Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Využití svátků a významných dnů k výuce cizích jazyků
Odborný článek

Využití svátků a významných dnů k výuce cizích jazyků

1. 9. 2005 Základní vzdělávání
Autor
Alena Podepřelová

Anotace

Aktualizace výuky cizích jazyků jako prostředek ke zvýšení motivace žáků a k rozvoji řečových dovedností s cílem formovat základní klíčové kompetence.

V posledních 15 letech se zcela změnila koncepce výuky cizích jazyků u nás.

Z předmětu povinně volitelného či nepovinného se stal cizí jazyk předmětem povinným, a to již od 4. třídy. Na řadě škol se však ani s tímto nespokojili, a proto zavedli výuku od 3. a mnohde už od 1. třídy. Ať už jde o formu výuky jako povinného či nepovinného předmětu, zůstává faktem, že si žáci zvykají na to, že je cizí jazyk bude provázet 6, 7 a mnohdy celých 9 let základní školní docházky. Z předmětu s nádechem exotiky a výjimečnosti se tak stal předmět všední, stojící vedle českého jazyka, matematiky či přírodopisu, předmět mnohdy stejně nesmlouvavě hodnocený. S tím samozřejmě ubylo prvotního nadšení žáků a hodiny cizího jazyka ztratily často na oblibě.

Při objektivním zamyšlení se nad příčinami tohoto stavu si musíme přiznat, že se někdy ztrátě zájmu žáků o výuku jazyka nelze divit. V době, která jenom vře událostmi, v době počítačů, internetu, v době každodenních změn usedají žáci do učeben, v nichž na ně čeká hodina jazyka, který by jim měl otevřít nové možnosti a zcela nový svět. A skutečnost? "Ušmudlaná" tabule, na níž se objeví gramatické pravidlo, učebnice, která se je snaží vtáhnout do života a problémů modelové rodiny, tolik se lišící od jejich vlastní, dávno zevšednělá témata typu škola, rodina, výlet. Za dveřmi a okny třídy je život, zatímco uvnitř je vykonstruovaný a jakoby zakonzervovaný svět slovíček, pouček, překladů a testů. Žáci do tohoto světa přicházejí často s nechutí.

Tuto skutečnost si musíme jako učitelé cizích jazyků uvědomit. Je nezbytné, abychom včas zvolili takovou strategii, která povede nejen k novému probuzení, ale hlavně k dlouhodobému udržení zájmu žáků o výuku a tím i o celoživotní studium jazyků. A tak záleží-li nám na tom, jaký vztah mají naši žáci k vyučovanému jazyku, měli bychom otevřít ony pomyslné dveře dělící hodinu jazyka od života a nechat to, co se děje kolem nás, vstoupit.

Vhodný k tomu může být třeba začátek nového ročního období (první podzimní či jarní den, první sníh, aprílové počasí či extrémní bouřka za okny třídy). Pro takovéto příležitosti je dobré si vytvořit zásobník materiálů (textů i obrázků, nahrávek, básniček, písní, drobných textů z čítanek). Jejich operativní zařazení by nemělo v žádném případě narušit předem stanovený cíl hodiny. Vždyť rozvoj řečových dovedností prostřednictvím aktuálních námětů by měl být cílem naší každodenní výuky. Ať už zvolíme poslech, čtení s porozuměním či nácvik básničky zaměřený na intonaci, bude náš postup plně v souladu s osnovami a žáci budou pracovat s chutí a zájmem.

Operativní, pružný a nápaditý přístup se rozhodně vyplatí v případě celé řady každodenních událostí. Například můžeme s třídou plánovat výlet, návštěvu filmového představení .... Jedná se o zcela banální záležitosti, které ale ovlivňují myšlení žáků, jejich soustředění a zaujetí pro výuku. Někteří učitelé je přitom považují za rušivý faktor. Chceme-li však být i v těchto případech úspěšní, využijeme těchto událostí jako motivace a prostředku ke vzbuzení zájmu žáků. Jejich prožitek tak vhodně prodloužíme a využijeme ho zcela nenásilně a přirozeně k rozvoji občanských, sociálních a personálních kompetencí.

Např.:

 • ve skupinách vytvoříme krátký komiks ze života zvířat v naší zoo;
 • vymyslíme "zvířecí" hádanku, popíšeme zvíře, které nás zaujalo - to vše doplníme případnými fotografiemi a vystavíme na chodbě či ve třídě (žáci uvádějí informace o zvířatech, které získali - výskyt, stáří, potrava apod.);
 • zahrajeme reportáž ze sportovního utkání, napíšeme krátkou zprávu;
 • zahrajeme rozhovor s rodiči před třídní schůzkou (i po ní) - informujeme je o místě a času, diktujeme jména učitelů a předmětů apod.;
 • zahrajeme telefonický rozhovor s kamarádem v době třídní schůzky;
 • tlumočíme informace získané na třídní schůzce.

Mimořádně vhodnou příležitostí pro aktualizaci výuky v souladu se zájmy, pocity, přáními a prožitky žáků je využití svátků a výročí, kterých se v průběhu školního roku nabízí celá řada. Vedle státních svátků zemí, jejichž jazyk vyučujeme, můžeme reagovat na tradiční svátky, ale i na výroční dny, které překročily hranice jedné země, ale u nás ještě nezdomácněly.

Konkrétní příklady:
1) Světový den ochrany zvířat (4. 10.)

Tento svátek není u nás běžně slaven (na rozdíl od sousedních zemí), ale možnosti jeho využití pro výuku jsou velmi bohaté. Velmi vhodně napomáhá rozvoji kompetencí občanských, komunikativních i kompetencí k učení.

 • Anketa - která zvířata chovají žáci naší třídy/ školy - skupinová práce, kdy žáci sbírají údaje, připraví pod vedením učitele vyhodnocení, to zveřejní na říjnové hodině (forma ústní i písemná, doplnění výtvarné).
 • Volné psaní - mám rád/a zvířata - krátký text o oblíbeném zvířeti (kreativní psaní); výzva k ochraně zvířat (využití internetu), výzva k návštěvě např. psího útulku.
 • Diskuse - člověk a zvíře.
 • Čtení - čteme zvířecí příběhy (najdeme na internetu - možná společná práce žáků na PC, učitel může požádat vybrané žáky, aby na internetu nalezli zajímavé texty, s těmi lze potom v hodině pracovat).
 • Práce s textem - žáci mohou dostat za úkol vyhledat informace o vzniku tohoto svátku (vyhlášen v roce 1931) i o jménech, která jsou v souvislosti s ním uváděna (Leonardo da Vinci, František z Assisi).
 • Vyrábíme - dekorativní "placku" ke Světovému dni zvířat - připravíme materiál, žáci zvolí text (4. října žáci nosí placku jako formu oslavy tohoto dne).
 • Koláž - obrázky a text ke 4. 10.
Ukázky pozdravů ke Světovému dni ochrany zvířat z internetových stránek věnovaných tomuto svátku.
obr.
1. obr.

obr.
2. obr.

 

 

2) Advent a Vánoce

Celé adventní období svou atmosférou žáky značně ovlivňuje, proto ho vyplníme aktivitami s ním spojenými. Rozšíříme vhodně slovní zásobu (přiměřeně věku žáků) a předvánoční období nenásilně začleníme do části většiny vyučovacích hodin.

 • Popis adventního zvyku - s pomocí obrázků můžeme popisovat zvyk spojený se dnem sv. Barbory - řezání větviček … (možné pantomimicky znázornit).
 • Výroba adventního věnce - s žáky můžeme z papíru vytvořit symbolický adventní věnec a postupně "rozsvěcovat" jednotlivé svíčky - žáci opět popisují tento zvyk.
 • Dopis Ježíškovi/ Santa Clausovi - žáci píší dopis, v němž vyjadřují svá přání (začátečníci doplňují kresbami, pokročilí mohou vyjadřovat i přání abstraktní, obecně lidská).
 • Recept - příprava typického vánočního pokrmu.
 • Vánoční pozdravy - žáci formulují vánoční a novoroční přání.
 • Veselé příběhy - žáci vymýšlejí např. příběh vánočního kapra.
 • Vánoční písně - z vánočních písní zvládnutých i v několika jazycích lze připravit krátké předvánoční posezení pro rodiče - žáci předvádějí, co dokáží o Vánocích vyprávět, zahrát.
3) Nový rok
 • Novoročenky - se žáky formulujeme přání do nového roku (ústně i písemně). V hodině němčiny s mladšími žáky využijeme známé lidové písně a zvyky a jako novoročenku je naučíme text:

Wir drei Könige kommen von weit, wünschen euch Glück und Gesundheit!

(Von weit kommen wir müde her, lebt jahrelang und ein bisschen mehr!)

4) Sv. Valentýn (14. 2.)
 • "Valentýnky" - v souvislosti s tímto svátkem můžeme s žáky psát zajímavé a nápadité "valentýnky" - žáci si mohou hrát se slovy (příbuzná slova se slovem láska, přísloví o lásce).
 • Diskuse - se staršími žáky můžeme uspořádat diskusi na téma láska, koho milujeme a proč.
 • Příběh o lásce - žáci mohou vymyslet zajímavý příběh o lásce (dostanou za úkol použít co nejvíce příbuzných slov se slovem láska - označí je v textu malým červeným srdíčkem).
 • SMS - žáci vymýšlejí vtipné textové zprávy (mohou si je také najít na internetu - inspirovat se jimi) - ze zpráv napsaných do tvarů srdíček je možné vytvořit velkou "valentýnku" celé třídy.
5) Den učitelů (28. 3.)
 • Komenský a výuka jazyků - den narození J. A. Komenského je vhodnou příležitostí k rozvoji kompetencí k učení i kompetencí sociálních a personálních. Žáci mohou dostat za úkol vyhledat důležité informace o jeho životě a díle a s pomocí učitele připravit jeho stručný životopis v CJ (vyniknout by mělo jeho úsilí o výuku cizích jazyků a o zdůraznění jejich významu pro dorozumění se mezi lidmi - tedy myšlenka v dnešní sjednocené Evropě velmi aktuální).
 • Ideální učitel - pokročilí žáci mohou formulovat své představy o ideálním učiteli - musí mít k dispozici vzorový text a přiměřenou slovní zásobu.
 • Vysvědčení pro učitele - žáci mohou vymyslet veselý formulář vysvědčení pro učitele - formulují, za co by měl být hodnocen (je veselý, pomáhá žákům, dobře vykládá látku, je přátelský, ...).
6) Mezinárodní den dětské knihy (2. 4.)

Tento den vyhlásilo UNESCO na počest narození H. Ch. Andersena, jehož pohádky byly přeloženy do několika desítek jazyků celého světa. Těžko asi najít ideálnější příležitost ke komunikaci v kterémkoliv cizím jazyce.

 • Co víme o Andersenovi? - žáci vyhledávají informace na internetu, vytvoří informační list o jeho životě a díle (ne souvislý text, pouze hesla, údaje).
 • Andersenovy pohádky - žáci vyhledají názvy pohádek v daném cizím jazyce, porovnávají názvy s českým překladem (možno organizovat jako soutěž - názvy pohádek ve 2 - 3 jazycích, žáci přiřazují, důležité je učit žáky odhadovat) a vytvoří dvojjazyčnou (trojjazyčnou) knihovničku pohádek (na volný list papíru).
 • Vypravujeme pohádky - žáci dostanou k dispozici zkrácenou verzi některých pohádek (viz internet) - podle předlohy jednoduše převyprávějí, pokračují v příběhu.
 • Moje oblíbená kniha - forma besedy o knihách: žáci přinesou svou oblíbenou knihu a představují ji ostatním (první prezentaci musí předvést učitel - název knihy, autor, ilustrace, hlavní postava, vlastnosti apod.).
 • Plakát - co čtou žáci naší třídy (názvy knih - informace ve 2 - 3 bodech).
 • Anketa (dlouhodobý úkol) - možno zadat v měsíci před výročím: žáci mají za úkol zjistit, jaký druh knih čtou lidé z jejich okolí (rodina, příbuzní, kamarádi, spolužáci - např. stanovit počet 25 lidí) a připravit přehled (např. 5 lidí čte jen noviny, 3 čtou romány, 6 čte knihy o přírodě apod.) - ten bude prezentován při hodině na oslavu Andersena.
 • Dopis H. Ch. Andersenovi - žáci se pokusí napsat dopis místo přání k narozeninám - může to být pro žáky zajímavé a přitažlivé (žáci zřejmě podobnou zkušenost ještě nemají). Uvádím příklad v němčině (žákům je potřeba vždy ukázat nějaký vzor):

  Lieber Herr Andersen!
  Ich bin kein kleines Kind, aber Ihre Märchen lese ich noch immer gerne.

  Ich mag den kleinen Kai und wünsche ihm, dass er bald mit seiner Gerda ist..
  Es tut mir noch jetzt Leid, dass das kleine Entlein so traurig war, weil es keine Freunde finden konnte. Und ich freue mich noch heute darüber, dass es auch glücklich wurde.

  Ich mőchte noch heute weinen, wenn die kleine Seejungfrau seinen Prinzen verliert.
  Lieber Herr Andersen, auch im 21. Jahrhundert leben die Kinder, die Ihre Märchen lesen, die beim Lesen lachen und weinen, die sich über das gute Ende freuen.
  Zu Ihrem Geburtstag mőchten wir Ihnen einen riesengroßen Geburtstagswunsch schreiben. Danke für alle schőnen Geschichten. Sie leben in Ihren Märchen und auch in den Herzen der Kinder aller Welt.

 • Čteme si z pohádek - žáci pod vedením učitele čtou ukázky z vybraných pohádek, komentují ilustrace z některého výběru pohádek.

  Die Prinzessin auf der Erbse

  obr.
  3. obr.

   


  Nur eine wahre Prinzessin soll die Braut eines ehrgeizigen Prinzen werden - doch wie findet man die Qualität einer Prinzessin heraus? Als eine völlig durchnässte Prinzessin vor einem Unwetter ins Schloss flüchtet, bietet man ihr ein Bett an. Unter vielen Matratzen, Decken und Auflagen versteckt die Königin jedoch vorher eine einzelne Erbse. Denn eine echte Prinzessin wird auf dieser sicherlich nicht schlafen können...

Uvedený materiál najdete na adrese:
http://www.stern.de/unterhaltung/buecher/538089.html?nv=fs&cp=3

7) Světový den knihy (23. 4.)

Svátek ve výroční den narození a úmrtí W. Shakespeara a v den úmrtí M. de Cervantesa je další příležitostí k neformálnímu využití a rozšíření jazykových znalostí žáků a k utváření dalších kompetencí - komunikativních, k učení, občanských.

 • Životopis W. Shakespeara - žáci dostanou za úkol vybrat nejdůležitější údaje a zpracovat je i s využitím obrázků tak, aby mohli své poznatky prezentovat (práce obsahuje opět pouze hesla, data, jména - samotná prezentace je potom skutečným mluvním cvičením na základě poznámek - velmi důležitá příprava na studium na vyšším typu školy) - práce žáků možno vystavit ve třídě (nutné pro sebehodnocení).
 • Dílo - žáci opět porovnávají názvy nejznámějších her, uvádějí žánr - učitel může nabídnout nástin obsahu - žáci si mohou vybrat hru a pokusit se o stručné převyprávění obsahu, charakteristiku postav apod.
 • Projekt v power piontu - výběrově (dobrovolně) mohou žáci v 9. ročníku vypracovat k tomuto dni projekt (na internetu najdou řadu odkazů, které mohou upravit a zpracovat) - dojde k vhodnému spojení s výukou PC - část prezentace může být zařazena např. při třídní schůzce (vhodná popularizace moderní výuky jazyků).
8) Velikonoce

Předvelikonoční období nám nabízí opět řadu možností.

 • Říkanky a koledy - ukázky lidových velikonočních koled a výroba symbolických pomlázek (papírová vajíčka zdobená říkadly) může být součástí práce s textem a jeho následného písemného zpracování a pamětního osvojení.
 • Rozvoj mluvení i psaní - příběhy velikonočních zajíčků (od zcela jednoduchých pro mladší žáky, kdy zajíček pouze představuje sebe a svoji rodinu, až po příběh zajíčka připravujícího velikonoční nadílku).
 • Práce s texty - specifika oslav Velikonoc v různých zemích a srovnávání s českými zvyky - možnost vytvořit několikajazyčný projekt (použít obrázky, říkadla apod.).
 • Velikonoční pozdravy - formulace velikonočních přání na papírová vajíčka, možnost tvořit přání na pohledy apod.
9) Den matek

Tento svátek nám skýtá opět řadu možností k začlenění do hodin. Nemusí jít pouze o nácvik básničky, kterou mohou žáci zarecitovat mamince. Básničky mohou posloužit jako forma nácviku psaní (různé formy diktátu, doplňování textu, obrázkových textů) - žáci si hrají s textem, nahrazují části textu obrázky - vznikne zajímavé a originální přání pro maminku (netradiční formát - A3 - A5). U starších žáků se můžeme zaměřit na náročnější formu - mohou se zamýšlet nad maminkou, jejími vlastnostmi a vztahem k ní - forma diskuse i volného psaní (žáci mnohdy nemají příliš příležitostí se zamýšlet a formulovat své city - cizí jazyk jim tuto příležitost může nabídnout).

Uvedené náměty jsou pouhou ukázkou toho, co jsem ve své vlastní vyučovací praxi vyzkoušela. Moji žáci se naučili nejen poslouchat, mluvit a psát v cizím jazyce, ale měli chuť vyjadřovat své dojmy, pocity, přání a ode mě zcela automaticky očekávali, že naše společné hodiny budou pokračováním jejich vlastního života. Snad proto se jim jazyk ani během sedmi let společné práce neomrzel.

A proto vpusťme do hodin život, snažme se, aby byl jejich přirozenou součástí, ale nejen to. Dejme žákům pocítit, že prostřednictvím cizího jazyka mohou vyjádřit své vlastní myšlenky a city, že mohou rozšířit své vědění, že se jim skutečně otevírá nový zdroj poznání. Ať se jim podaří pochopit, že učit se jazyk je jedno velké dobrodružství, které učiní jejich život krásnějším a bohatším.

Jestliže žáci budou chodit do hodin plni zvědavosti, zda jste nezapomněli na některý významný den v kalendáři, jestli budou od vás očekávat další a další náměty k aktivitám o Velikonocích či Vánocích, jestli vás sami požádají, že by chtěli mluvit o něčem, co je právě teď zajímá, bude to důkaz toho, že jste z výuky cizího jazyka vytvořili předmět aktuální, žádaný a pro život maximálně prospěšný. Budete si moci s uspokojením říci, že vaši žáci jsou opravdu kompetentní jak v oblasti komunikace, učení, tak i v oblasti řešení problémů, sociální a občanské. A k tomu přece nový vzdělávací plán směřuje.

Integrace vzdělávacího obsahu z jiných vzdělávacích oborů, resp. průřezových témat
 • Vzdělávací obor - Výchova k občanství
 • Průřezové téma - Multikulturní výchova
Didaktická povaha příspěvku
 • Aktivity určené pro vyučovací hodinu ve třídě
Forma výuky
 • Frontální i skupinová
Metoda výuky
 • Diskuse, řízený rozhovor, samostatné psaní
Předpokládaný časový nárok
 • V průběhu celého školního roku
Nutné pomůcky a prostředky
 • Papír, pastelky, nůžky, lepidlo
Informační zdroje
 • Internet, časopisy
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Alena Podepřelová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Multikulturní výchova
 • Kulturní diference
 • Základní vzdělávání
 • Multikulturní výchova
 • Multikulturní společnost

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

* Papír, pastelky, nůžky, lepidlo