Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Globální problémy Země – voda
Odborný článek

Globální problémy Země – voda

15. 4. 2009 Základní vzdělávání
Autor
Marie Hrabalová

Anotace

Celoškolní projekt „Voda" přispívá k naplňování prevence proti šikaně, klíčovým kompetencím a výuce průřezových témat.

Celoškolní projekt „Voda", jako jedno z podtématu „Globální problémy Země", byl realizován v Základní škole Zachar v Kroměříži koncem roku 2008. Každý vyučující si dopředu pro věkově smíšenou skupinu (žáci od 2. do 8. třídy včetně, 15 - 16 členná skupina) vybral jedno z témat a připravil aktivity. Tento projekt přispívá k naplňování prevence proti šikaně, klíčovým kompetencím a výuce průřezových témat. Jedno z témat - Voda - uvádím i s přílohami.

Motivace (10 minut)

Písnička Z. Svěráka a J. Uhlíře „Chválím tě, Země má" podbarvuje motivační článek, který čte Bára:

Stav pacienta je vážný. Projevuje se to celou řadou příznaků. Má páchnoucí dech a trápí ho horečka, která i přes úskalí snížit ji stále stoupá. V tělesných tekutinách byla zjištěna přítomnost jedovatých látek. Snaha vyléčit jeden orgán vede k tomu, že se prudce zhorší stav jiných orgánů. Pokud by se jednalo o běžného pacienta, lékaři by patrně dospěli k závěru, že trpí řadou chronických a nevyléčitelných chorob. Protože by pro něj nemohli nic udělat, podnikli by takové kroky, aby mu co možná nejvíce ulehčili jeho trápení, než zemře.

Nejde však o lidského pacienta. Jedná se o naši planetu, o náš domov. Výše uvedené přirovnání ukazuje, co se s naší planetou děje. Znečištěný vzduch a voda, globální oteplování a toxický odpad, to jsou jen některé z mnoha problémů naší těžce nemocné planety. Podobně jako lékaři z našeho přirovnání, i odborníci na životní prostředí jsou v rozpacích, jak by se tato situace měla řešit. (www.watchtower.org)

Seznámení - zdůvodnění, proč jsme se sešli, myšlenková mapa (10 - 15 minut)

Otázka: „Zamysli se, co tě napadne při slově voda a napiš na tabuli" (princip myšlenkové mapy - viz odborná literatura a www stránky, např. www.toncar.cz. Další pomocné otázky - Je dost vody? Kde je potřeba? Odkud se voda bere? Myšlenkovou mapu tvoří celá skupina jednu - uprostřed velkého papíru je napsáno slovo VODA.

Seznámení členů skupiny (20 minut):

Žáci ve skupině se neznají - nebo jen od vidění, protože skupina je poskládána z dětí od 2. do 8. r. Aby se žáci zbavili ostychu - mladší, starší - je dobré zahrát si následující hru:

 • hra na autíčka pohybující se různou rychlostí, na tlesknutí se zastaví, nejbližší stojící si podají ruce a představí se

Další aktivita slouží k rozdělení žáků do skupinek, ve kterých budou dále pracovat. Vyučující nalepí žákům na záda různobarevné puntíky, a ti se beze slova rozdělí do skupin.

Aby se žáci ve skupinkách poznali a při další práci se vzájemně oslovovali jmény, zadáme první skupinovou práci - žáci si vyrobí vizitky, starší pomohou mladším a vizitky si nalepí na tričko.

Zadání práce pro skupiny (10 minut):

Myšlenkovou mapou jsme došli i k názoru, že ne každý má to štěstí, že otočí kohoutkem a voda teče. Je dost lidí na naší planetě, kteří si musí vodu pro svou každodenní spotřebu nanosit ze vzdáleného místa. Žáci si nyní vyzkoušejí, kolik energie každodenně musí vynaložit, aby si tito lidé mohli uspokojit základní potřeby např. umytí ovoce.

Aktivitou s barevnými puntíky jsme žáky rozdělili do skupin. Vysvětlíme jim úkoly:
 • rozdělení rolí ve skupině (nosič vody 1, nosič vody 2, zapisovatel, počtář)
 • odhadnutí a zapsání litrů vody, potřebných pro 4 člennou rodinu na umytí obličeje, umytí rukou, vyčištění zubů, omytí ovoce, umytí 4 hrnků, 4 talířků, 4 lžiček, tekutina na pití na 2 hodiny, spláchnutí záchodu
 • vytyčení trasy (váha prázdné nádoby, zdroj vody, váha nádoby svodou, zapsání, přinesení vody na určené místo - během trasy musí i spočítat délku trasy potřebnou na přinesení vody)
 • práce skupiny - nošení vody
 • vyplnění pracovního listu (viz příloha č. 2)
Rozdělení na skupiny po dvou - II. stupeň, rozdělení na skupiny po dvou - I. stupeň (60 minut):

V další části projektového dopoledne každou skupinku rozdělíme ještě na 2 skupinky podle stáří. Žáci pracují dle svých schopností a věkové vyzrálosti na zadaných úkolech. Cílem této části je získat co nejvíce informací o vodě - informace provázané z různých předmětů. Úkoly jsou přizpůsobeny věku.

První stupeň dostává pracovní listy (viz přílohy č. 3 a 4), všichni si prakticky vyzkoušejí, zda voda stačí na dané činnosti a pak určují rozpustnost a chuť mléka, oleje, cukru, soli a mouky ve vodě. Pokud je někdo hotový, má k dispozici další pracovní list s koloběhem vody v přírodě.

Druhý stupeň dostává pracovní list s úkoly pro praktickou činnost a pro vyhledávání informací (např. praktickým pokusem - roztávání ledu lze zjistit, o kolik se zdvihne hladina oceánů při tání ledovců, která lidská činnost způsobuje zelenání rybníků apod.).

V původních skupinkách se všichni vzájemně informují o své práci a vyměňují si poznatky (15 minut). Následuje vyplnění dotazníků na skupinovou práci. Žáci se učí komunikativnosti, schopnosti předávat informace - učení se navzájem.

Vyplnění jednoduchých dotazníků na skupinovou práci (5 minut):
 • Která část projektového dne se ti nejvíce líbila?
 • Která část projektového dne se ti zdála nejobtížnější?
 • Chtěl bys opět prožít podobný projektový den?
 • Jak bys zhodnotil práci tvojí skupiny?

Skupinka vytvoří a zapíše přání Zemi. Stejná písnička jako na začátku podmalovává zápis přání (5 minut).

Skupinky dostanou poslední úkol - na připravený velký papír zapsat fixem přání „Co byste přáli naší Zemi?

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
846.68 kB
PDF
Fotografie z průběhu projektu
pdf
46.88 kB
PDF
Příloha 1 - Pomůcky
pdf
17.58 kB
PDF
Příloha 2 - Pracovní list pro čtyřčlennou skupinu
pdf
50.78 kB
PDF
Příloha 3 - Pracovní list (spotřeba vody)
pdf
33.2 kB
PDF
Příloha 4 - pro dvoučlennou skupinu I. stupně
pdf
32.23 kB
PDF
Příloha 5 - pro dvoučlennou skupinu II. Stupně

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Marie Hrabalová

Hodnocení od uživatelů

Eduard Solnař
20. 4. 2013, 11:42
Je mi líto 2 miliard lidí kteří nemají přístup k pitné vodě,mohu jim pomoc ale není zájem o má řešení Eduard tel:723731197

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Environmentální výchova
 • Lidské aktivity a problémy životního prostředí
 • Základní vzdělávání
 • Výchova demokratického občana
 • Občanská společnost a škola
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Kreativita

Mezioborove presahy:

 • Předškolní vzdělávání

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

viz příloha č. 1