Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Učíme se s pohádkou – Zlatovláska
Odborný článek

Učíme se s pohádkou – Zlatovláska

5. 11. 2008 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Bohumila Hnízdilová

Anotace

Příspěvek nabízí možnost, jak prožít „pohádkový den“ v první třídě.

Příspěvek nabízí možnost, jak prožít „pohádkový den" v první třídě. Úkoly jsou jednoduché, takový den je možné zařadit již v září. Pohádky mají žáci v tomto věku většinou velmi rádi. Pohádkové postavy jim jsou dost blízké a úkoly se jim řeší snadněji, protože mohou využít svých znalostí. Cílem jednotlivých aktivit je procvičit zábavnou formou probrané učivo.

1. hodina (ČJ) - motivace
 • na tabuli připevníme (nebo žákům ukazujeme) několik obrázků ze známých pohádek, žáci si je prohlédnou a společně určujeme, o jakou pohádku se jedná
 • žáky motivujeme tím, že dnešní den prožijeme s jednou vyobrazenou pohádkou, necháme je hádat, která to asi bude, a postupně obrázky sundáváme, dokud na tabuli nezůstane pouze obrázek ze Zlatovlásky
 • vypravování dramatizace: vypravujeme nebo čteme dětem pohádku (používám zkrácený zápis), viz Příloha č. 1
 • následuje společné vypravování pohádky a dramatizace některých částí (vhodný je dialog krále a Jiříka, plnění jednotlivých úkolů, oživení Jiříka ...)
 • rozklad slov na slabiky: na tabuli napíšeme (nebo připravíme na kartách) slova ZLATOVLÁSKA, JIŘÍK, KRÁL, MRAVENEC, PAVUČINA, VODA, viz Příloha č. 2
 • učitel (nebo žák - čtenář) slova čte, žáci vytleskávají a určují počet slabik
 • hledání známých písmen v textu - hra Na detektivy: žáky rozdělíme do dvojic (může pracovat i každý sám), rozdáme jim kartičky se slovy a úkolem žáků je vypátrat a označit všechna písmenka, která známe, viz Příloha č. 3 (při použití analyticko-syntetické metody nácviku čtení to v září bývají některé samohlásky)
 • následuje kontrola a zhodnocení práce v 1. hodině (stejný postup je i po 2. a 3. hodině)
2. hodina (ČJ, HV)
 • Kimova hra - sedneme si do kruhu a vzpomínáme, kdo v pohádce vystupuje (například 1. žák: V pohádce vystupuje Jiřík, 2. žák: V pohádce vystupuje Jiřík a mravenci, další žák: V pohádce vystupují Jiřík, mravenci a král ...)
 • píseň pohybová hra - do zámku nás pustí Zlatovláska kouzelnou zlatou bránou, následuje zpěv písně Zlatá brána (uč. HV pro 1. roč., nakl. SPN, 1998, str. 7) pohybová hra k písni, která se upraví pro potřeby pohádky (Dva žáci se postaví proti sobě a spojením rukou nad hlavou utvoří bránu, jeden žák představuje „Jiříka", druhý „krále". Ostatní žáci stojí v zástupu. Při zpěvu písně procházejí branou jako had. Na poslední slabiku posledního slova písně - koštětem - se brána „zavře". Ten, kdo je v bráně „uvězněn" vypadne ze hry. Může si vybrat, zda se postaví za žáka, který představuje „Jiříka" nebo za žáka, který představuje „krále". Hra pokračuje, dokud se žáci nerozdělí do zástupů. Zvítězí skupina, ve které je více hráčů.)
 • obměna pohybové hry - „chycený" žák si vymění místo s žákem, který představuje Jiříka nebo s žákem, který představuje krále (tato varianta mi vyhovuje více, protože jsou aktivně zapojeni stále všichni žáci)
3. hodina (MA, ČJ) - řešení jednoduchých slovních úloh
 • žáci si sednou do lavic a připraví si stírací tabulku nebo papír a tužku a řeší jednoduché slovní úlohy, viz Příloha č. 4 (učitel úlohu přečte a společně ji s žáky rozebere, úlohu přečte ještě jednou a žáci napíší řešení), následují společná kontrola a zhodnocení práce
 • práce s obrázkem - žáci se rozdělí do 4 skupinek, každá se dohodne na svém vedoucím a ten si přijde k učiteli vylosovat jeden obrázek (moucha, had, kůň, ptáček), úkolem je předvést zvuky, které patří k obrázku a mohly v pohádce zaznít (bzučení, syčení, řehtání ...), ostatní žáci podle předvedeného zvuku hádají, co má skupinka na obrázku
 • dalším úkolem skupiny je říci, co zvířátko na obrázku dělalo v pohádce
4. hodina (VV)
 • žáci se vrátí do lavic, připraví si voskové pastelky (nebo vodové barvy), povídáme si o tom, jak mohla Zlatovláska vypadat a žáci ji mají potom namalovat (celou postavu nebo jenom hlavu), je možné také malovat jakýkoli obrázek k pohádce
 • hotové práce vystavíme, zvolíme „našeho Jiříka", který má za úkol vybrat nejhezčí Zlatovlásku (je dobré několikrát opakovat, aby se vystřídalo více žáků - Jiříků)
 • žáci si sednou do kruhu a společně zhodnotíme celý „pohádkový den"
Hodnocení

Žákům se práce líbila a byli při jednotlivých činnostech velmi aktivní. Problémem bylo zvolení vedoucího ve skupinách. Doporučuji také skupiny rozdělit podle předem daných pravidel (například losováním), protože to žáci v tomto období ještě sami nezvládají.

Další použitá literatura: LIŠKOVÁ Marie. HV pro 1. ročník. MP. Praha, 1998.

Literatura a použité zdroje

[1] – LIŠKOVÁ, Marie. Hv pro 1. ročník. 1. vydání. Praha : SPN, 1998.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
19.53 kB
PDF
Příloha č. 1
pdf
10.74 kB
PDF
Příloha č. 2
pdf
10.74 kB
PDF
Příloha č. 3
pdf
13.67 kB
PDF
Příloha č. 4

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Bohumila Hnízdilová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Mezilidské vztahy
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Komunikace

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

text pohádky, notový záznam písně, zadání úkolů