálů. (větvičky, skořápky od ořechů, ovoce apod.). Besedu na toto téma spojíme s jejich ukázkou.
 • vnímat smysly (zrak, hmat, čich)
 • využívat fantazii
 • dodržovat pravidla hygieny!
Vyrábíme vánoční svícen ze skořápek od ořechů, z jablek, pomerančů, hřebíčku, rozinek apod.
 • využívat fantazii
 • být samostatné
 • být zručné
 • mít pracovní návyky
 • uklízet po práci
Při pobytu venku stavíme sněhuláka, házíme sněhovou koulí na cíl apod.
 • využívat pohybové dovednosti
 • spolupracovat s ostatními dětmi
 • organizovat činnost

 

STŘEDA
Vánoční cukroví
ČINNOSTI OČEKÁVANÉ VÝSTUPY - co dítě umí
Pohybem znázorňujeme sáňkování, lyžování, bruslení aj.
 • využít pohybových dovedností
 • správně držet postavení těla
Po příchodu z bruslení a sáňkování domů vnímáme linoucí se vůni Vánoc (jehličí, svíčky, bylinkový čaj, cukroví, vánočka atd.).
 • vnímat a prožívat zvláštní chvíle
 • naslouchat a soustředit se
Učíme se báseň Schovejte vánočku (Z.Špůrová) a doprovázíme ji pohybem.
 • rytmizovat
 • zdokonalovat paměť
 • užívat nové pojmy
 • správně vyslovovat
 • správně dýchat
 • využít pohybových dovedností při tanci
Vánoční cukroví nám chutná. Jaké druhy cukroví peče maminka a kdo jí pomáhá?
 • vést rozhovor
 • užívat nové pojmy
 • naslouchat druhým
Z čeho se peče cukroví? Spojíme s ukázkou surovin. Některé suroviny můžeme ochutnat (ořechy, kokos, rozinky).
 • osvojovat si jednoduché poznatky
 • určit suroviny k pečení
 • vnímat smysly (zrak, hmat, chuť)
Pečeme perníčky (vykrajujeme příborovým nožem podle šablony i vykrajovátky, zdobíme je cukrovou polevou).
 • osvojovat si pracovní dovednosti
 • pracovat samostatně
 • zdokonalovat jemnou motoriku
 • dodržovat zásady bezpečnosti při práci (používání domácích spotřebičů)
Pozorujeme přírodu a počasí.
 • pozorovat a vnímat změny v přírodě
 • porozumět světu kolem nás
Hádanky o počasí.
 • zdokonalovat myšlenkové operace

 

ČTVRTEK
Vánoční přání
ČINNOSTI OČEKÁVANÉ VÝSTUPY - co dítě umí
Povídáme si o přáních dětí (každé přání nemůže být vyplněno). Co by děti přály mamince, tatínkovi, sourozencům apod.?
 • vést rozhovor
 • přemýšlet o druhých
 • naslouchat
 • soustředit se
Co dostávali naši rodiče, babičky a dědečkové, když byli malí?
 • hledat v encyklopediích a knihách
 • naslouchat a soustředit se
"Píšeme" dopis Ježíškovi a malujeme vánoční přání.
 • rozvoj jemné motoriky
 • postupovat samostatně
 • využít fantazii
 • uklízet po činnosti
Při pobytu venku vyšlapujeme obrazce do sněhu, sáňkujeme, kloužeme se atp.
 • zdokonalovat pohybové dovednosti (chůze ve sněhu)
 • využívat pohybové schopnosti (obratnost, koordinaci, rovnováhu)

 

PÁTEK
Vánoční stromeček
ČINNOSTI OČEKÁVANÉ VÝSTUPY - co dítě umí
Jaké stromky zdobíme? Na obrázcích rozlišujeme jehličnaté a listnaté stromy.
 • vyprávět a popisovat činnost
 • využívat slovní zásobu
 • naslouchat a soustředit se
 • poznat stromy
Učíme se báseň Vánoční stromeček (J. Žáček).
 • rytmizovat
 • zapamatovat si
 • správně vyslovovat
 • správně dýchat
Jakými ozdobami můžeme stromeček zdobit (poznávání materiálů - slaměné, papírové, svíčky, jablíčka, prskavky; porovnávání tvarů a velikostí)?
 • Využívat smyslového vnímání k poznávání materiálů
 • přemýšlet, kombinovat
 • dodržovat pravidla bezpečnosti (svíčky, prskavky, pozor na křehkost ozdob)
 • rozeznat materiály, různé tvary,
 • rozlišovat velikosti (menší, větší)
Vyrábíme papírové ozdoby.
 • využívat manipulačních dovedností
 • tvořit dle vlastní fantazie
 • pracovat samostatně
 • uklízet po činnosti, hygienické návyky
Zdobíme vánoční stromeček vyrobenými ozdobami, perníčky atd.
 • vzájemně spolupracovat a kooperovat
 • mít radost z vykonané práce
U vánočního stromečku zpíváme koledy s hudebním doprovodem (dřívka, bubínek, triangl)
 • využít hudebních dovedností
 • umět zpívat,
 • rytmizovat
 • úmyslně si pamatovat, vybavovat si text
 • využít hudebních dovedností ve sborovém zpěvu
 • správně vyslovovat a dýchat
Při pobytu venku vyzdobíme vánoční stromek pro zvěř a ptáky.
 • spolupracovat při činnosti
 • orientovat se v přírodě
 • mít dobrý pocit z vykonané činnosti
Přednášíme vánoční básně u stromečku pro zvěř.
 • vnímat zvláštní atmosféru, prožívat radost
 • správně vyslovovat
 • správně dýchat

Literatura a použité zdroje

[1] – Rámcový program pro předškolní vzdělávání. Praha : Výzkumný ústav pedagogický, 2001.
[2] – OPRAVILOVÁ, Eva; GEBHARTOVÁ, Vladimíra. Zima v mateřské škole. Praha : Portál, 1998. ISBN 80-7178-268-8.
[3] – DRŽALOVÁ, A. Jak plánovat a efektivně pracovat s předškolními dětmi. Plzeň : Pedagogické centrum Plzeň, 2000.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Barbora Kondrysová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích: