Odborný článek

Čas

5. 5. 2009 Základní vzdělávání
Autor
Dana Bezděková

Anotace

Učivo tematického celku Lidé a čas v předmětech druhého ročníku ZŠ.

Cílem vyučovacího bloku bylo, aby si integrací části tematického okruhu Lidé a čas do tří vzdělávacích oborů žáci vytvořili komplexnější pohled na probíranou tématiku a ovládli očekávané výstupy a kompetence.

Metodický postup

1. blok: Prvouka (cca 45 minut)

 • Evokace - myšlenková mapa, základní slovo ČAS je zapsáno uprostřed tabule, učitel položí otázku: "Co se ti vybaví, když se řekne slovo čas?" Nápady zaznamenáváme hvězdicovitým znázorněním od základního pojmu tak, aby slova spolu tematicky souvisela (okruh jednotek času a časových údajů, okruh trávení času, okruh historie, budoucnosti...).
 • Rozdělení do čtyř skupin podle následujícího klíče: Učitel vydá pokyn: "Uspořádejte se do řady podle měsíce, ve kterém jste se narodili. První v řadě budou stát žáci, narození v lednu, poslední děti prosincové." Při kontrole správného pořadí uvede každé dítě nějaký charakteristický znak pro svůj měsíc.
 • Následně se žáci rozdělí do čtyř skupin podle pokynu učitele: "Utvořte 4 skupiny s názvy jaro, léto, podzim, zima. Ve skupině jaro budou děti, které se narodily v některém jarním měsíci, ve skupině léto budou žáci narození v letních měsících atd." Zkontrolujeme správnost rozdělení.
 • Samostatná práce skupin s pracovním listem (viz příloha č. 1). Každý člen skupiny obdrží pracovní list. Před zahájením práce jsou stanovena kritéria pro hodnocení práce skupin a zadán časový limit pro splnění úkolu 20 minut.
  • 1. kritériem je spolupráce skupiny a dodržování stanovených pravidel pro skupinovou práci
  • 2. kritérium - správnost, úplnost a pečlivost zpracování pracovního listu
 • Po uplynutí časového limitu žáci provedou samostatně kontrolu podle tabule, na kterou je správně vyplněný pracovní list ve zvětšeném vydání převeden, opraví si případné chyby.
 • Při ústním hodnocení práce skupin učitel klade otázky: "Která skupina měla vše vyplněno správně? Potřebuje někdo vysvětlit nějakou nejasnost u bodu 1. (2, 3)? Objasněte způsob řešení posledního úkolu. Jakým způsobem jste získali výsledné číslo? Navrhněte skupinu, o které si myslíte, že nejlépe dodržovala pravidla, nerušila ostatní hlasitým mluvením, nehádala se, spolupracovala."

2. blok: Čtení (cca 45 min)

 • Evokace: Otázka na tabuli - Co je to encyklopedie? Děti uvádějí své zkušenosti, učitel řídí diskusi tak, aby všem dětem byl pojem jasný.
 • Po objasnění pojmu učitel žákům sdělí, že má připraveny 4 různé texty z obrázkové encyklopedie pro děti. Těmto textům však chybí obrázek. Každá skupina po přečtení svého textu nakreslí jeden obrázek, podle kterého ostatní děti budou hádat pojem, o kterém četli. Druhým úkolem bude, aby si každý člen skupiny ve svém textu podtrhl nejméně jednu větu, která ho zaujala. Při prezentaci bude umět vysvětlit, proč si vybral právě tuto větu, čím ho zaujala.
 • Po ukončení práce všemi skupinami následuje prezentace splněných úkolů. Každá skupina nejprve předvede svůj obrázek a ostatní hádají pojem. Potom čte každý člen skupiny jednotlivě svou vybranou větu a zdůvodňuje její výběr. (Skupina s pojmem "čas" byla při kreslení obrázku svým tématem znevýhodněna - ostatní skupiny její téma neuhodly).

3. blok: Výtvarná výchova (45 min)

 • Na spodní části výkresu A4 žáci odměří okraj 8 cm, do kterého velkým tiskacím písmem uvedou svůj měsíc narození. Do zbývající části výkresu nakreslí vodovým pastelem (případně jinou technikou) obrázek, který bude charakterizovat daný měsíc. Před zahájením práce je třeba zjistit, zda máme zastoupeny ve třídě všechny měsíce a dohodnout se na případných přesunech, (v našem případě to dětem nečinilo žádný problém). Po ukončení práce máme ve třídě vlastnoručně vyrobený kalendář.

foto

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
28.32 kB
PDF
Příloha č. 1 - Pracovní list
pdf
34.18 kB
PDF
Příloha č. 2 - Texty ke čtení

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Dana Bezděková

Hodnocení od uživatelů

Stanislava Andršová
22. 9. 2009, 08:57
Projekt je zdařilý. Je dobře nastavená mezioborová provázanost. Váš připravovaný projekt lze použít i k přípravě celého projektového dne na toto téma. Děkuji, Stanislava A.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Sebepoznání a sebepojetí
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Mezilidské vztahy

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Pracovní list z přílohy, lepidlo, texty ke čtení z přílohy, pomůcky na výtvarnou výchovu, připravená tabule se správně vyplněným PL