Odborný článek

Paragraf 11/55

19. 11. 2008 Základní vzdělávání
Autor
Aisis o.s.
Spoluautoři
Jan Zouhar
Mgr. Jan Kotík

Anotace

Příspěvek je určen pedagogům, kteří se zabývají průřezovým tématem „Výchova demokratického občana“. Tento materiál vznikl v občanském sdružení AISIS jako podpora projektu „Paragraf 11/55“. Projekt byl zaměřen na zvyšování právního vědomí dětí a mládeže. Materiál se může stát inspirací i učitelům vzdělávacích oborů Výchova k občanství, Občanský a společenskovědní základ a Člověk a svět práce.

Příspěvek vznikl v rámci projektů pořádaných o.s. Aisis. Připravil kolektiv autorů pod vedením Mgr. Jana Zouhara, pro potřeby portálu RVP.cz upravil Mgr. Jan Kotík.


Tento metodický materiál vznikl jako podpora soutěže Paragraf 11/55, která byla realizována ve všech krajích České republiky od roku 2001 občanským sdružením AISIS (text se na tuto soutěž v řadě míst odkazuje). Materiál pomáhal učitelům připravovat žáky (soutěžící) na jednotlivá kola soutěže. Je však využíván i samostatně v hodinách výchovy k občanství.

O soutěži

Preventivní program Paragraf 11/55 byla interaktivní postupová soutěž pro žáky 5. - 9. tříd, která byla zaměřena na zvyšování právního vědomí dětí a mládeže. Formou vědomostní, ale i zábavné, prožitkové až adrenalinové soutěže se tak žáci poměřovali ve znalostech zákona a práva, vyzkoušeli si týmovou spolupráci, ale třeba i to, jaké to je být starostou či hejtmanem. Prioritním zákonem, na který se soutěž zaměřovala, je Zákon 379/2005 Sb. z 19. srpna 2005 o opatření k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky... Tím se Paragraf  11/55 stává preventivním programem proti kouření.

Soutěžily školní pětičlenné týmy. Nejlepší se probojovaly z třídních kol přes školní kola, 13 oblastních a 2 krajská až do celorepublikového nesoutěžního finále, které probíhalo v Senátu Parlamentu ČR.

Soutěž se skládala z pěti na sebe navazujících kol.

1. kolo - „Zákon" - mělo vědomostní charakter. Účastníci dostávali otázky z oblasti práva a vybírali správnou z nabízených odpovědí. Otázky vycházely ze situací, se kterými se žáci běžně setkávají.

2. kolo mělo název „Jak bys to vyřešil?". Tato část (a také 4. kolo) byla pedagogicky nejhodnotnější a nepřínosnější pro záměr soutěže. Jednotlivá družstva zde představovala starostu, hejtmana, či jiného „státotvorce". Při soutěži si vylosovala témata, která dopředu znala a měla možnost si je připravit (právě příprava je z hlediska pedagogického přínosu důležitá), a měla 1 minutu na doladění své prezentace.  Řečníci pak vystupovali 1 minutu ve stoje, bez řečnického pultu a prezentovali své projevy (názory) před stovkami vrstevníků. Témata (diskusní otázky) opět vycházela z problémů, se kterými se běžně setkáváme, např.:

 • Za kouření mladistvých jsou zodpovědni rodiče?
 • Mělo by být zakázáno držení bojových plemen psů?
 • Měla by být omezena televizní reklama?
 • Měl by ve škole platit úplný zákaz používání mobilních telefonů?
 • Politici a významné osobnosti nemají právo kouřit na veřejnosti?

3. kolo - „Postav město" - byla společná aktivita, vyžadující týmovou souhru.

4. kolo - „Kdybych byl ředitelem školy". Moderátor přečetl příběh fiktivní školy. Úkolem soutěžících bylo na základě vyslechnutého příběhu zrušit tři zákony, práva a ustanovit tři nové.

5. kolo - „Prodal - neprodal". Cílem bylo upozornit na problematiku kouření mladistvých a zahájit o tom s dětmi diskusi. Chtěli jsme upozornit na hranici věku 18 let prodeje cigaret, kterou definuje zákon.

Filozofie projektu

Název projektu Paragraf 11/55 naznačil, že je právě za pět minut dvanáct, abychom začali dodržovat zákony. Hlavním cílem soutěže bylo posílit právní vědomí dětí a mládeže, přiblížit jim právo jako důležitý (často však neuvědomovaný) prvek našeho života. Seznámit cílovou skupinu s vybranými právními normami a přiblížit jim právo jako důležitou součást našeho života, s níž se denně setkáváme, a ukázat, jaký má právo a jeho dodržování pro jednotlivce i společnost význam. Právo zde vystupuje nikoli jako nástroj represe namířený proti člověku, ale jako něco užitečného, co můžeme využít při řešení našich každodenních problémů. Abychom však právo mohli využívat účinně, musíme s ním být v dostatečné míře seznámeni.

Motto celého projektu bylo - „Dodržujme zákony a dohodnutá pravidla".

Struktura projektu

Soutěž začínala ve školách, kde probíhala od předškolních kol až do školního finále. Vítězná školní družstva postoupila do oblastních finále, která probíhala ve velkých kulturních sálech (divadla, kina...) formou komponovaných pořadu. Vítězové postoupili do krajského kola. Pro vítězné týmy z oblastních kol byl vždy připraven dvoudenní program v Praze. Finále vítězů krajských kol proběhlo v prostorách Senátu za účastni poslanců, senátorů, starostů a novinářů. Zde se soutěžící utkali s těmito dospělými. 

Další programy

Projekt Paragraf 11/55 byl doplněn ještě o řadu dalších programů. Soutěž Paragráfek probíhala paralelně a cílem bylo vyhodnotit prezentace soutěžících ve 2. kole. Kniha rekordů zaznamenávala všechny výsledky během soutěže, které pak byly vyhodnocovány v Senátu. Internetová soutěž byla určena všem dětem, které na webové stránce soutěže soutěžily v počtu správných odpovědí na otázky s právní tématikou v řadě a bez jediné chyby. 

Pro více informací o dalších částech projektu přejděte na následující odkazy:
Výchova demokratického občana
Kooperace
Komunikace
Řešení problémů
Rozvoj právního vědomí

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Aisis o.s.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence občanské
 • chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Výchova demokratického občana
 • Občan, občanská společnost a stát
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Hodnoty, postoje, praktická etika
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Kooperace a kompetice

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída, Exkurze