Odborný článek

Medvídek

16. 2. 2009 Předškolní vzdělávání
Autor
Alžběta Palatinová

Anotace

Prostřednictvím hračky a hry samotné se snažíme dětem usnadnit vstup do mateřské školy, začlenění do kolektivu vrstevníků a vytvoření si kamarádského vztahu k vrstevníkům.

 

Název integrovaného bloku vychází z názvu třídy. Mezi návrhy dětí na její pojmenování převažoval tento návrh, který si děti společně před začátkem školního roku odsouhlasily a za označení třídy vybraly medvídka. Každé dítě mělo možnost si z domova přinést do školky svého medvídka.

Dílčí cíle projektu

Prostřednictvím tématu Medvídek jsme se zaměřili na pomoc dětem vyrovnat se se změnou prostředí, na získávání dovedností potřebných k řešení některých problémů, na rozvoj a zpřesňování smyslového vnímání, na rozvoj praktických dovedností a tvořivého sebevyjádření, na vývoj schopnosti být pozorný, ohleduplný a citlivý ke svým vrstevníkům, na vyjádření vzájemné empatie, na podporu dítěte ve schopnosti řešit konflikty, na podporu utváření vztahu dítěte k jinému dítěti a na kultivování těchto vztahů, zejména na vznik a rozvoj:

 • přátelství
 • kamarádství
 • nabídce pomoci
 • ohleduplnosti
 • spolupráce
 • naslouchání
 • porozumění
 • schopnosti sdělit i přijmout jiný názor

Činnosti byly propojeny ústředním tématem, a tím jsme zajistili přirozenou motivaci po dobu trvání projektu (motivace - emoce - učení - chování). Při nabídce vzdělávacích činností jsme přihlíželi k dětským vývojovým zvláštnostem a individuálním rozdílům mezi dětmi, akceptovali osobitost dítěte. Zjišťovali jsme, jak děti vnímají, myslí, učí se. To se promítalo i do motivace a emocí, které fungovaly v závislosti na tom, jak děti zpracovávaly poskytnuté informace.

Didakticky zaměřené činnosti vycházely z oblasti citové a sociální, byly doplňovány aktivitami z oblasti smyslové a poznávací. V nabídce byla uplatňována i řada dalších činností zaměřených na rozvoj pohybových dovedností z oblasti hrubé i jemné motoriky, rozvoj tvořivosti a sebevyjádření z oblasti estetické. Ve svém příspěvku se pokusím popsat zejména některé činnosti související s rozvíjením sociálních dovedností tak, jak probíhaly v průběhu projektu.

Získávání kompetencí
Očekávané výstupy v oblasti citové a sociální
 • dětským způsobem projevovat citlivost a ohleduplnost k druhým, slabším, rozpoznat nevhodné chování, vnímat nespravedlnost, ubližování, lhostejnost a agresivitu
 • dokázat se prosadit ve skupině, ale i podřídit, domlouvat a spolupracovat při společných činnostech
 • v běžných situacích uplatňovat základní společenské návyky a pravidla společenského styku, respektovat druhé, vyjednávat
 • napodobovat modely prosociálního chování a mezilidských vztahů
 • chápat, že vzniklé konflikty je lepší řešit dohodou, dokázat se bránit projevům násilí jiného dítěte, ponižování a ubližování
Očekávané výstupy v oblasti poznávací
 • vnímat a rozlišovat pomocí zraku, hmatu a sluchu
 • záměrně pozorovat, postřehnout nové, změněné a chybějící
 • poznávat geometrické tvary
 • naučit se zpaměti krátký text
 • porozumět slyšenému, zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat děj a zopakovat jej ve správných větách
 • poznat písmeno M, K
Očekávané výstupy v oblasti pohybové
 • ovládat koordinaci ruky a oka
 • zvládat jemnou motoriku
 • vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru
 • koordinovat polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou
Očekávané výstupy v oblasti estetické
 • vyjadřovat svou představivost a fantazii ve výtvarných a pohybových činnostech
Rizika
 • nedostatek pozitivních příkladů a vzorů prosociálního chování
 • manipulace dítěte tzv. pozitivními prostředky
 • nedostatečná pozornost tomu, jak děti řeší konflikty a spory
 • nedostatečný respekt k vzájemným sympatiím dětí a malá podpora dětských přátelství
 • nedodržování přijatých pravidel
 • málo přátelské prostředí, kde dítě nenalézá dostatek lásky a porozumění
 • nedostatek možností projevovat vlastní city, sdělovat citové dojmy a prožitky a hovořit o nich
 • nevhodné vzory a modely chování
 • nedostatečná motivace dětí k jejich sebevyjádření a sebeuplatnění
Nabízené činnosti a příležitosti
 • popis, vyprávění
 • rozlišování velikostí
 • vytváření souborů
 • orientace v prostoru
 • práce s obrázky - skrývačky, doplňovačky
 • kreslení podle námětu říkanky, pohádky
 • sestavování příběhů
 • pohybová hra Na medvěda
 • skládání z papíru
 • cvičení s předměty
 • dokreslování obrázků
 • improvizační cvičení
 • využití metodických listů
 • popis obrázků - globální čtení
 • houpavá chůze, poskoky Medvěd tančí
 • seznamování s angličtinou
 • dramatizace Budka

Úvodní motivace - příběh medvídka Josífka:

Dobrý den, děti,

dovolte mi, abych se vám představil. Jsem medvídek Josífek, Váš nový kamarád. Bydlím v kapsáři stromečku a chtěl bych vás požádat, abyste mě tam vždy dávaly zpátky - do mého domečku - stromečku. Jsem veselý a šťastný medvídek, protože mám kamaráda zajíčka, kterého mám rád, a se kterým si rozumím. Taky si navzájem pomáháme, hezky se na sebe usmíváme. Umíme se dohodnout a poradit si. Když se nám něco nedaří, vůbec na sebe nekřičíme, ale chováme se k sobě hezky a mile.

Jak se tak dívám kolem sebe, myslím, že se u vás budu cítit příjemně, hezky, budeme si také navzájem pomáhat, půjčovat hračky, slušně na sebe mluvit, těšit se jeden na druhého, budeme se k sobě chovat ohleduplně. Máme mezi sebou kamaráda, který neumí všechno, co vy, ale umí zase jiné věci, i k němu se budeme chovat tak, aby se mezi námi cítil dobře, spokojeně. Jé tady je medvídků... každý jiný, komu patří? Mají také nějaké jméno?

Navazování přirozené komunikace s ostatními představením svého medvídka - zřetel na ohleduplnost vůči druhému

Organizace - děti sedí v kruhu

Otázky:

 • Od koho a kdy jsi dostal medvídka?
 • Byl to dárek, odměna anebo poděkování za něco?
 • Co umí tvůj medvídek?
 • Má tvůj medvídek nějaké jméno?

Pohybová aktivita - děti se pohybují po místnosti, koho potkají, toho pozdraví a vymění si s ním medvídka.

Zpětná vazba - některé děti měly vytvořený citový vztah k jiné hračce, proto jsme tolerovali i jiný druh hračky. Podávání a nabízení hračky při jejich výměně bylo u některých dětí neadekvátní situaci.

Přehrávání každodenní situace s řešením neadekvátního chování s cílem učit se vzájemně si důvěřovat, rozvíjet vlastní sebeovládání

Organizace - děti sedí v kruhu

Motivační kontext: Medvídek vypráví, jak se kluci poprali o autíčko, navzájem si zbourali postavené stavby a dělali si naschvály, skončilo to pláčem jednoho z nich.

Diskutujeme o hrách a chování ve hře, o tom jak se kdo cítil, snažíme se pojmenovat pocity druhého.

Otázky:
 • Bylo správné, že si kluci ubližovali?
 • Můžeme rozdělit autíčko mezi dva kluky?
 • Jak situaci vyřešit?
 • Jak se cítil chlapec, který plakal?
 • Co bys poradil chlapcům?

Zpětná vazba: Děti řešily nepřiměřené chování, měly možnost se k problému vyjádřit se závěrem - Budeme se více domlouvat.

Seznamování s pravidly chování k ostatním dětem, rozvíjení komunikativních dovedností požádat o hračku: Můžu si to půjčit? Omluvit se: Promiň, já jsem nechtěl, Omlouvám se.

Osvojování si základních dovedností pro navázání vztahu s kamarádem Můžu si s tebou hrát? Dovolíš mi, abych si s tebou hrál?

Motivační kontext: Rozdám dětem rozstříhaný příběh „Medvídek na výletě", který děti sestavují a řešení zdůvodňují

Otázky:
 • Bylo důležité, aby se medvídek se zajíčkem domluvili?
 • Jak moc to bylo důležité?
 • Co si řekli? Jak to řekli?

Organizace - děti sedí ve skupinkách

Řečová aktivita: Zkoušíme si různé druhy žádostí, přání, medvídek chválí a odměňuje děti pohlazením.

Zpětná vazba: Děti se učily chápat nutnost pravidel společenského styku a jejich důležitost používat je.

Procvičování pravidel společenského soužití - vzájemná spolupráce, tolerance, vnímání pocitů druhých

Kooperativní hra Medvědí honička

Dítě drží v ruce medvídka, honí ostatní, a koho se dotkne, ten zůstane stát, zmrzne. Ostatní mu pomůžou rozmrznout - vysvobodí se dotykem, podlezením, oběhnutím.

Sledujeme reakci integrovaného dítěte, snažíme se o jeho zapojení do pohybové hry.

Výtvarná aktivita - dokreslování obličejů tak, aby vypadaly vesele, legračně anebo smutně; kreslíme velký úsměv, menší, slzy, velký nos, vrásky, zajímavé a legrační detaily.

Diskutujeme o tom, co medvídka rozesmálo, kdy se děti a čemu smějí, proč je obličej smutný, jak ses cítil, když tě nikdo nešel vysvobodit, který obličej je legrační a proč, co asi medvídek prožil, kdy se nejvíc raduješ?

Obrázek
1. Obrázek

 

Rozvíjení citlivosti, tolerance, respektu a pozitivních emocí
Práce s obrázkem Medvídek si užívá jaro

Děti popisují jednotlivé části příběhu, hledají myšlenkový kontext, zdůvodňují jednání medvídka, vysvětlují, co to je být ohleduplný.

Výtvarná aktivita - vybarvování obrázku, dokreslování podle volby dětí - něco, co medvídka potěší.

Otázky:
 • Co medvídka rozveselilo?
 • Proč je medvídek veselý?

Zpětná vazba pro pedagoga, nejčastější odpovědi dětí: medvídek je veselý, protože si zpívá, má radost z písničky, je šťastný, protože uviděl kytičku, má radost ze sluníčka, protože ho sedmikráska rozveselila, protože má kamaráda zajíčka.

Pohybová aktivita - pohybové vyjádření veselé hudby, uvolnění napětí, angličtina „Teddy says" s cílem prožívat radost a přispívat tak k pohodovému prostředí.

Integrace - podněcovat Jiříka k hlasovému projevu, gesta doprovázet řečí.

Rozvoj schopnosti sebeovládání, trpělivosti - kultivace hlasového projevu, trpělivosti v sociálním kontaktu - mluvíme na sebe, nekřičíme, nasloucháme druhému.

Manipulace s hračkou - děti mají v rukou medvídka a ve dvojicích se domlouvají prostřednictvím hračky, sdělují si myšlenky, zkušenosti, přání, prožitky.

Organizace - děti sedí v kruhu, otočí se k sobě tak, aby vytvořily dvojice, po chvilce se otočí na druhou stranu.

Grafomotorika - spojování teček, vyhledávání obrázků, geometrických tvarů, správné držení tužky.

Zpětná vazba - některé děti mají velkou potřebu mluvit a méně naslouchají, v sociálním kontaktu jsou netrpělivé.

Chápat pravidla společenského soužití, umět tolerovat a respektovat druhého
Motivační kontext Moje rodina

Medvídek představuje svou rodinu. Vypráví, jak táta medvěd staví dům, máma kouká, kudy dovnitř fouká, pere, žehlí, připravuje jídlo, malý medvídek vzdychá, že jehličí píchá...

Otázky:
 • S kým bydlíte vy?
 • Co je to rodina, kdo do ní patří?
 • Proč je rodina důležitá?
 • Jak se cítím doma?
 • Jak se k sobě chováme?

Práce s textem J. Kahoun: Medvídek a kamarád

Výtvarná aktivita - děti diskutují o slyšeném, kreslí obrázky své rodiny, pojmenovávají její členy, případně kreslí obrázky zvířecí rodiny.

Námětová hra Na rodinu:

 • děti využívají ke hře svých hraček
 • učitelka sleduje vztahy, projevy dětí, vznik, příčinu a řešení konfliktů

Zpětná vazba - děti ve hře spontánně prezentovaly vlastní zkušenosti, kreslily obrázky k textu, některé děti kreslily členy vlastní rodiny s naznačenými vztahy.

Obrázek
2. Obrázek

 

Obrázek
3. Obrázek

 


..."táta ještě spí, řekla medvědice a zabouchla dveře"...

Poukázat na neuvážené jednání, ozřejmění vztahu mezi následkem a příčinou, brát ohled na ostatní, opakování pojmu ohleduplný.

Obrázek
4. Obrázek

 

Práce s pohádkou Budka
 • četba pohádky
 • dramatizace
Otázky:
 • Která zvířátka bydlela v budce?
 • Kdo přišel poslední, a co provedl?
 • Které zvířátko nebralo ohled na ostatní?
 • Co to znamená „dávat pozor, být opatrný a ohleduplný?"

Zpětná vazba - děti hodnotí, jak se jim povedlo vystoupení.

Evaluace výsledků v oblasti rozvíjených sociálních dovedností dětí

Plánované i neplánované cíle byly naplňovány, dětem byl poskytnut dostatečný prostor pro získávání zkušeností bez vnějšího nátlaku, pro vzájemnou komunikaci a individuální rozhovory, pro spolupráci mezi dětmi. Vzdělávací činnosti respektovaly potřeby, zájmy, nápady a tvořivost dětí, byly zohledněny jejich individuální potřeby. Děti byly úspěšné, začaly se k sobě chovat ohleduplněji, citlivěji, více se mezi sebou domlouvat. Samostatněji začaly rozhodovat o svých činnostech, víc o sobě přemýšlet, důvěřovat si.

Před ukončením projektu se děti pomazlily s medvídky, a na otázku Co ti řekl medvídek, nejčastěji odpovídaly:

 • medvídek mi pošeptal, že jsem dobrý kamarád
 • že mě má rád
 • mám dávat pozor na ostatní
 • abych nezapomněl být ohleduplný
 • že jsem hodný
 • nemám bourat stavby
 • abych se neopičil
 • pomáhal Jiříkovi
 • nemáme si ubližovat

Závěry pro další práci - pokračovat v projektu s přesahem do reálného života, zhotovit myšlenkovou mapu zapojením dětí do tvoření a vymýšlení činností.

 

Použitá literatura

Audiokazeta: Teddy‘s Train. Oxford University Press, 2004.
Měsíčník Včelička č. 1 říjen 2008

Literatura a použité zdroje

[1] – LAUSTEROVÁ, U. Moje nejmilejší hračky. Liberec : Dialog, 1999. ISBN 80-86218-24-4.
[2] – ULRYCHOVÁ, I.; TAUBENHASLOVÁ, K. Čteme si a hrajeme si. Praha : Pansofia, 1995. 56 s. ISBN 80-85804-47-6.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
1.02 MB
PDF
Fotogalerie
pdf
342.77 kB
PDF
Pracovní listy se zaměřením na procvičení tvarů a grafomotoriky (autor Alžběta Palatinová)

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Alžběta Palatinová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
 • Předškolní vzdělávání
 • Komunikativní kompetence
 • ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog
 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída, Specializovaná učebna