Odborný článek

Zlaté střevíčky

20. 9. 2005 Základní vzdělávání
Autor
PhDr. Alexandros Charalambidis

Anotace

Praktický námět přináší ukázku tvořivé práce s písní Zlaté střevíčky a lze jej jako modelový příklad aplikovat na obdobné situace v hudební výchově. Pro lepší uchopení je členěn do určitých fází, v nichž probíhá kreativní proces hudební výchovy.

Předkládaný praktický námět je zpracován na základě ověřeného příkladu z praxe. Přináší ukázku tvořivé práce s písní (Zlaté střevíčky) a lze jej jako modelový příklad aplikovat na obdobné situace v hudební výchově. Pro lepší uchopení je členěn do určitých fází, které odpovídají etapám, v nichž probíhá kreativní proces.

Fáze motivace - přípravné činnosti (preparace)

Vlastní práce v hodině by měla začít vhodnou motivací, nalezením nosného námětu pro činnost, určitého problému, na nějž chceme nalézt odpověď - řešení. Motivujícím elementem v tomto případě je poslech hudební ukázky - známé (oblíbené) rapové písně, kterou některý z žáků po předcházející domluvě s učitelem a ostatními spolužáky pustí. Následuje diskuse o tom, zda se píseň líbí, co v ní z hlediska hudebně výrazových prostředků převažuje (metrum, rytmus, rytmizovaná řeč na způsob parlanda apod.), co je naopak potlačeno (agogické změny, melodie aj.). Výsledkem je otázka, zda je možné v dostupných materiálech (např. v učebnici, zpěvnících) nalézt rapovou píseň, respektive zda je možné nalézt takovou píseň, kterou lze po vhodných úpravách zaranžovat do podoby rapu. Otevřenou možností zůstává vytvoření rapové písně.

Fáze hledání řešení a jeho nalezení (inkubace a iluminace)

Další fáze začíná tzv. brainstormingem, padají zde různé náměty, hledají se vhodné písně, možná řešení problému. Pokud se nepodaří nalézt dobré řešení, učitel nabídne dvě písně, přičemž žáci zvolí jednu z nich (jako možné modelové řešení pro účely tohoto příspěvku vybíráme píseň Zlaté střevíčky).

Zlaté střevíčky představují jednoduchou strofickou lidovou píseň (americký tradicionál) složenou ze sloky a refrénu1. Řešení vzhledem k zadanému úkolu se nabízí takové, že část písně (jednotlivé sloky) bude zaranžována jako rap, druhá část - refrén - jako "kovbojský tanec". Předpokládá se rovnoměrné zastoupení chlapců i dívek v obou částech (rap, zpěv písně - refrénu + taneční ztvárnění, pořízení nahrávky písně).

Fáze zpracování (elaborace)

Vzhledem k předcházející fázi nyní přichází vlastní tvůrčí práce s hudebním materiálem. V prvé řadě jde o zpracování jednotlivých slok písně do podoby rapu. První hlas (vlastní píseň) realizujeme rytmizovaným "mluvením" (parlandem). K němu žáci následně vytvoří druhý samostatný (proti)hlas a třetí hlas s využitím tleskání. Druhý hlas je možné vytvořit prostřednictvím rytmizace slova "ach" (žáci jej povětšinou spontánně, popřípadě s pomocí učitele, odvodí od refrénu: ach, jsou samé zlato, ach, ty stojí za to). Obdobně prostřednictvím vhodně volených otázek a řízenou činností učitele "přijdou s nápadem vyťukávání" rytmu na jednoduchých rytmických nástrojích, v případě "černošského rapu" se nabízí tleskání (využití "hry na tělo").

Výsledkem je rytmický trojhlas:

1. hlas (parlando): Moje střevíčky jsou jako ze zlata, když je mám, připadám si strašně bohatá ...
2. hlas (detto):..................Ach ........................ach, ach.
3. hlas (tleskání):...............tlesk.......................................tlesk, tlesk.

Žáci samostatně vytvoří zápis trojhlasu, který vypadá následovně:

Notový příklad
1. Notový příklad

Dalším krokem v práci s písní je vyhledání vhodného instrumentálního doprovodu. Nejpříhodnější se zdá být využití keyboardu, v jehož rejstřících žáci naleznou "rap" nebo "hip hop". Žáci též sami odvodí, zda má být doprovod komplikovaný, nebo spíše "monotónní" (podoba ostinata), bez velkých melodických a harmonických změn (samotné spuštění vybraného doprovodu na keyboardu, popřípadě připomenutí si poslouchané rapové písně nasměruje žáky ke správnému řešení). Instrumentální doprovod první části písně může mít následující rytmickou a harmonickou strukturu:

Notový příklad
2. Notový příklad

Z hudebních domén (činností) se v druhé části písně uplatní vokální činnosti - zpěv refrénu, instrumentální činnosti - nástrojový doprovod a hudebně pohybové - tanec. Jako instrumentální doprovod (aranžování druhé části písně) lze využít opět keyboard, tentokráte žáci vyberou rejstřík "country". Při harmonizaci vyjdeme z kytarového značení uvedeného v písni (viz učebnice nebo zpěvník). Tvořivá práce žáků v této části tedy spočívá ve výběru doprovodu (rejstříku), především však ve výběru vhodných tanečních kroků (využití např. country tanců) a vytvoření vlastní choreografie. Jako inspirační zdroj může učitel žákům nabídnout vhodnou literaturu (např. Hudebně pohybovou výchovu od Evy Kulhánkové) a žáci sami pak s její pomocí naleznou způsob ztvárnění taneční části.

Nabízí se možnost tance jak kruhového, tak ve dvojicích. Kruhový tanec může vypadat například takto:

Tanečníci utvoří kruh, drží se za ruce (střídavě chlapec, dívka)
4 takty - chůze vpravo "swingový krok"
2 takty - dívky chůze do středu kruhu, na poslední dobu tlesk
2 takty - dívky chůze zpět do kruhu, na poslední dobu tlesk
opět totéž, tentokráte chůze vlevo

Fáze reflexe (verifikace)

Závěrečnou fázi představuje vlastní prezentace písně ve známém prostředí (tj. ve třídě), kterou vybraní žáci zachycují na médium (audiokazeta, minidisk, popřípadě videokazeta). Na základě poslechu (obrazu) pak žáci hodnotí svůj výkon - dochází ke "kritickému zhodnocení výsledku". Žáci srovnávají skutečný rap (originální nahrávku) se svým pokusem, vyjadřují se k celkovému provedení, vhodnosti využití doprovodu, choreografie, navrhují možnosti zlepšení (důležité pro další obdobné realizace) atp.

 


1 Píseň je poměrně známá, pokud se jedná o první setkání s ní (6. ročník), předpokládá se její nácvik (např. imitací, popřípadě tonální metodou) a zpěv. Pokud se k písni vracíme v 7. ročníku, pak jde jen o její připomenutí (samozřejmě zpěvu předchází dechová a hlasová cvičení spojená s rozezpíváním).

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
PhDr. Alexandros Charalambidis

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence komunikativní
  • rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění

Průřezová témata:

  • Základní vzdělávání
  • Osobnostní a sociální výchova
  • Rozvoj schopností poznávání

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída, Specializovaná učebna

Nutné pomůcky:

Keyboard (popř. keyboard s klavírem), radiomagnetofon s možností nahrávání na mikrofon (vestavěný nebo externí), videokamera.