Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Ekonomika provozu elektrických spotřebičů
Odborný článek

Ekonomika provozu elektrických spotřebičů

21. 10. 2008 Základní vzdělávání
Autor
Petr Jakeš

Anotace

Prakticky zaměřená úloha, která vede žáky ke zjištění souvislosti příkonu spotřebiče a jeho dobou provozu na množství spotřebované energie, a tím i na náklady za jeho provoz, a učí je hledat efektivní možnosti úspor při provozu spotřebičů a platbách za spotřebovanou elektrickou energii.

Při řešení úlohy si žák uvědomí souvislost mezi spotřebou energie a vody a finančními náklady na ni a naučí se hledat cesty k úsporám energií i finančních výdajů ze svého budoucího rozpočtu.

Žák:

 • nalezne údaj o příkonu na spotřebiči
 • vypočítá pomocí údaje o příkonu a doby provozu spotřebiče množství spotřebované energie
 • vypočítá pomocí údajů o množství spotřebované energie a sazby za elektrickou energii náklady na provoz spotřebiče
 • rozpozná souvislost mezi příkonem, dobou provozu spotřebiče a platbou za jeho provoz
 • nalezne efektivní možnosti úspor při provozu elektrických spotřebičů a platbách za elektrickou energii
Realizace

Příklad je koncipován tak, že provedení úlohy učitel volí z více nabízených variant. Variantu vybírá podle časových a materiálních podmínek, složení třídy atd. U každé z variant si zvolí metodu, formu a místo zpracování.

Lze zvolit jednu ze tří základních metod:

 1. frontální práce
 2. samostatná práce - jeden žák/skupinová práce
 3. projekt - jeden žák/skupinová práce, práce ve škole/doma

Každé metodě odpovídá jiný způsob zadání a řešení úlohy - viz tabulka.

Forma zpracování:

 1. samostatný zápis do sešitu
 2. na předtištěnou předlohu - pracovní listy
 3. přímo v PC v tabulkovém procesoru: se zadanými vzorci v buňkách/bez předem zadaných vzorců v buňkách
Ekonomika provozu elektrických spotřebičů

Praktické cvičení:
U nejpoužívanějších elektrických spotřebičů uveďte druh spotřebiče, jeho příkon, průměrnou dobu provozu (např. za týden), průměrnou spotřebu elektrické energie a vyjádřete náklady na spotřebovanou elektrickou energii v Kč u každého spotřebiče, následně u všech spotřebičů, za určitý časový úsek a za rok.

Pro jednoduchost je možno počítat bez paušálních složek v platbách za elektřinu a náklady za spotřebovanou elektřinu počítat jako součin spotřebované energie vynásobené sazbou za jednu kilowatthodinu.

U doby provozu spotřebiče volme pravděpodobnou dobu provozu v „energeticky průměrném" měsíci - např. duben, říjen (v zimě a v létě se doba provozu výrazně odchyluje).

Údaje v úloze zadává a řeší v závislosti na zvolené metodě vyučující nebo žáci.
Text zadávaných údajů je v buňkách zarovnáván vlevo,
text řešených údajů je v buňkách zarovnáván vpravo.

Zvolená metoda práce

frontální práce

samostatná práce

projekt

vstupní údaje

elektřina - cena za jednotku

učitel

učitel

žáci

Tabulka

druh elektrického spotřebiče

učitel+žáci

učitel

žáci

příkon elektrického spotřebiče

učitel+žáci

učitel

žáci

průměrná doba provozu spotřebiče za týden

učitel+žáci

učitel

žáci

spotřebovaná elektrická energie za týden

učitel+žáci

žáci

žáci

náklady na elektrickou energii za týden

učitel+žáci

žáci

žáci

spotřebovaná elektrická energie za rok

učitel+žáci

žáci

žáci

náklady na elektrickou energii za rok

učitel+žáci

žáci

žáci

Závěr

U kterých spotřebičů jsou náklady na jejich provoz největší?
U kterých spotřebičů je největší možnost úspor za spotřebovanou el. energii?
Jaké možnosti úspor to jsou?
U kterých spotřebičů a v kterých případech je šetření neefektivní a v konečném důsledku neekonomické?

učitel+žáci

žáci

žáci

V případě projektu mohou žáci porovnat vypočítané náklady za elektřinu za rok s ročním vyúčtováním elektřiny domácnosti.

Shrnutí a zhodnocení aktivity

Úlohu je možno řešit v libovolné variantě podle volby vyučujícího. Řešili jsme ji v různých třídách různými metodami - u všech forem práce třídy aktivně spolupracovaly.

Při frontální i samostatné práci je úroveň práce jednotlivců srovnatelná, při metodě projektů se projevují v kvalitě práce jednotlivých žáků větší rozdíly. Metoda projektu se jeví pro způsob řešení této úlohy nejvhodnější. Závěrečná diskuse proběhla nejen nad dosaženými výsledky, ale i nad praktickými možnostmi úspor za elektrickou energii. Úloha je přitažlivá svým závěrem - žáci dojdou k příznivým výsledkům z jejich pohledu: oblíbené spotřebiče (AV technika, PC, TV) jsou energeticky méně náročné než jiné přístroje pro domácí práce (vysavač, žehlička, pračka).

Příloha

Soubor v tabulkovém procesoru - 2 listy
1) se vzorci v buňkách - vzorové řešení úlohy
2) bez vzorců - bez vyplněných buněk se zadávanými údaji či vzorci - po vytištění možno využít jako pracovní list

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
xls
41.02 kB
Tabulka
Ekonomika provozu elektrických spotřebičů

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Petr Jakeš

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Rozvoj schopností poznávání

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Specializovaná učebna, Školní třída

Nutné pomůcky:

elektroměr, podle zvolené formy je možno využít pracovní listy, výpočetní techniku, Internet