Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Naše obec – SLUŽBY A OBCHOD
Odborný článek

Naše obec – SLUŽBY A OBCHOD

6. 11. 2008 Základní vzdělávání
Autor
Věra Šimečková

Anotace

Celoškolní projekt realizovaný ke 120. výroční otevření školy, který mapuje jednotlivé oblasti života městské části Plzně – Černic (historie, kultura, sport, zdravotnictví, doprava a ekologie, služby).
Komunitní kruh
 • Jsi spokojený s naší volbou?
 • Které téma jsi chtěl?
 • Proč?
 • Co nám toto téma může přinést?
 • Brainstorming - Co bychom v rámci zpracování tohoto tématu měli udělat?
  • Zapisujeme jednotlivé návrhy dětí na tabuli (popř. flipchart - důležité, aby zápisky měly nějaký čas přežít)
  • Z návrhů dětí:
   • vypátrat, jak je to se službami v Černicích
   • podívat se do obchodů v Černicích
   • zjistit služby v Černicích
   • co jsou to vlastně služby
   • zjistit, jak jsou lidé se službami spokojeni
   • založíme obchod
   • založíme službu, která v Černicích chybí
 • Návrhy dětí se protřídí a seřadí podle důležitosti a logického sledu průzkumu a pátrání
 • Následuje přepis jednotlivých úkolů

1) Co jsou to služby?
2) Jaké služby v Černicích jsou?
3) Jak jsou lidé se službami a obchodem v Černicích spokojeni?
4) Založit službu, která v Černicích chybí?

1. Co jsou to služby?

Skupinová práce

 • Co jsou to služby?
 • Pište ve skupinách na kartičky jednotlivé služby.
 • Přiřaďte je k symbolům na magnetické tabuli (to donutí děti o dané službě přemýšlet, jestli je osobní, či se týká chodu domácnosti).

2. Jaké služby v Černicích jsou?

Práce ve dvojicích

 • každá skupina obdrží mapu Černic a na internetu (www.mapy.cz) se učí vyhledávat jednotlivé služby
 • zakreslují do svých map (přiřazují čísla)
 • píší legendu ke své mapě (tzn. název služby, obchodu a přiřazené číslo na mapě)
 • své mapy prezentují před ostatními a vystaví je ve třídách
 • vzájemně si práce ohodnotí
3. Jak jsou lidé se službami v Černicích spokojeni?

Práce v týmech

 • Sestavení dotazníku (viz příloha)
  • v týmech sestavení dotazníku, návrhy na otázky
  • výběr dvou nejlepších otázek
  • společná prezentace a obhajoba vybraných otázek do společného dotazníku
  • přepis dotazníku na počítači (každý tým píše svoje obhájené otázky)
 • Práce v terénu
  • v týmech oslovují obyvatele Černic a vyplňují dotazníky
 • Zpracování dotazník
  • každý tým si zpracuje jednotlivé otázky ve svých dotaznících
  • hromadné zpracování dat od jednotlivých týmů
  • vytvoření prezentačních panelů

Návštěva starosty

 • Práce ve dvojicích
  • příprava otázek pro starostu, představení, oslovení
  • dramatizace rozhovoru
  • záznam odpovědí

Telefonát starostovi

 • kdo chce volat?
 • výběr (hlasováním) toho, kdo zavolá, příprava rozhovoru
 • realizace - před celou třídou
 • Realizace návštěvy (poznámky)

Založení firmy

 • výběr názvu firmy = Tkanička (děti dávají návrhy, pak se o jednotlivých návrzích hlasuje)
 • výroba razítek
 • reklama
 • výroba letáků + roznos do schránek
 • výroba plakátů + vylepení
 • reklama v jednotlivých třídách

Struktura firmy

 • zvolení vedení firmy (ředitel, zástupce)
 • rozdělení rolí (přijímač zakázek, zásobovač, pokladník, ekonom, tiskové oddělení, + všichni se pak stanou čističi i uklízeči)
 • zápis na flip
 • práce v jednotlivých týmech

Tiskové oddělení

 • příprava tiskové konference (účastníky zástupci jednotlivých tříd)
 • článek do školních novin
 • článek do Plzeňského deníku

Pokladníci a ekonomové

 • výroba pokladny
 • vytvoření ceníku
 • plakát s cenami

Vedení

 • kontakt s novináři (mail, telefonát)
 • pomáhá řídit jednotlivé práce

Zásobovači

 • vytvoření tabulky, kam děti zapisují, co přinesou do firmy (kartáče, krémy, leštidla, hadry, ...)

Přijímači zakázek

 • vytvoření příjmového dokladu

Realizace firmy!!!!

 • ve dvou dnech
 • ráno příjem zakázek
 • čištění
 • úklid
 • odpoledne výdej vyčištěných bot
 • popřípadě vyřizování reklamací

Pokud jde o výtěžek - děti se domluvily, že půjde na adoptování zvířátka v ZOO.

 • výběr zvířete podle internetových stránek ZOO
 • hlasování
 • získávání informací o daných zvířatech
 • propočítávání financí
 • návštěva ZOO
 • předání peněz
 • závěrečná procházka po ZOO
 • vyhledání „našich" zvířat
 • závěrečné foto
 • doplnění údajů na prezentační panely

Celý průběh přípravy i realizace firmy jsem natáčela, proto následovalo stříhání filmu a společné promítání.

Závěr

Celá akce se podařila. Žáci se při ní spoustu věcí naučili a zároveň byly hrdi na výsledky své práce. Bylo důležité, že otevření firmy bylo formou hry „na skutečnost". V neposlední řadě celá akce přispěla k utužení kolektivu díky společné činnosti.

 

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
15.63 kB
PDF
Dotazník

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Věra Šimečková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Kreativita
 • Základní vzdělávání
 • Výchova demokratického občana
 • Občanská společnost a škola
 • Základní vzdělávání
 • Mediální výchova
 • stavba mediálních sdělení

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída, Exkurze, Vycházka do přírodního prostředí

Nutné pomůcky:

fotoaparát, počítač, diktafon