Odborný článek

Světem tvarů

6. 10. 2005 Základní vzdělávání
Autor
Barbora Škaloudová

Anotace

Metodicky rozpracovaný galerijní program pro 1. stupeň ZŠ, který reflektuje tvar ve vztahu ke konkrétním uměleckým dílům. Klíčové momenty tvůrčích činností jsou doplněny o obrazovou dokumentaci a doporučené návazné aktivity.

Cíl

Učivo (rozvíjení smyslové citlivosti) kombinace a proměny tvarů v ploše a prostoru rozvíjení schopnosti rozeznávat a třídit základní tvary, interpretovat je na základě fantazijních představ
Motivace

Všude kolem nás se nacházejí různorodé tvary. Některé se sobě vzájemně podobají více, jiné méně. Dokážeme ale vnímat svět kolem nás v jeho základní tvarovosti? Umíme objevovat ve zvláštních tvarech ještě zvláštnější skryté tvary?

 

Učivo (rozvíjení smyslové citlivosti)

 • kombinace a proměny tvarů v ploše a prostoru
 • rozvíjení schopnosti rozeznávat a třídit základní tvary, interpretovat je na základě fantazijních představ

Scénář a klíčové momenty tvůrčího procesu

Evokace

Co je to tvar? Jak to, že dokážeme od sebe odlišit dvě různé věci?
Děti na příkladech ukazují, jak se rozrůzňují a čím se odlišují jednotlivé tvary kolem nás.

Očekávaný dílčí výstup:

 • Poznává tvar jako vnější podobu věcí, pomocí které odlišuje jeden předmět od druhého.

Stíny a tvary

Tvarové zjednodušení jako základní princip snadného vyhledávání podobností demonstruje lektor ukázkami siluet věcí za prosvícenou "stínoherní" stěnou.
Zaznamenejte si na černé papíry ty ze stínů, které vás svým tvarem zaujmou.
Bílou tužkou přenesou na černý papír obrys stínu, vystřihnou jej a umístí na jedno místo.

obr.
 
 
obr.
 
obr.
 
 
Obrázek
 
 

Očekávané dílčí výstupy:

 • Využívá siluetu jako zjednodušující princip.
 • Učí se "uvidět" a pojmenovat tvar, vybírá si tvary dle své osobní preference.

Všechno má nějaký tvar

Všechno má nějaký tvar, i člověk sám. Víte, jaký tvar máte vy? Už jste ho někdy viděli? Na fotografii? A co v zrcadle? Myslíte, že svůj vlastní tvar v zrcadle poznáte?
Ve zvláštním zakřiveném zrcadle děti vidí svůj deformovaný tvar.
Vždy tak v zrcadle vypadáte? Je tohle váš tvar, který znáte? Čím se tady, v zrcadle, liší od toho, který znáte? Přestože jsme najednou tak pozměněni, poznáváme se. Jak to?

 

o
 
 

Očekávaný dílčí výstup:

 • Rozpoznává podobnosti a odlišnosti vnímaného tvaru, porovnává rozdíl vnímání tvaru zrakem a dalšími smysly a vlastní představou.

Animace obrazů, soch a objektů

Animace obrazů, soch a objektů v expozici v 2. patře. (Animace obrazu Milan Kunc - "Don´t worry, be happy".)
Na strategickém místě v expozici lektor ukazuje dětem připravené geometrické tvary (všechno jsou to tvary objevující se v exponátech, které momentálně děti obklopují).
Rozhlédněte se kolem a pokuste se najít tvarovou podobnost v nějakém z exponátů.
Po této hře rozdá lektor dětem siluety.
Co který z tvarů podle vás představuje?
Skupina pokračuje expozicí k obrazu, z něhož siluety pocházejí.
Porovnejte své původní identifikace tvarů s jejich skutečným vzorem.

Obrázek
 
 

Očekávaný dílčí výstup:

 • Přistupuje k vnímání pouhého náznaku tvaru jako ke spouštěči vybavení si vlastní představy tvaru.

Tvarové asociace

V ateliéru se účastníci posadí kolem rozvinutého velkého balicího papíru, na nějž lektor rozsype zásobu předem vystřižených tvarů. Ty se stanou součástmi úplně nových vymyšlených tvorů, předmětů aj.
Vyberte si náhodně nějaký tvar. Umístěte jej na papír. Pokračujte a rozvíjejte jej tak, aby z něj vznikl jakýkoliv předmět či figura atd.
Výsledkem je velký papír pokrytý mnoha nalepenými tvary - tvorů nebo strojů, strašidel, předmětů, které účastníci asociativně dotvářejí, a tak i zviditelňují. Černým progresem doplňují nejen obrysy, ale vytvářejí celé černě vykreslené plochy tak, aby vystřižené siluety plynule přecházely v nový tvar.

Obr
 
 
O
 
 

Očekávaný dílčí výstup:

 • Zapojuje fantazii do tvůrčího procesu, využívá asociaci jako motivující princip ve vlastní tvorbě.

Představování vzniklého díla, oživení příběhem

Pojmenujte své vzniklé nově tvary. Děti porovnávají své asociace. Přisuzují svým tvarům různé vlastnosti, původ, historii apod. V závěru účastníci společně hledají vhodný název pro dílo, které sami vytvořili díky schopnosti vidět a odhalovat "skryté" tvary a pracovat s nimi.

o
 
 

Očekávané dílčí výstupy:

 • Obhajuje své vlastní představy a záměry.
 • Otevírá se nápadům druhých, konfrontuje své interpretace s ostatními.

Závěrečná reflexe

U "Kompozice"(J. Miró) lektor vybízí k pojmenovávání tvarů a fantazijním hrám.
A co by mohlo být toto?

Jean Miró: Kompozice
 
 
Jean Miró: Kompozice
Jean Miró: Kompozice
Copyright ©

Očekávané dílčí výstupy:

 • Porovnává vlastní přístupy s umělcovými.
 • Vnímá podobnosti a rozdíly.

Doporučené návazné aktivity

Stíny
Vyhledávání stínů zajímavého tvaru a jejich následný fotografický záznam (fotografie).

Instalace siluet
Sbírání předmětů nezvyklého tvaru a jejich instalace v prostoru proti světlu (sbírka a instalace).

Živé skvrny
Hledání konkrétních tvarů v abstraktních skvrnách vzniklých otištěním z monotypové desky, jejich dotváření kresbou (monotyp).

Inspirační zdroje k návazným aktivitám:
František Drtikol, Jaakko Nemela, Jiří Trnka


Doporučená literatura:
FRANCASTEL, P.: Figura a místo. Praha: 1984.
CHALUPECKÝ, J.: Obhajoba umění. Praha: ČS, 1991.
KULKA, J.: Psychologie umění. Praha: 1991.
LUCIE-SMITH, E.: Art today - současné světové umění. Bratislava: Slovart, 1995.
MÍČKO, M.: Testament mistra WU. Praha: Odeon, 1971.
GALERIE RUDOLFINUM: František Drtikol-fotograf, malíř, mystik. Praha: 1998


O doprovodných programech Lektorských oddělení Národní galerie v Praze získáte více informací na tel. 224301003 nebo na webových stránkách www.ngprague.cz.

Vyjádření Národní galerie v Praze ke zveřejněným fotografiím (výtvarným dílům):

"Uživatel bere výslovně na vědomí, že reprodukce (rozmnoženiny) výtvarných děl zveřejněné na tomto portále může užít jen pro svou osobní potřebu a nikoliv za účelem dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského anebo obchodního prospěchu (ust.§ 30 autorského zákona). Dále bez licence nesmí užít předmětné reprodukce jinak než způsoby uvedenými v autorském zákoně jako bezúplatné zákonné licence, tedy např. může  v odůvodněné míře užít výňatky těchto výtvarných děl ve svém díle, užít jejich výňatky nebo drobná díla celá pro účely kritiky nebo recenze vztahující se k takovému dílu, vědecké či odborné tvorby, pokud je takové užití  v souladu s poctivými zvyklostmi a v rozsahu vyžadovaném konkrétním účelem, nebo užít dílo při vyučování pro ilustrační účel nebo při vědeckém výzkumu, jejichž účelem není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu za předpokladu, že nepřesáhne  rozsah odpovídající sledovanému účelu. Uživatel bere výslovně na vědomí, že je vždy povinen uvést jméno autora, název díla a pramen."

Integrace vzdělávacího obsahu z jiných vzdělávacích oborů, resp. průřezových témat  
Didaktická povaha příspěvku  
Forma výuky  
Metoda výuky  
Předpokládaný časový nárok
 • 2 hodiny
Nutné pomůcky a prostředky
 • Černé papíry, bílé pastelky, průsvitová stěna pro stínohru, přenosné světlo, předměty zajímavého tvaru (na stínohru), nůžky, velký formát balicího papíru, černá progresa, lepidla, zalaminované siluety, vzorové geometrické tvary
Informační zdroje
 • J. Fišar - Reliéf, M. Kunc - Don´t worry, be happy, J. Miró - Kompozice
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Možné doporučit i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Reflexe

Světem tvarů, praktický námět

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Barbora Škaloudová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Rozvoj schopností poznávání

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová

Organizace prostorová:

Exkurze

Nutné pomůcky:

Černé papíry, bílé pastelky, průsvitová stěna pro stínohru, přenosné světlo, předměty zajímavého tvaru (na stínohru), nůžky, velký formát balicího papíru, černá progresa, lepidla, zalaminované siluety, vzorové geometrické tvary