Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Naše obec – ZDRAVOTNICTVÍ A SPORT
Odborný článek

Naše obec – ZDRAVOTNICTVÍ A SPORT

6. 11. 2008 Základní vzdělávání
Autor
Kateřina Suchá

Anotace

Celoškolní projekt realizovaný ke 120. výroční otevření školy, který mapuje jednotlivé oblasti života městské části Plzně – Černic (historie, kultura, sport, zdravotnictví, doprava a ekologie, služby).

Toto téma si v rámci celoškolního projektu Naše obec - naše Černice vylosovali žáci 2. ročníku ZŠ. Jejich úkolem bylo zjistit, jaká je situace ve zdravotnictví a sportu v obci, kde žijí.

a) Brainstorming na téma zdravotnictví - společně s dětmi jsme sepsali, co nás zajímá o tomto tématu a zkusili jsme se také zamyslet nad tím, co by mohlo zajímat samotné občany Černic. K danému tématu nás napadaly otázky jako zdravotnická vybavenost obce, zdravý životní styl dětí a dospělých v Černicích i pracovní náplň lékaře. Pomocí této aktivity jsme sestavili výchozí plán našeho pátrání.
Časová dotace: 1 vyučovací hodina

b) Návštěva ordinace praktického lékaře a následná beseda s ním - abychom získali odpovědi na naše otázky, vydali jsme se za ním. Každý žák měl připravenou vlastní otázku, na kterou se pana doktora zeptal. Díky jeho ochotě a trpělivosti děti získaly přehled o povinnostech lékaře, vybavení ordinace a celkové vybavenosti obce. Naše poznatky jsme prezentovali formou scénky „ U lékaře".
Časová dotace: 3 vyučovací hodiny

c) Sport
 • Sportovní dotazník

Děti chtěly zjistit, jak jsou na tom se sportem obyvatelé Černic. Pro své bádání zvolily formu dotazníku. Samy sestavily jednoduchý dotazník s odpověďmi typu ANO x NE a pomocí jednoduché tabulky provedly jeho vyhodnocení. Při hodnocení dotazníků pracovaly ve dvou týmech, aby zjistily situaci zvlášť u žen a u mužů. Výsledky byly zaznamenány na plakátu, který děti vytvořily.
Časová dotace: 3 vyučovací hodiny

 • „Školkáčci v akci"

Žáci se rozhodli, že zkusí zorganizovat sportovní soutěže pro děti ze školky. Soutěžilo se v hodu na cíl, v běhu, ve skoku do dálky a v přetahování. Žáci pracovali ve čtyřech týmech. Každý tým měl na starosti jednu disciplínu. Žáci se sami domluvili na tom, jaké pomůcky budou potřebovat k jednotlivým disciplínám, rozdělili si role (rozhodčí, zapisovatel výsledků, startér), navrhli diplomy a pozvánky.
Časová dotace: 4 vyučovací hodiny

 • Školní hřiště

Naše škola nemá školní hřiště, a proto jsme se rozhodli, že zkusíme najít vhodný prostor. Následovala procházka po obci, při které děti zjišťovaly, kde jsou v Černicích hřiště a zda by se dala využít pro naše účely. V rámci ateliéru děti namalovaly návrhy školního hřiště. Tyto návrhy byly i součástí výstavy, která navazovala na veřejnou prezentaci celoškolního projektu. Výsledky našeho pátrání byly zaslány panu starostovi.
Časová dotace: 3 vyučovací hodiny

 • Sporty, které nabízí naše škola pro děti i dospělé - beseda s ředitelkou školy

Navštívila nás paní ředitelka a děti měly možnost dozvědět se od ní, co vše se děje v naší školní tělocvičně a kdo všechno ji využívá.
Časová dotace: 1 vyučovací hodina

d) Veřejná prezentace celoškolního projektu - děti seznámily své spolužáky, rodiče a veřejnost s výsledky své práce. Prezentace probíhala formou krátkých scének z našich akcí, děti také uplatnily plakáty, které vytvořily během projektu.

Během tohoto projektu děti získaly nejenom spoustu informací o místě, kde žijí, ale učily se také vzájemně spolupracovat, hledat odpovědi na otázky, které je zajímají, rozdělovat si jednotlivé úkoly a role a komunikovat s lidmi nejenom známými, ale i cizími. Výstupem tohoto projektu byla veřejná prezentace výsledků pátrání pro rodiče a občany Černic. Každé dítě si také vyrobilo vlastní knihu s výsledky svého pátrání.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
12.7 kB
PDF
Dotazník na téma Zdravotnictvím v obci
pdf
14.65 kB
PDF
Otázky pro lékaře
pdf
18.55 kB
PDF
Pracovní list pro zjišťování vybavenosti školních hřišť v obci
pdf
21.48 kB
PDF
Sportovní dotazník

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Kateřina Suchá

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Kreativita
 • Základní vzdělávání
 • Výchova demokratického občana
 • Občanská společnost a škola
 • Základní vzdělávání
 • Mediální výchova
 • stavba mediálních sdělení

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída, Exkurze, Vycházka do přírodního prostředí

Nutné pomůcky:

fotoaparát, počítač, diktafon