Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Výhodnost investice do nákupu nového úspornějšího elektrického spotřebiče
Odborný článek

Výhodnost investice do nákupu nového úspornějšího elektrického spotřebiče

22. 10. 2008 Základní vzdělávání
Autor
Petr Jakeš

Anotace

Při řešení úlohy žáci poznají, které parametry podmiňují ekonomickou výhodnost nákupu daného spotřebiče a naučí se vyčíslit návratnost investice do nového elektrického spotřebiče.

Jedním z prostředků, jak efektivně hospodařit, je naučit se optimálně rozhodovat při nákupu spotřebičů. Při řešení úlohy si žák uvědomí souvislost mezi spotřebou energie a vody a finančními náklady na ni a naučí se hledat cesty k úsporám energií i finančních výdajů ze svého budoucího rozpočtu.

Žák:

 • spočítá celkové náklady na provoz daného spotřebiče
 • porovná náklady na provoz různých elektrických spotřebičů
 • zjistí, které parametry podmiňují ekonomickou výhodnost nákupu daného spotřebiče
 • nalezne ekonomické argumenty pro nákup daného spotřebiče
 • posoudí ekonomickou výhodnost investice do nového elektrického spotřebiče
 • vypočítá návratnost investice do nového elektrického spotřebiče, výpočet porovná srealitou
Realizace

Příklad je koncipován tak, že provedení úlohy učitel volí z více nabízených variant. Tu vhodnou vybírá podle časových a materiálních podmínek, složení třídy atd. U každé z variant si zvolí metodu, formu a místo zpracování.

Lze zvolit jednu ze tří základních metod:

 1. frontální práce
 2. samostatná práce - jeden žák/skupinová práce
 3. projekt - jeden žák/skupinová práce, práce ve škole/doma

Každé metodě odpovídá jiný způsob zadání a řešení úlohy - viz tabulka.

Forma zpracování:

 1. samostatný zápis do sešitu
 2. na předtištěnou předlohu - pracovní listy
 3. přímo v PC v tabulkovém procesoru - se zadanými vzorci v buňkách/bez předem zadaných vzorců v buňkách
Výhodnost investice do úspornějšího spotřebiče

Příklad:
Za jak dlouho se nám vrátí investice do nákupu nové chladničky s menším příkonem, předpokládáme-li při výpočtu stálou cenu elektrické energie v následujících letech?

Údaje v úloze zadává a řeší v závislosti na zvolené metodě vyučující nebo žáci.
Text zadávaných údajů je v buňkách zarovnáván vlevo,
text řešených údajů je v buňkách zarovnáván vpravo.

Zvolená metoda práce

frontální práce

samostatná práce

projekt

vstupní údaje

spotřeba stávající chladničky

učitel

učitel

žáci

spotřeba nové chladničky

učitel

učitel

žáci

cena nové chladničky

učitel

učitel

žáci

cena za elektrickou energii

učitel

učitel

žáci

řešení

rozdíl ve spotřebě elektrické energie za 1 den

učitel+žáci

žáci

žáci

rozdíl ve výdajích za spotřebovanou elektřinu chladničkou za 1 den

učitel+žáci

žáci

žáci

návratnost investice - dny

učitel+žáci

žáci

žáci

návratnost investice - roky

učitel+žáci

žáci

žáci

Závěr

Je vypočítaná návratnost argumentem podporujícím nákup nové chladničky?
Jaká bude skutečná návratnost investice ve srovnání s vypočítanou hodnotou?
Uveďte příklady jiné vhodné investice do nákupu elektrických spotřebičů.
Uskutečnili jste doma v poslední době podobný nákup?

učitel+žáci

žáci

žáci

Shrnutí a zhodnocení aktivity

Motivačně zajímavá úloha bývá řešena se zájmem. Většinou jsou žáci překvapeni finanční efektivitou při použití úspornějších elektrických spotřebičů. V závěrečné diskusi aktivně uvádějí další příklady nákupů úspornějších spotřebičů do domácností.

Příloha

Soubor v tabulkovém procesoru - 2 listy
1) se vzorci v buňkách - vzorové řešení úlohy
2) bez vzorců - bez vyplněných buněk se zadávanými údaji či vzorci - po vytištění možno využít jako pracovní list

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
xls
38.09 kB
Tabulka
Výhodnost investice do nového úspornějšího spotřebiče

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Petr Jakeš

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Rozvoj schopností poznávání

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Specializovaná učebna, Školní třída

Nutné pomůcky:

podle zvolené formy je možno využít pracovní listy, výpočetní techniku, Internet