Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Rozhodnutí při nákupu elektrického spotřebiče s ohledem na celkové náklady na jeho provoz
Odborný článek

Rozhodnutí při nákupu elektrického spotřebiče s ohledem na celkové náklady na jeho provoz

Anotace

Při řešení úlohy žáci poznají, které parametry podmiňují ekonomickou výhodnost nákupu daného spotřebiče. Naučí se vyhodnocovat náklady na provoz různých elektrických spotřebičů a podpořit rozhodnutí pro nákup daného spotřebiče ekonomickými argumenty.

Jedním z prostředků, jak efektivně hospodařit, je naučit se optimálně rozhodovat při nákupu spotřebičů. Při řešení úlohy si žák uvědomí souvislost mezi spotřebou energie a vody a finančními náklady na ni a naučí se hledat cesty k úsporám energií i finančních výdajů ze svého budoucího rozpočtu.

Žák:

 • spočítá celkové náklady na provoz daného spotřebiče
 • porovná náklady na provoz různých elektrických spotřebičů
 • zjistí, které parametry podmiňují ekonomickou výhodnost nákupu daného spotřebiče
 • nalezne ekonomické argumenty pro nákup daného spotřebiče.

Realizace

Příklad je koncipován tak, že provedení úlohy učitel volí z více nabízených variant. Vybírá ji podle časových a materiálních podmínek, složení třídy apod. U každé z variant si zvolí metodu, formu a místo zpracování.

Lze zvolit jednu ze tří základních metod:

 1. frontální práce
 2. samostatná práce - jeden žák / skupinová práce
 3. projekt - jeden žák/skupinová práce, práce ve škole/doma

Každé metodě odpovídá jiný způsob zadání a řešení úlohy - viz tabulka.

Forma zpracování:

 1. samostatný zápis do sešitu
 2. na předtištěnou předlohu - pracovní listy
 3. přímo v PC v tabulkovém procesoru - se zadanými vzorci v buňkách/bez předem zadaných vzorců v buňkách
Rozhodnutí při nákupu elektrického spotřebiče s ohledem na celkové náklady na jeho provoz

Příklad:
Porovnejte celkové náklady na provoz elektrických spotřebičů a rozhodněte, kterému byste dali přednost při nákupu.

Příklad: žárovka – zářivka

Údaje v úloze zadává a řeší v závislosti na zvolené metodě vyučující nebo žáci.
Text zadávaných údajů je v buňkách zarovnáván vlevo,
text řešených údajů je v buňkách zarovnáván vpravo.

Zvolená metoda práce frontální práce samostatná práce projekt
vstupní údaje
elektřina - cena za jednotku učitel učitel žáci
průměrná životnost – žárovka učitel učitel žáci
průměrná životnost – zářivka učitel učitel žáci
cena při nákupu – žárovka učitel učitel žáci
cena při nákupu – zářivka učitel učitel žáci
příkon – žárovka učitel učitel žáci
příkon – zářivka učitel učitel žáci
Žárovka
náklady na nákup žárovek na 5000 hodin svícení

učitel+žáci

žáci

žáci

spotřeba elektrické energie za 5000 hodin svícení

učitel+žáci

žáci

žáci

náklady na elektrickou energii na 5000 hodin svícení

učitel+žáci

žáci

žáci

celkové náklady na 5000 hod. svícení jednou žárovkou

učitel+žáci

žáci

žáci

Zářivka
náklady na nákup zářivek na 5000 hodin svícení

učitel+žáci

žáci

žáci

spotřeba elektrické energie za 5000 hodin svícení

učitel+žáci

žáci

žáci

náklady na elektrickou energii na 5000 hodin svícení

učitel+žáci

žáci

žáci

celkové náklady na 5000 hodin svícení jednou žárovkou

učitel+žáci

žáci

žáci

rozhodování při nákupu
rozdíl v ceně při nákupu

učitel+žáci

žáci

žáci

rozdíl v příkonu

učitel+žáci

žáci

žáci

průměrná doba svícení denně

učitel+žáci

žáci

žáci

rozdíl ve spotřebované elektrické energii denně

učitel+žáci

žáci

žáci

rozdíl v nákladech na svícení denně

učitel+žáci

žáci

žáci

za kolik dní vyrovná rozdíl v nákladech na svícení rozdíl při nákupu

učitel+žáci

žáci

žáci

Závěr

Pro jaký spotřebič byste se rozhodli při nákupu z ekonomického hlediska?
Vybírali byste zdroj osvětlení i podle jiných kritérií?
Je efektivní a ekonomické zhasínat svítidla v krátkých intervalech, proč?

učitel+žáci

žáci

žáci

Shrnutí a zhodnocení aktivity

Úlohu je možno řešit v libovolné variantě podle volby vyučujícího. Je třeba zvážit složení konkrétní třídy, z dosavadní praxe vyplynul různý stupeň zaujetí různých skupin pro řešení úlohy. Většinou jsou žáci překvapeni finanční efektivitou při použití úspornějších elektrických spotřebičů.

Příloha

Soubor v tabulkovém procesoru - 2 listy
1) se vzorci v buňkách - vzorové řešení úlohy
2) bez vzorců - bez vyplněných buněk se zadávanými údaji či vzorci - po vytištění možno využít jako pracovní list

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
xls
40.04 kB
Tabulka
Celkové náklady na provoz spotřebiče

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Petr Jakeš

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Rozvoj schopností poznávání

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Specializovaná učebna, Školní třída

Nutné pomůcky:

podle zvolené formy je možno využít pracovní listy, výpočetní techniku, Internet