Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Orientace na mapě ČR ve 4. ročníku
Odborný článek

Orientace na mapě ČR ve 4. ročníku

10. 8. 2005 Základní vzdělávání
Autor
Lenka Šnapková

Anotace

Praktický příspěvek je zaměřen na práci s mapou a na rozlišování státních symbolů a orgánů státní moci ČR. Žáci si osvojí pojmy globus, mapa, plán, poledníky, rovnoběžky atd.

Cíl

Vyučování je zaměřeno na opakování práce s mapou - mapy obecně zeměpisné a tematické (praktická orientace na mapě) a na rozlišování státních symbolů a orgánů státní moci v ČR - (vláda, parlament, prezident)

Vlastní popis praktického námětu

Vyučování je zaměřeno na opakování práce s mapou - mapy obecně zeměpisné a tematické (praktická orientace na mapě) a na rozlišování státních symbolů a orgánů státní moci v ČR - (vláda, parlament, prezident).

Opakování - práce s mapami

Kombinuji zde školní nástěnnou mapu + slepou mapu (vlastní výrobek), ke které je vytvořena sestava karet s okruhy (povrch, vodstvo, města, kraje). Žáci jsou postupně s osvojováním orientace na mapě a osvojením důležitých informací schopni najít na mapě stále více pohoří, nížin, řek, měst a jiných topografických objektů. Jeden žák najde požadované na demonstrační mapě ČR ve třídě, druhý pomocí plastické hmoty přilepí příslušnou kartu na mapu slepou. Ostatní žáci mohou vše kontrolovat na svých příručních mapách.

Zopakování světových stran (i TV chvilka)

Děti se postaví vedle lavic a pomocí rukou (upažení vlevo a vpravo, vzpažení a ruce dolů) reagují na mé pokyny - sever, jih, východ, západ. Orientují se při tom podle toho, jak jsou umístěny světové strany na každé mapě (sever nahoře, jih dole, západ vlevo, východ vpravo).

Procvičení staršího učiva - Naše vlast

Práce s křížovkou ve dvojicích (mohou používat učebnice i sešit se záznamy). Na začátku práce jsem vysvětlila zadání jednotlivých bodů, na konci práce vše společně zkontrolujeme a řekneme si tajenku. Zpětná vazba napomůže žákům k upevnění nových informací (Příloha 2).

Ukaž ve třídě a vysvětli

Globus, mapa, plán, poledníky, rovnoběžky (opakování pojmů směřuje spíše k dosažení očekávaného výstupu, a tím přispívá k dosažení klíčové kompetence, že žák rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky, Evropy a polokoulí).

Skupinová práce

Zakresli do mapy poledníky červenou barvou a rovnoběžky modrou (zkopírovaný materiál). Žáci pracují ve stabilních skupinách s vedoucím, který činnost koriguje. Skupiny jsou čtyřčlenné a žáci nadaní i průměrnější jsou rovnoměrně prostřídáni. Kontrolu jsme provedli dle tabule, kde jsem do připraveného obrysu mapy ČR nechala dva žáky příslušnou barvou síť poledníků a rovnoběžek dokreslit.

Směrová růžice

Z magnetické tabule přečteme společně světové strany hlavní, vedlejší i jejich zkratky.

Orientace na mapě

Výklad nového učiva okamžitě kombinuji s praktickým vyhledáváním na mapách (nástěnné i příruční). Žáky jsem upozornila na nutnost používání termínů (např. Krkonoše leží severozápadně od Ostravy; čili neříkáme dole, nahoře, vlevo, vpravo). Zapisovali jsme do tabulky na tabuli: Šumava - JZ, Brno - JZ, Liberec - SZ, Praha - SZ, Plzeň - JZ. Na magnetické tabuli byly pohlednice s příslušnými topografickými objekty.

Kdo má pravdu? - aplikační úlohy

David z Českých Budějovic řekl, že Praha je směrem na sever.
Lenka z Ústí nad Labem řekla, že Praha leží na jih.
V učebnici je napsáno, že Praha leží ve středních Čechách.
Která z vět je správná?
Došli jsme k novému pojmu - střední Čechy (ještě jsme neprobírali). Děti společně se mnou uvažovaly. Vycházeli jsme z toho, že víme, co obsahuje státní znak - dělení na Čechy, Moravu a Slezsko, a že známe světové strany.

Další aplikační úlohy

Hledejte mě ve městě, od něhož směrem na sever je Havlíčkův Brod a směrem na západ je Tábor.
Popiš tok Labe, Vltavy a Moravy.
Vrtulník letí z Prahy do Krkonoš, pak z Brna na Českomoravskou vrchovinu (hora Javořice). Poraď pilotovi směr.

Shrnutí hodiny - zpětná vazba pro řešení aplikačních úloh:

Obě děti mají pravdu. Musíme nejprve určit polohu Prahy vzhledem k městu, v němž žijí.
Najdete mě v Jihlavě.
Z Prahy do Krkonoš poletí pilot na severovýchod. Z Brna na Českomoravskou vrchovinu poletí směrem západním.

Příloha č. 1 - Nákres tabulí

Nákres tabulí
1. Nákres tabulí
Příloha č. 2 - Doplňovačka

Doplňovačka
2. Doplňovačka

Integrace vzdělávacího obsahu z jiných vzdělávacích oborů, resp. průřezových témat
 • Výchova demokratického občana
Didaktická povaha příspěvku
 • Ucelená hodina vlastivědy, která zahrnuje procvičovací aktivity i aktivity na podporu výkladu nového učiva (orientace na mapě).
Forma výuky
 • Vyučovací jednotka využívá frontální i skupinovou formu výuky.
Metoda výuky
 • Praktická (práce ve dvojicích, skupinách, práce s mapou, TV chvilka), metoda rozhovoru.
Předpokládaný časový nárok
 • 1 vyučovací hodina
Nutné pomůcky a prostředky
 • Školní nástěnná mapa ČR v měřítku 1:350 000, slepá nástěnná mapa (vlastní výrobek), na které je zaznačeno vodstvo ČR + karty s pojmy a plastická hmota, globus, plán města, magnetická tabule, školní tabule a křídy, směrová růžice, učebnice Alter - Naše vlast + mapy (např. Vodstvo, Povrch, Města), příruční mapa žákovská v měřítku 1:1 200 000, zkopírovaný materiál pro práci žáků - křížovka, pohlednice, Soubor námětů, úkolů a zajímavostí k vlastivědnému učivu pro 4. ročník.
Informační zdroje
 • Učebnice Soubor námětů, úkolů a zajímavostí k vlastivědnému učivu pro 4. ročník (autorka H. Mühlhauserová).
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Ve třídě jsou 2 děti dyslektické a 1 žák s LMD, tito se zapojují do běžného vyučovacího procesu v hodinách vlastivědy - aktivita je využitelná i pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Reflexe

Ucelená hodina vlastivědy, která zahrnuje procvičovací aktivity i aktivity na podporu výkladu nového učiva (orientace na mapě).

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Lenka Šnapková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Výchova demokratického občana
 • Občan, občanská společnost a stát

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída, Specializovaná učebna

Nutné pomůcky:

Školní nástěnná mapa ČR v měřítku 1:350 000, slepá nástěnná mapa (vlastní výrobek), na které je zaznačeno vodstvo ČR + karty s pojmy a plastická hmota, globus, plán města, magnetická tabule, školní tabule a křídy, směrová růžice, učebnice Alter - Naše vlast + mapy (např. Vodstvo, Povrch, Města), příruční mapa žákovská v měřítku 1:1 200 000, zkopírovaný materiál pro práci žáků - křížovka, pohlednice, Soubor námětů, úkolů a zajímavostí k vlastivědnému učivu pro 4. ročník.

Spec. vzdělávací potřeby:

dyslexie