Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Začínáme se školním parlamentem III.
Odborný článek

Začínáme se školním parlamentem III.

30. 1. 2009 Gymnaziální vzdělávání
Autor
Mgr. Kamila Petrovská

Anotace

Chcete mít ve škole dobře fungující žákovský parlament? Nevíte kde začít? Hledáte konkrétní aktivity, které by podpořily jeho vznik a činnost? Zde naleznete kroky vedoucí k založení školního parlamentu s konkrétními aktivitami, které podporují jeho přípravu a efektivní činnost.

Ve chvíli, kdy žáci i učitelé vědí, jaká je role parlamentu ve škole, znají jeho přínosy i limity, můžeme přistoupit k volbám do parlamentu. Aby volby dobře proběhly a byli vybráni takoví zástupci, kteří jsou pro takovou roli vhodní, je důležité věnovat se s žáky diskusi nad tím, jak má vypadat správný kandidát do parlamentu, jaké budou jeho povinnosti a pravomoci, až bude zvolen. Teprve, když žáci a učitelé vědí, jak vypadá ideální kandidát do parlamentu a co všechno role zástupce obnáší, můžeme se pustit do volební kampaně, která vyvrcholí samotnými volbami. Na přípravě a organizaci voleb by se měla vysokou měrou podílet skupina aktivních žáků, která se ustanovila v přípravné fázi.

Ideální kandidát - Věnujte dostatek času diskusím nad tím, jaké vlastnosti, dovednosti, znalosti a schopnosti by měl mít kandidát do parlamentu. Díky tomuto kroku se výrazně sníží riziko, kdy žáci volí své kamarády, nejvýraznější osoby ve třídě apod., které však nemusí být vhodnými kandidáty do parlamentu.

Zástupce v parlamentu - společně s představou vhodného kandidáta by měli mít žáci i učitelé konkrétní představu o tom, jaké budou kompetence a povinnosti zástupců parlamentu, jaká bude náplň jejich práce, o čem mohou rozhodovat a co je naopak mimo sféru jejich vlivu.

Volební kampaň - v rámci volební kampaně by měl být dán dostatečný prostor všem kandidátům. Je možné organizovat tiskové konference, zástupci se mohou jít osobně představit do každé třídy, je možné s nimi dělat rozhovory ve školním rozhlase. Volbám také může být věnováno speciální číslo školního časopisu.

Volby - všichni žáci i učitelé by měli být podrobně seznámeni s tím, jak budou volby vypadat. Systém hlasování by měl být transparentní a samotná volba tajná. Záleží na konkrétním prostředí školy, jakou strukturu parlamentu zvolíte, kolik bude kandidátů a kolik zástupců (tyto věci by měly být definovány na základě celoškolní diskuse v přípravně fázi). Zástupci mohou být buď voleni z většího počtu kandidátů, nebo kandidáti vzejdou z třídních voleb a během celoškolních voleb se již jen rozhoduje, jakou budou mít roli, v kterém výboru zasednou, kdo bude předsedou, kdo zástupcem apod.

Aktivity podporující volební fázi

Ideální člen parlamentu - aktivita vede žáky hravou formu k tomu, aby si uvědomili, jak má vypadat člen školního parlamentu - jaké má mít vlastnosti a dovednosti.

Horké tipy - žáci popíší, co vše by mohlo pomoci parlamentu k tomu, aby dobře fungoval

Šerifovy hvězdy - žáci pojmenují své dovednosti a srovnají je s žádoucími schopnostmi a dovednostmi člena parlamentu.

Inzerát - žáci pojmenují vlastnosti a dovednosti vhodného kandidáta na pozici zástupce ve školním parlamentu.

Čára - aktivita vhodná k rychlému zjištění názorů na školní parlament.

Další vhodné aktivity

Papírový kolotoč (podrobný popis hry najdete v článku Začínáme se školním parlamentem V).

Několik zdrojů pro inspiraci při práci se školním parlamentem:
HAVLÍNOVÁ, M.; KOPŘIVA, P.; MAYER, I.; VILDOVÁ, Z. a kol.: Program podpory zdraví ve škole, rukověť projektu Zdravá škola, Praha: Portál, 1998.
HOTOVÝ, Filip a kol. POLITEIA - výukové a metodické materiály k průřezovému tématu Výchova demokratického občana. Praha: GEMINI o. s., 2008.
KJAERGAARD, E.; MARTINENIENE, R.: Pětkrát hurá demokracii. Praha: STROM, 1997.
KREJČOVÁ, V.; KARGEROVÁ, J.: Začít spolu. Praha: Portál, 2005.
POL, M.; RABUŠICOVÁ, M.; NOVOTNÝ, P. a kol.: Demokracie ve škole. Brno: Masarykova univerzita, 2006.
SCHOENEBECK, H.: Škola s přívětivou tváří. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2001.
STARÁ, J.: Výchova k demokratickému občanství v primární škole. Praha: Pedagogická fakulta UK, 2004.
www.schoolcouncils.org

www.schoolcouncilswales.org.ukLiteratura a použité zdroje

[1] – Politeia. [cit. 2009-01-30]. Dostupný z WWW: [http://www.politeia.cz/].
[2] – School Councils Wales. [cit. 2009-01-30]. Dostupný z WWW: [http://www.schoolcouncilswales.org.uk/].
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
94.73 kB
PDF
Vhodné aktivity

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Kamila Petrovská

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů
 • Gymnázium
 • Kompetence komunikativní
 • vyjadřuje se v mluvených i psaných projevech jasně, srozumitelně a přiměřeně tomu, komu, co a jak chce sdělit, s jakým záměrem a v jaké situaci komunikuje; je citlivý k míře zkušeností a znalostí a k možným pocitům partnerů v komunikaci
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce

Průřezová témata:

 • Gymnaziální vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů
 • Gymnaziální vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti
 • Gymnaziální vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Sociální komunikace

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Specializovaná učebna

Nutné pomůcky:

flipchartové papíry, fixy, papíry, tužky, propisky, pastelky