Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Děti, pozor, červená!
Odborný článek

Děti, pozor, červená!

18. 5. 2009 Předškolní vzdělávání
Autor
Jitka Veselá

Anotace

Děti, pozor, červená! nabízí náměty k tématu prevence nebezpečí v silničním provozu. Děti získávají znalosti, dovednosti a poznatky o bezpečném chování v silničním provozu.

 

 

 

1. den

 • verše: „Alenko, stůj, auto houká" - vysvětlení pravidel při přecházení vozovky
 • vyprávění s maňásky - Kuba a Kačenka - pravidla v dopravě, seznámení s metodickým materiálem „Děti v dopravním provozu" (ADAMOVSKÁ, M.: Děti v dopravním provozu, aneb o klukovi z počítače. Vypráví Pavel Soukup, zpěv Bambini di Praga)
2. den
 • setkání s příslušníky městské policie vMŠ
 • seznámení s prací městské policie, prohlédnutí vybavení strážníků a jejich uniformy, seznámení s hodnostmi
 • vysvětlení pojmů chodec, cyklista, řidič motorového vozidla
 • seznámení s pravidly, jak přecházet vozovku, pravidlo pravé ruky
 • „Přecházíme vozovku" + písně z CD
 • seznámení s dopravními značkami (Přechod pro chodce; Hlavní silnice; Dej přednost v jízdě; Stop)
 • řešení dopravní situace - zahrada MŠ (chodci, řidiči na koloběžkách a tříkolkách)
 • vycházky do okolí MŠ - pozorování dopravního ruchu, křižovatky, přechody na křižovatce řízené světelnými signály, návštěva stanice městské policie
 • poslech příběhu o medvídkovi, který utekl z mateřské školy a co se mu stalo (nedodržoval dopravní předpisy a zabloudil)
 • rozhovor se strážníky na téma: nebezpečné chování, co medvídek udělal špatně, jak se měl chovat v dopravním provozu a jak se měl zachovat, když se ztratil
3. den
 • společně si zopakovat důležité informace z dopravní výchovy, které se děti dozvěděly od strážníků městské policie
 • rozhovor: "Jak mám postupovat, když ..."
 • připomenout si čísla Hasičského záchranného sboru, Rychlé záchranné služby a Policie 150, 155, 158 a jak mám postupovat, když toto číslo vytočím, které informace sdělit (jak se jmenuji, odkud volám, co se stalo, kde, kdy, kdo je zraněný, jak je zraněný, jak jsem mu již pomohl)
 • kresba postavy příslušníka policie - porovnání jednotlivých kreseb, např. děti zaujala uniforma
4. den
 • poslech příběhu z knihy „Děti v dopravním provozu" + CD nahrávka, pohybová improvizace
 • připomenutí názvů, funkce dopravních značek a jejich zhotovení (Zákaz vjezdu; Pozor, jiné nebezpečí!)
 • prohlížení časopisů a obrázků, které si děti přinesly na dané téma
 • práce s didaktickým materiálem k tématu - sestav čtveřici obrázků, vyprávěj příběh vlastními slovy
 • pohybová hra Na barevná auta, Na semafor, Pan čáp ztratil čepičku
5. den
 • omalovánky k tématu - vozidlo policie, hasičů a záchranné služby
 • připomenout se čísla Hasičského záchranného sboru, Rychlé záchranné služby a Policie 150, 155, 158
 • rozhovor - co dělají záchranáři (člověk spadl do studně, automobilová nehoda atd. "Dokázal bys pomoci a jak v situaci např. ...Komu a jak jsi pomohl ty?"
 • cesta na dopravní hřiště na koloběžkách, připomenutí a dodržování pravidel silničního provozu
 • závěr tematického bloku: předání „řidičských průkazů", vyhodnocení, pochvala, shrnutí nových poznatků
Několik postřehů z realizace

Celý týden děti nacházely v prostorách třídy různé podněty, jako například obrázky z časopisu „Pastelka", dopravní značky, uniformu policisty, encyklopedie, fotografie z dopravních nehod, semafory. Pomůcky motivovaly k námětovým i pohybovým hrám, k práci s knihou, k řešení pracovních listů a k výtvarným činnostem. V rolích spoluhráčů jsme upřesňovali a obohacovali jejich poznání o bezpečném chování v dopravě.

Děti vytvářely v prostoru třídy pomocí stavebnic a značek dopravní situace, které využily k jízdě s autíčky podle pravidel. V průběhu dne ve vhodných chvílích soustředěně poslouchaly a následně radostně zpívaly písničky z CD na téma - doprava.

Velmi často si navzájem pokládaly otázky: „Je to bezpečné? Proč jsi to udělal? Bylo to nebezpečné! Jak bys to mohl udělat správně?!"

V ranním kruhu se podařilo děti zaktivizovat k řečovému projevu. Spontánně se vyjadřovaly o nebezpečí, které hrozí při manipulaci s předměty nalezenými na veřejných místech. Jejich zájmu jsme využili k vyvození dalšího poučení: nesmím si brát nic od cizích lidí, nechodím nikde sám, když jsem malý.

Děti sdělovaly také znalosti získané doma, včetně výstražných upozornění ze strany rodičů.

Na školní zahradě se děti učily postupně respektovat dopravní pravidla.

Nejdříve byly vyznačené pouze přechody a cestu - silnici dělila čára na pravou a levou stranu. Postupně jsem přidávala dopravní značky a dohlížela na jejich respektování. V závěru týdne mohly děti (předškoláci) přijet do mateřské školy na svých koloběžkách a vydaly jsme se na opravdové velké dopravní hřiště. Malé děti doprovázely a přihlížely. Učily se pozorováním.

Velmi kladné ohlasy z řad rodičů, jak záslužné téma s dětmi naplňujeme. Rodiče vyjádřili pochvalu za předávání potřebných informací i za vytváření základů žádoucích návyků.

V průběhu realizace integrovaného bloku byly děti velmi aktivní, téma oslovilo celý kolektiv. Přes intenzivní pracovní nasazení týden uplynul v příjemné atmosféře plné prožitků.

Velkým zážitkem i odměnou bylo převzetí průkazů od strážníků městské policie, jako důkaz o proškolení dětí.

Nikdo nepochyboval o pravosti průkazek, když byly předány oprávněnou osobou! A při předávání „řidičských průkazů", které vyrobila paní učitelka, nechyběly otázky, např. „... a to jste vyráběla sama a jak?". Vyjádřena byla také pochvala s obdivem. Co může být pro učitelku větší odměnou za připravenou akci?!

Použitá literatura:

Zpěvník - ADAMOVSKÁ, M.: Děti v dopravním provozu, aneb o klukovi z počítače. Praha: Rotag, 2004. ISBN 80-903175-3-7.

Foto
 
 

 

Foto
 
 

 

Foto
 
 

 

 

Literatura a použité zdroje

[1] – ADAMOVSKÁ, M. Děti v dopravním provozu, aneb o klukovi z počítače. Praha : Rotag, 2004. ISBN 80-903175-3-7.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Jitka Veselá

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Činnostní a občanské kompetence
 • odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže měnit cesty a přizpůsobovat se daným okolnostem
 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem
 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída