Odborný článek

Po stopách tygrů

Anotace

Příspěvek obsahuje různé aktivity, které se vztahují k motivu tygra v literatuře. Jako výchozí texty jsou použity úryvky z knih W. Blakea a W. Saroyana, které mají žáky inspirovat k tvořivému psaní.

Nabízené aktivity se vztahují k motivu tygra v rozmanitých literárních textech. Za cíl jsem si kladla podnícení zájmu o knihy a přispění k rozvoji čtenářské gramotnosti. Dále jsem chtěla vytvořit tvůrčí podmínky pro vlastní produkční činnost žáků (vše v souznění s Osobnostní a sociální výchovou). Uvedené nápady jsem realizovala v hodinách Literárního semináře a popisované aktivity (i netradiční propojení textů) se setkalo s kladnou odezvou. Vzhledem k tomu, že aktivit uvádím víc, než lze asi stihnout, je na vás, jakou hodinu si z nabízeného poskládáte. Věřím, že toto bude přínosem pro vaše žáky i pro vás.

1. Evokace (10 minut)

Texty, se kterými budeme dnes pracovat, spojuje jeden zajímavý motiv.

Hádej
A na vás je ho nejprve odhalit pomocí zjišťovacích otázek (ANO/NE). Co to vůbec je motiv? Promyslete si, jaké motivy znáte, s jakými jste se setkali. A ptejte se! (Žáci by měli dojít k pojmu tygr. Cílem je hlavně žáky naladit, vzbudit očekávání něčeho nového.)

Otázky
Vzpomenete si na nějakou knihu, kde se vyskytl motiv tygra? (např. R. Kipling: Kniha džunglí)

V jakých textech (naučná literatura, publicistika) a v jakých literárních žánrech by se mohl tygr vyskytovat (pohádky, eposy, bajky, písně, legendy...)? (poslouží i k zopakování pojmů lit. motiv, lit. druh, lit. žánr)

Brainstorming
Co všechno si vybavíte, když se řekne tygr? Zajímají nás i bláznivé nápady a asociace. Jeden z žáků vše zapisuje na tabuli (později se nám to může hodit).

2. Práce s texty

William Blake: Tygr (Písničky zkušeností)
Pracovní list Blake
(minimálně 30 minut)

 • Společné čtení básně Tygr v překladu Jiřího Valji.
 • Dále pracujeme metodou řízeného rozhovoru. Zopakování, popřípadě doplnění informací o autorovi (W. Blake - Anglie - romantismus - 18./19.století - mystika, filosofie - malíř, grafik, ilustrátor).
 • Rozbor básně po slokách - nejprve obsahová stránka, poté formální. Doporučuji zastavit se u zajímavých slovních spojení a metafor (žhavě žhneš, strašná souměrnost, hvězdy vrhly kopí, jejich slzy nebe kropí). Právě tato básnická pojmenování mohou být klíčová pro porovnávání překladů.
 • Shrnutí významové stránky básně, sdělení dojmů, jejich zdůvodňování.
 • Vypsat na tabuli, jaký je tygr podle W. Blakea. Popis a charakteristika tygra.
 • Rozdělení žáků do skupin (zhruba po 4 žácích). Každá skupina má za úkol porovnat 2 překlady Tygra (přesně zadáno, které 2 texty), k dispozici je i originál. Najít shody, rozdíly. Který překlad se líbil víc a proč (provázat s následujícím bodem)? Prezentace.
 • Co by měl ovládat dobrý překladatel (jazyk, literární teorie - verš, rým, metrum, jazykový cit, umělecký cit)? Jaké problémy s sebou nese překládání poezie (posuny významu, ztráta estetické kvality, dezinterpretace)?
 • Tato báseň se stala inspirací pro další autory - W. Saroyan: Tracyho tygr, hudební podobu básni vtiskli např. The Plastic People of The Universe. Proč je tato báseň tak inspirativní? Čím zaujala další umělce? Čím zaujala vás?
 • Žáci se pokusí o vlastní překlad Tygra (individuální práce - lze zadat jako domácí práci, jedno z možných témat). Co bylo problematické, s čím jste bojovali, co šlo naopak snadno? Žáci se podělí o své verze překladů (alespoň jedné sloky), odhalí svůj postup (na další hodině).
 • Ilustrace k básni Tygr (lze zadat jako dobrovolnou domácí práci, nebo se nabízí propojení s VV).

William Saroyan: Tracyho tygr
Pracovní list Saroyan
(minimálně 30 minut)

Všichni studenti měli za úkol přečíst si doma Tracyho tygra (kniha je to krátká, snadno sehnatelná, celá je k dispozici i na internetu). Po domácím čtení jsme se pokusili o společnou interpretaci, kterou jsem vedla jako řízený rozhovor:

 • Co jste od knihy očekávali? Jaké jsou vaše první dojmy z knihy?
 • Jak kniha začíná? Jak kniha končí? Kde kniha vrcholí?
 • Jakým stylem autor píše? Na co jsme si museli zvyknout? Jak autor komunikuje se čtenáři?
 • Komu je kniha určena (zdůvodněte svůj odhad)? Zkuste popsat (a charakterizovat) typického čtenáře této knihy.
 • Jaké postavy zde vystupují? Popište je a charakterizujte. Jak se tyto postavy proměňují, jaké jsou mezi nimi vztahy, jaký je vztah Tracyho a tygra?
 • Připomínají vám postavy někoho z vašeho okolí? Čím?
 • Čím je zajímavý Tracyho tygr? Jak se chová? Co představuje?
 • Popište a charakterizujte Tracyho tygra (zápis na tabuli vedle W. Blakea).
 • Porovnejte, jaký je tygr u W. Blakea a u W.Saroyana.

S knihou lze pracovat i bez domácí přípravy, například ve skupinách. Vybrala jsem pět ukázek. Doporučuji začít ve dvojicích. Pro pochopení návaznosti textů W. Blakea a W. Saroyana může dobře posloužit doslov Martina Hilského (Proč má William Saroyan tygry rád, ukázka č. 5.)

 • Přečtěte si ukázku, prodiskutujte její obsah, promyslete, kde je její místo v knize. Soustřeďte se na tygra. Jaký je, jak se chová, proč tam je, kde se vzal?
 • Dvojice se spojí do skupinek podle toho, který text četly. Skupinka objasní obsah své ukázky a popíše a charakterizuje tygra podle svého textu.
 • Pokud někdo četl knihu celou, může se podělit o svůj čtenářský zážitek, kontext může dodat i vyučující.
 • Doplnění informací o autorovi, popřípadě o jeho dalších knihách.
 • Jak se do Saroyanova textu otiskla stopa Blakeova Tygra (intertextovost)?
 • V čem jsou tito tygři podobní, odlišní?

Yann Martel: Pí a jeho život
(minimálně 15 minut)

Nabízené texty lze ještě rozšířit o další, např. Yann Martel: Pí a jeho život, kde se hlavní hrdina po ztroskotání nákladní lodi ocitne na člunu s několika zvířaty, včetně bengálského tygra (pojmenovaného Richard Parker). Kniha stojí za zmínku (a přečtení) nejen kvůli Man Booker Prize, kterou získala v roce 2002, ale i kvůli nevšednímu hrdinovi, netradičnímu způsobu vypravování a napětí, jež vzniká relativizací pravdivosti. Autor navštívil v roce 2003 pražský Festival spisovatelů. Domnívám se, že je vhodné žáky seznamovat se současnou literaturou, a vzbudit tak čtenářský zájem. Informace o knize Pí a jeho život lze rozvíjet opět psaním textů, ale i dramatizací (vyučující může, ale i nemusí žákům sdělit kontext oné situace).

 • Zdramatizujte situaci, jak by to mohlo vypadat na člunu, kde se vyskytoval Pí, zebra, hyena, gorila (Bublinka) a bengálský tygr (Richard Parker).
 • Zamyslete se nad tím, jak je motiv tygra využit v tomto díle (v čem jsou odlišnosti od předchozích děl).
3. Reflexe

K reflexi dochází průběžně při řízeném rozhovoru, práci ve skupinách i samostatné práci. Jako vyučující chci vědět, zda jsou zvolené texty a aktivity vhodnými prostředky k rozvíjení čtenářství, kritického myšlení a tvůrčího psaní (a zda přispějí k rozvoji osobnosti žáka jako takové).

Z nabízených aktivit by se nám na tabuli měly objevit 3 skupiny slov:

 • brainstorming
 • popis a charakteristika tygra u W. Blakea
 • popis a charakteristika tygra u W. Saroyana

Toto jsou výborné podklady pro shrnutí toho, jak čtenář vnímá tygra a jak s tímto motivem pracují autoři. Navíc se to, co je na tabuli, může stát podnětem pro vlastní tvorbu.

Pětilístek
(5 minut)

Tuto aktivitu zpracují všichni žáci ve škole. Společně se podělíme o výsledky.

Pětilístek je tvořen 5 řádky:
1. řádek - název                        1 slovo
2. řádek - popis                         2 slova (přídavní jména - jaký je)
3. řádek - co dělá                       3 slova (slovesa - dějová složka)
4. řádek - pocit                          4 slova (naše vcítění se do námětu)
5. řádek - formulace podstaty      1 slovo(může to být metafora)

Vlastní produkční činnost
(10 minut na hodině + dokončit jako domácí práci)

Možnost výběru témat - 1 téma musí být zpracováno povinně do příští hodiny (do týdne). Text se bude hodnotit (důraz bude kladen na originalitu). Je možné známky složit takto: ½ známky od vyučujícího, ½ známky od spolužáka (každý žák má na následující hodině přečíst text jednoho spolužáka a ohodnotit ho - doporučuji promyslet, kdo bude koho hodnotit). Vhodné je předem formulovat kritéria hodnocení (jak ze strany vyučujícího, tak spolužáků). Rozsah textu 1x A5 - 1x A4 nms.

Témata:

 • 1. Pokus o vlastní překlad Tygra od W. Blakea.
 • 2. Dokončete ukázku č. 2. od W. Saroyana.
 • 3. Přetvořte rozhovor v ukázce č. 2. od W. Saroyana z pohledu tygra - tygr bude mluvčí a Tracy posluchač.
 • 4. Napište báseň o tygrovi.
 • 5. Napište rozhovor mezi tygrem od W. Blakea a tygrem od W. Saroyana.
 • 6. Dramatizace situace na člunu, kde je Pí a tygr (a další zvířata).
 • 7. Vytvořte bajku o tygrovi. (Zopakovat žánr bajky, strukturu bajky a společně stanovit doporučený postup - např. nalézt/vymyslet ponaučení, které bude odrážet charakteristiku a popis zvířete.)

Nastolené téma lze dále rozvíjet:

 • dramatizací (viz úspěšné představení Tracyho tygra v A Studiu Rubín, zaznamenáno ČT)
 • ve VV - ilustrace
 • v HV - zhudebnění
 • v AJ - překlady
 • v BIO - mezipředmětové vazby


Literatura a použité zdroje

[1] – BLAKE, W. Písničky nevinnosti a zkušenosti. 1. vydání. Praha, 2001.
[2] – BLAŽKE, J. Kouzelné zrcadlo literatury 1. Písemnictví 19. věku. 1. vydání. Praha : Velryba, 1999.
[3] – ČECHOVÁ, B. et al. Nápadník pro rozvoj klíčových kompetencí ve výuce. Praha : Scio, 2006. 184 s.
[4] – MARTEL, Y. Pí a jeho život. 1. vydání. Praha : Argo, 2004.
[5] – SAROYAN, W. Tracyho tygr. 2. vydání. Praha : Argo, 1995.
[6] – www.podium.estranky.cz/clanky/texty/tygr.
[7] – fan.mysteria.cz/fantasy/spisovatele/saroyan/tygr.htm.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
67.38 kB
PDF
Pracovní list Blake
pdf
57.62 kB
PDF
Pracovní list Saroyan

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Alena Hesová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Gymnázium
 • Kompetence k učení
 • kriticky přistupuje ke zdrojům informací, informace tvořivě zpracovává a využívá při svém studiu a praxi
 • Gymnázium
 • Kompetence k řešení problémů
 • kriticky interpretuje získané poznatky a zjištění a ověřuje je, pro své tvrzení nachází argumenty a důkazy, formuluje a obhajuje podložené závěry
 • Gymnázium
 • Kompetence komunikativní
 • s ohledem na situaci a účastníky komunikace efektivně využívá dostupné prostředky komunikace, verbální i neverbální, včetně symbolických a grafických vyjádření informací různého typu

Průřezová témata:

 • Gymnaziální vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti
 • Gymnaziální vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů
 • Gymnaziální vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Sociální komunikace

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

BLAKE, W.: Písničky nevinnosti a zkušenosti. 1. vyd. Praha: BB art, 2001. BLAŽKE, J.: Kouzelné zrcadlo literatury 1. Písemnictví 19. věku. 1. vyd. Praha: Velryba, 1999. SAROYAN, W.: Tracyho tygr. 2. vyd. Praha: Argo,1995. (Z vhodných textů jsou vytvořené pracovní listy.)