Odborný článek

Předsudky

4. 3. 2009 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Monika Matejová

Anotace

Žáci na vybraných příkladech poznají, co jsou to předsudky a jaké mohou mít pro náš život negativní důsledky.

Lidé jsou plni předsudků, které jsou v jejich myšlení tak zažité, že je už neidentifikují a řídí se jimi. Předsudky se tedy přenáší prostřednictvím výchovy i na děti. Proto je cílem tohoto projektu, aby žáci dokázali předsudky rozpoznat, pochopili jejich podstatu a negativní důsledky především na mezilidské vztahy.

Pozn.: Do textu připojuji své zkušenosti a doporučení, které vycházejí z tohoto realizovaného projektu.

Realizace
 • rozdělíme žáky do skupin po 3 - 4
 • sdělíme jim, že si budeme povídat o předsudcích, a zeptáme se, zda někdo neví, co to předsudky jsou
 • na tabuli máme připravenou definici předsudku (vycházela jsem ze Slovníku spisovné češtiny pro školu a veřejnost):
  • předsudek je chybný úsudek nebo zaujatý názor
 • ihned po této definici přečteme dětem příběh a zadáme, aby zjistily, který předsudek se v příběhu objevil a u koho
Školní olympiáda

Na konci školního roku pořádá pravidelně jedna škola školní olympiádu. Je to velká událost a vybírají se do ní jen ti nejlepší sportovci. Děti, které mají zájem, se přihlásí u své třídní učitelky, a ta rozhodne, kdo se zúčastní.

Mezi zájemci byla i Pavlínka z 1. A. Bydlí ve vesnici a tráví po škole spoustu času v přírodě, kde hraje s kamarády a kamarádkami různé hry, z nichž má nejraději ty, ve kterých se běhá, například honičky. Proto se také rozhodla, že se přihlásí na disciplínu „Běh na 60 metrů".

Jakmile nadešel čas konečného výběru na olympiádu, paní učitelka každému přihlášenému sportovci řekla, zda se může nebo nemůže zúčastnit a proč. Když přišla řada na Pavlínku, povídá: „Víš, já si myslím, že máš na běh drobnou postavu. Ostatní jsou větší než ty, a proto budou určitě rychlejší. Počkej si na příští rok, až povyrosteš." Pavlínka odpověděla: „Dobře, paní učitelko, dám na vás a zkusím to za rok znova."

Pozn. Děti rozpoznaly předsudek paní učitelky bez problémů.

Jakmile pojmenují předsudek, zeptáme se jich, zda si myslí, že by se měla Pavlínka bránit a jak.

Pozn.: Děti se shodly na tom, že by se žákyně bránit měla. Uváděly například tyto možnosti:

„Jak mi zaručíte, paní učitelko, že za rok už nebudu menší než ostatní běžci?"
„Nemyslím si, že jsem malá."
„Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se."

Následuje skupinová práce. Děti mají v prvním pracovním listě (viz Příloha č. 1) označit sdělení, která jsou předsudky. (Všechny se týkají dětí.)

Jakmile jsou všechny skupiny hotové, práci společně zkontrolujeme. Žáci své rozhodnutí zdůvodní.

Pozn.: Při kontrole doporučuji, aby každá skupina zdůvodnila jedno sdělení a ostatní pouze doplňovali. Žáci tak lépe udrží pozornost.

Poté dostanou skupiny druhý pracovní list (viz Příloha č. 2), kde se zamýšlí nad tím, jaké předsudky mohou mít lidé k osobám, zvířeti a věci na obrázcích. Stačí, když u každého obrázku bude jeden předsudek.

Pozn.: U prvního obrázku černocha děti například uváděly tyto předsudky: „Nepatří mezi bělochy, protože má černou pleť, lidé s tmavou pletí kradou".

U druhého obrázku se opakovalo: „je šprt", „učitelé ho mají radši, než ostatní žáky".

U třetího obrázku se děti shodly na tom, že „pavouk je odporné a nebezpečné zvíře".

U čtvrtého obrázku děti uvedly například, že „bohatí lidé jsou nafoukaní, bohatství získali nepoctivě".

Potom slupiny postupně sdělují a zdůvodňují napsané předsudky. Vedeme také žáky k tomu, aby řekli, jaké negativní důsledky mohou z těchto předsudků plynout.

Pozn.: Doporučuji dokončit nejdříve jeden obrázek a pak se věnovat dalšímu.

Při této aktivitě vyšly najevo i některé negativní pocity, které prožívají děti v naší třídě, např. jeden úspěšný žák potvrdil, že ho trápí, když si o něm většina myslí, že bude vždycky nejlepší, nebo jedna žákyně se zastala obézní spolužačky a řekla, že jí vadí, když mají někteří spolužáci na její kamarádku o tělocviku nevhodné poznámky, protože ona ji má ráda a ví, že je v jiném předmětu skvělá ... Ve třídě, jak se říká, „se pročistil vzduch". Byla to pro mě užitečná zpětná vazba o vztazích ve třídě a příjemné zjištění, že se žáci nebojí být upřímní.

Poslední pracovní list (viz Příloha č. 3) zadává dětem úkol zapsat další 1 nebo 2 předsudky, které mohou být mezi lidmi.

Pozn. Děti uváděly například předsudky vůči hadům, obézním lidem, sýčkovi apod.

Stejně jako u předchozího cvičení následuje sdělení, vysvětlení napsaných předsudků a jejich negativních důsledků.

Další cvičení se nazývá „Bargoti a Rutři". Jde o dopis (viz Příloha č. 4), který vypráví o dvou vymyšlených národech. Na začátku dopisu je uveden velmi důležitý údaj „napsáno Bargotem", který sice dětem přečteme, ale nezdůrazňujeme. Poté děti kreslí podobiznu Bargota a Rutra.

Pozn.: Většina lidí nevěnuje sdělení „Napsáno Bargotem" pozornost a nedojde jim, že informace v dopise mohou být zkreslené, a nakreslí Bargota jako milé stvoření a Rutra jako zlosyna. Toto je třeba dětem po odhalení skryté pravdy říct. Vyplývá z toho, jak snadno se nechají lidé zmanipulovat, protože nepřemýšlejí o tom, co jim je sdělováno, kým a odkud pochází zdroj.

Následuje závěr. Položíme dětem tuto otázku: Myslíte si, že je učení se o předsudcích stejně důležité jako například učení se cizímu jazyku? Proč?

Pozn.: Děti se shodly na tom, že to důležité je, protože předsudky ubližují například lidem, kteří se mohou cítit odstrčeni, nebo zvířatům, která se zbytečně hubí apod.

Závěr

Tento projekt umožnil žákům poznat další pohled na mezilidské vztahy, posílil potřebu o ně pečovat a poskytnul jim sebereflexi o svém prožívání a chování, což se projevilo především v diskusích.

Pozn.: Protože do výuky zařazuji osobnostní a sociální výchovu často, nečiní mým žákům potíže zapojovat se do diskusí a udržet při nich pozornost. Pokud by byl projekt realizován ve třídě, která není takto vedena, doporučuji projekt rozfázovat, například do tří dnů.

Literatura a použité zdroje

[1] – SHAPIRO, Daniel. Konflikt a komunikace. Průvodce labyrintem vedení konfliktu. . New York : Open Society Institute , 1995.
[2] – FILIPEC, Josef . et al. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 2. vydání. Praha : Academia, 1994. ISBN 80-200-0493-9.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
22.46 kB
PDF
Příloha č. 1 - Pracovní list
pdf
58.59 kB
PDF
Příloha č. 2 - Pracovní list
pdf
20.51 kB
PDF
Příloha č. 3 - Pracovní list
pdf
21.48 kB
PDF
Příloha č. 4 - Bargoti a Rutři

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Monika Matejová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co druzí lidé myslí, říkají a dělají
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Multikulturní výchova
 • Lidské vztahy
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Komunikace
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Mezilidské vztahy

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

pracovní listy - viz příloha bílé měkké papíry A4 psací a kreslicí potřeby