Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Učíme se s pohádkou – Červená Karkulka
Odborný článek

Učíme se s pohádkou – Červená Karkulka

22. 4. 2009 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Bohumila Hnízdilová

Anotace

Příspěvek nabízí možnost, jak prožít „pohádkový den“ v první třídě.

Příspěvek nabízí možnost, jak prožít „pohádkový den" v první třídě. Úkoly jsou voleny tak, aby bylo možné zařadit tento den během druhého pololetí.

Postup

Motivace - na tabuli připevníme (nebo namalujeme) obrázek z pohádky Červená Karkulka (děti ji většinou dobře znají) a obrázky sedmi květin; žáci obrázky nevidí.

Žákům dáme hádanku: Hádejte, s jakou pohádkou prožijeme dnešní den? (pohádka má v názvu barvu). Po uhodnutí názvu pohádky ukážeme žákům obrázky a motivujeme je pro další činnost

Vypravujeme nebo čteme dětem pohádku (používám zkrácený zápis - viz Příloha č. 1).

Následuje společné vypravování pohádky a dramatizace některých částí (vhodné je setkání vlka s Karkulkou, u babičky...). Karkulka chtěla babičku hodně potěšit a cestou ji natrhala několik květin. Podaří se nám také natrhat květiny a sestavit z nich pěknou kytici? Než květinu „utrhneme" musíme splnit úkol.

1. kytička - žáky rozdělíme do skupinek (každá si zvolí zapisovatele, kterému ostatní žáci diktují vymýšlená slova). Během časového limitu mají žáci napsat (nebo nakreslit), co všechno může mít červenou barvu. Po splnění úkolu provedeme kontrolu (zapisovatel zkaždé skupinky čte napsaná slova), kytičku „utrhneme" a dáme si ji stranou (stejně postupujeme po splnění každého úkolu).

2. kytička - Karkulka se vlese trochu bála, proto si vymýšlela různé příklady, aby jí cesta rychleji utíkala. Žáci utvoří dvojice (nebo řeší samostatně), každá vyřeší tři řetězy příkladů (výsledky: č. 1 - 10, č. 2 - 15, č. 3 - 20, č. 4 - 5, viz Příloha č. 2). Kontrola - učitel má na stolku připravené lístečky všesti barvách (počet barev rovná se počtu požadovaných skupinek při dalších činnostech), dvojice po vyřešení a kontrole dostane od učitele barevný lístek, který si nechá na stolečku.

3. kytička - Karkulka si cestou ráda zpívala, my se o ní naučíme písničku (učebnice HV pro 1. ročník, SPN, str. 70, písnička Červená Karkulka), kterou je možné pohybově doprovázet.

4. kytička - Karkulka cestou lesem pozorovala také mnoho zvířátek, žáky znovu rozdělíme do skupinek (využijeme barevné lístečky zpředcházející činnosti), každá skupinka dostane kartičku se seznamem živočichů, úkolem je barevně označit ty, které mohla Karkulka vlese vidět.

 • zadání úkolu ke 4. kytičce - veverka, slon, datel, jelen, srnec, myš, slepice, kočka, lasička, velryba, žralok, bažant, mravenec, žába, kapr, hroch, opice
 • kontrola - učitel postupně losuje barvy a žák z uvedené barevné skupinky přečte slovo a říká, zda ho označili nebo škrtli

5. kytička - Karkulka mohla cestou pozorovat hodně rostlin, také my budeme vzpomínat, se kterými se můžeme vlese setkat. Žáci si sednou do kruhu a hrajeme Kimovu hru (například - 1. žák: vlese jsem viděl dub, 2. žák: vlese jsem viděl dub a sasanku, další žák: vlese jsem viděl dub, sasanku a smrk...)

6. kytička - žáci se vrátí do lavic a ukáží, že dovedou pozorně přepisovat (každý dostane lísteček súkolem). Zadání přepisu - Karkulka a zlý vlk, hodná babička, malý košík. Podařilo se nám získat všechny kytičky, „urovnáme" je do kytice a zopakujeme si novou písničku.

7. kytička - namalujeme obrázek kpohádce (podle vlastního uvážení). Žáky můžeme rozdělit do skupinek a určit, kjaké části pohádky mají obrázek namalovat. Hotové práce potom žáci seřadí podle děje a mohou pohádku znovu vypravovat. Sedneme si do kruhu a zhodnotíme celý pohádkový den.

Hodnocení

Žákům se práce líbila a byli při jednotlivých činnostech velmi aktivní. Pokud jsou žáci zvyklí pracovat ve skupinách, tak jim tyto činnosti nedělají problém. Nejtěžší se jim zdál úkol 1. kytičky, protože zapisovatel nestíhal psát diktovaná slova.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Bohumila Hnízdilová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Mezilidské vztahy
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Komunikace

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

text pohádky, notový záznam písní, zadání úkolů, pomůcky na VV, šest vystřižených květin