Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Začínáme se školním parlamentem VI.
Odborný článek

Začínáme se školním parlamentem VI.

30. 1. 2009 Gymnaziální vzdělávání
Autor
Kamila Petrovská

Anotace

Chcete mít ve škole dobře fungující žákovský parlament? Nevíte kde začít? Hledáte konkrétní aktivity, které by podpořily jeho vznik a činnost? Zde naleznete kroky vedoucí k založení školního parlamentu s konkrétními aktivitami, které podporují jeho přípravu a efektivní činnost.
Hodnocení

Škola má za sebou první rok fungování žákovského parlamentu. Nyní je důležité práci parlamentu zhodnotit. Průběžná evaluace by nicméně měla probíhat během celého školního roku. Během průběžného hodnocení se můžete zaměřit například na následující otázky:

 • Jak se jednotlivým členům parlamentu daří plnit své „předvolební" sliby?
 • Je komunikace mezi zástupci parlamentu a jednotlivými třídami efektivní?
 • Zná každý v parlamentu dobře svoji roli?
 • Jak hodnotí práci parlamentu učitelé, žáci, personál?
 • Co se parlamentu již povedlo?
 • Kde vidí členové parlamentu prostor pro zlepšení své práce?
 • Funguje parlament skutečně na demokratických principech?
 • Cítí žáci, že mohou v parlamentu projednávat jakékoli téma?
 • Jsou všichni ve škole dostatečně informováni o práci parlamentu?
 • Cítí členové parlamentu podporu ze strany pedagogického sboru?

Závěrečné hodnocení činnosti žákovského parlamentu by mělo probíhat na závěr školního roku. Měl by být zhodnocen celoroční způsob práce parlamentu, jeho výstupy, co se povedlo, co ne, co by se mělo příští rok zlepšit, jak vnímali školní parlament ostatní ve škole, co jim přinesl apod. K závěrečné evaluaci můžete použít následující otázky:

 • Co se nám v parlamentu povedlo?
 • Co se nám spíše nepovedlo?
 • Co bychom v příštím roce chtěli změnit/zlepšit?
 • Jak ostatní ve škole vnímali parlament?
 • Jak jsme fungovali jako skupina?
 • Jak hodnotím sám sebe jako zástupce parlamentu?
 • Jak by po roční zkušenosti měl podle mě vypadat "ideální člen parlamentu"?

Do této evaluační fáze, stejně jako do všech předchozích, by měli být aktivně zapojeni zástupci parlamentu. Většinu práce můžete klidně nechat na nich (žáci si mohou vymyslet kritéria hodnocení, provést dotazníková šetření ve třídách a mezi učitelským sborem, evaluaci vyhodnotit apod.). Podrobné kroky k tomu, jak si žáci sami mohou řídit evaluační fázi, najdete například v materiálech projektu POLITEIA (www.politeia.cz, projektová část - pracovní list Hodnotíme). Výsledky hodnocení je dobré zveřejnit (zástupci parlamentu je mohou prezentovat na posledním zasedání parlamentu, na tiskové konferenci, posledním zvonění apod.).

Aktivity vhodné pro průběžné a závěrečné hodnocení práce parlamentu

Evaluační dotazník - pomůže žákům ke zmapování názorů ostatních žáků a učitelů.

Evaluační mřížka - žáci zhodnotí a popíší, co se jim při práci v parlamentu dařilo a co ne.

Evaluační kolotoč - umožní žákům reflektovat práci žákovského parlamentu a porovnat svůj názor s názory ostatních.

Hodnotící terč - žáci hodnotí práci školního parlamentu a jak zodpovědně ke své roli přistoupili.

Několik zdrojů pro inspiraci při práci se školním parlamentem:
HAVLÍNOVÁ, M.; KOPŘIVA, P.; MAYER, I.; VILDOVÁ, Z. a kol.: Program podpory zdraví ve škole, rukověť projektu Zdravá škola, Praha: Portál, 1998.
HOTOVÝ, Filip a kol. POLITEIA - výukové a metodické materiály k průřezovému tématu Výchova demokratického občana. Praha: GEMINI o. s., 2008.
KJAERGAARD, E.; MARTINENIENE, R.: Pětkrát hurá demokracii. Praha: STROM, 1997.
KREJČOVÁ, V.; KARGEROVÁ, J.: Začít spolu. Praha: Portál, 2005.
POL, M.; RABUŠICOVÁ, M.; NOVOTNÝ, P. a kol.: Demokracie ve škole. Brno: Masarykova univerzita, 2006.
SCHOENEBECK, H.: Škola s přívětivou tváří. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2001.
STARÁ, J.: Výchova k demokratickému občanství v primární škole. Praha: Pedagogická fakulta UK, 2004.
www.schoolcouncils.org

www.schoolcouncilswales.org.uk

Literatura a použité zdroje

[1] – Politeia. [cit. 2009-01-30]. Dostupný z WWW: [http://www.politeia.cz/].
[2] – School Councils Wales. [cit. 2009-01-30]. Dostupný z WWW: [http://www.schoolcouncilswales.org.uk/].
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
82.03 kB
PDF
Evaluační pomůcky

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce

Průřezová témata:

 • Gymnaziální vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti
 • Gymnaziální vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Specializovaná učebna

Nutné pomůcky:

flipchartové papíry, fixy, papíry, tužky, propisky, pastelky