Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Začínáme se školním parlamentem IV.
Odborný článek

Začínáme se školním parlamentem IV.

30. 1. 2009 Gymnaziální vzdělávání
Autor
Mgr. Kamila Petrovská

Anotace

Chcete mít ve škole dobře fungující žákovský parlament? Nevíte kde začít? Hledáte konkrétní aktivity, které by podpořily jeho vznik a činnost? Zde naleznete kroky vedoucí k založení školního parlamentu s konkrétními aktivitami, které podporují jeho přípravu a efektivní činnost.
Trénink zvolených zástupců

Volby úspěšně proběhly, všichni znají nové členy parlamentu. Nyní je důležité, aby zvolení žáci prošli určitým tréninkem či školením. To by mělo vést k tomu, že školní parlament bude fungovat jako tým a jeho jednotliví členové budou znát dobře svoji roli, budou se s ní ztotožňovat a mít k ní potřebné dovednosti. Trénink může probíhat částečně v době zasedání parlamentu, částečně v jiném čase. Osvědčil se prožitkový kurz pro členy parlamentu, kterým můžete volební období zahájit. Zde by se měli žáci naučit týmové spolupráci a dovednostem potřebným pro dobré fungování parlamentu jako naslouchání, konstruktivní diskuse, tolerance jiných názorů apod. Kurz je velkým přínosem v motivaci žáků pro práci ve školním parlamentu a v podpoře pocitu sounáležitosti se skupinou. Takový kurz si můžete buď uspořádat sami, nebo využít některé organizace, která se zážitkovými kurzy zabývá (kurzy specializované pro školní parlamenty nabízí například projekt POLITEIA - www.politeia.cz).

Témata, která by se měla při tréninku zvolených zástupců objevit:
 • definování role zástupce - kompetence, práva a povinnosti
 • komunikativní dovednosti (aktivní naslouchání, diskuse, prezentace vlastního názoru)
 • týmová spolupráce
 • speciální dovednosti pro zasedání parlamentu - poznámky z průběhu zasedání, cesty k demokratickému způsobu rozhodování, plánování, rozdělení rolí apod.
 • metody zpětně vazby a evaluace práce parlamentu
 • jak informovat o práci parlamentu vedení školy, zaměstnance, žáky, rodiče
 • publicita - možné cesty prezentace výsledků práce parlamentu

Na začátku volebního období může být s každým zástupcem podepsána smlouva, která podpoří vážnost žákovského parlamentu. Smlouva může být součástí inauguračního obřadu. Jako podklad k vytvoření jejího obsahu může sloužit aktivita Ideální člen parlamentu (viz aktivity k části Volby). Zde naleznete příklad toho, jak může vypadat smlouva se zvolenými zástupci parlamentu.

Aktivity pro trénink zvolených zástupců

Objekty - hra vhodná k procvičení komunikativních dovedností a uvolnění atmosféry.

Kuličková debata - aktivita podporuje umění konstruktivní diskuse, zapojuje do ní i žáky, kteří se normálně moc neprojevují, a naopak usměrňuje ty mnohomluvné.

Noční můra - aktivita vede účastníky k zamyšlení nad možnými problémy, které by se během práce parlamentu mohly objevit.

Bingo - zahřívací aktivita vhodná k prolomení bariér mezi žáky. Členové parlamentu se o sobě dozvědí nové věci, porovnají, co mají společného.

Co se nás týká - aktivita pomáhá žákům pojmenovat témata vhodná k řešení na zasedáních parlamentu a naopak ta, která jsou mimo jeho kompetence.

333 - žáci se učí pracovat s určitým finančním rozpočtem.

Parlamentní hantýrka - žáci vysvětlí pojmy, které se ve školním parlamentu používají a přiřadí k nim správné významy.

Nejhorší na světě - aktivita vhodná pro pojmenování znaků dobrého parlamentního zasedání.

Další vhodné aktivity:

Evaluační dotazník, Evaluační mřížka, Evaluační kolotoč (podrobný popis her najdete v článku Začínáme se školním parlamentem VI).

Několik zdrojů pro inspiraci při práci se školním parlamentem:
HAVLÍNOVÁ, M.; KOPŘIVA, P.; MAYER, I.; VILDOVÁ, Z. a kol.: Program podpory zdraví ve škole, rukověť projektu Zdravá škola, Praha: Portál, 1998.
HOTOVÝ, Filip a kol. POLITEIA - výukové a metodické materiály k průřezovému tématu Výchova demokratického občana. Praha: GEMINI o. s., 2008.
KJAERGAARD, E.; MARTINENIENE, R.: Pětkrát hurá demokracii. Praha: STROM, 1997.
KREJČOVÁ, V.; KARGEROVÁ, J.: Začít spolu. Praha: Portál, 2005.
POL, M.; RABUŠICOVÁ, M.; NOVOTNÝ, P. a kol.: Demokracie ve škole. Brno: Masarykova univerzita, 2006.
SCHOENEBECK, H.: Škola s přívětivou tváří. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2001.
STARÁ, J.: Výchova k demokratickému občanství v primární škole. Praha: Pedagogická fakulta UK, 2004.
www.schoolcouncils.org
www.schoolcouncilswales.org.uk

Odkazy na další díly
Začínáme se školním parlamentem 1
Začínáme se školním parlamentem 2
Začínáme se školním parlamentem 3
Začínáme se školním parlamentem 5
Začínáme se školním parlamentem 6

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
123.05 kB
PDF
Vhodné aktivity

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Kamila Petrovská

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Komunikace
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Sebepoznání a sebepojetí
 • Základní vzdělávání
 • Výchova demokratického občana
 • Občanská společnost a škola

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Specializovaná učebna

Nutné pomůcky:

flipchartové papíry, fixy, papíry, tužky, propisky, pastelky