Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Měření spotřebované elektrické energie a platba za ni
Odborný článek

Měření spotřebované elektrické energie a platba za ni

21. 10. 2008 Základní vzdělávání
Autor
Petr Jakeš

Anotace

Prakticky zaměřená úloha, při jejímž řešení si žáci uvědomí souvislost mezi naměřenou spotřebou elektrické energie a finančními výdaji za ni, hledají efektivní možnosti úspor při provozu spotřebičů a platbách za spotřebovanou elektrickou energii.

Při řešení úlohy si žák uvědomí souvislost mezi spotřebou energie a vody a finančními náklady na ni a naučí se odečíst spotřebu elektrické energie na elektroměru.

Žák:

 • vyjádří náklady na spotřebu elektrické energie domácnosti vKč
 • nalezne efektivní možnosti úspor při provozu elektrických spotřebičů a platbách za elektrickou energii
 • posoudí výhodnost koupě elektrických spotřebičů zhlediska jejich úspornosti
 • hledá cesty kúsporám energií i finančních výdajů ze svého budoucího rozpočtu
Realizace

Příklad je koncipován tak, že provedení úlohy učitel volí z více nabízených variant. Variantu vybírá podle časových a materiálních podmínek, složení třídy atd. U každé z variant si zvolí metodu, formu a místo zpracování.

Lze zvolit jednu ze tří základních metod:

 1. frontální práce
 2. samostatná práce - jeden žák / skupinová práce
 3. projekt - jeden žák / skupinová práce, práce ve škole/doma

Každé metodě odpovídá jiný způsob zadání a řešení úlohy - viz tabulka.

Forma zpracování:

 1. samostatný zápis do sešitu
 2. na předtištěnou předlohu - pracovní listy
 3. přímo v PC v tabulkovém procesoru - se zadanými vzorci v buňkách/bez předem zadaných vzorců v buňkách
Měření spotřebované elektrické energie a platba za ni

Praktické cvičení:
Odečtěte na elektroměru ve škole/doma spotřebu elektrické energie za určité období (za den, týden) a vyjádřete náklady na spotřebovanou elektrickou energii v Kč.

Pro jednoduchost je možno počítat bez paušálních složek v platbách za elektřinu a náklady na spotřebovanou elektřinu počítat jako součin spotřebované energie vynásobené sazbou za jednu kilowatthodinu.

Údaje v úloze zadává a řeší v závislosti na zvolené metodě vyučující nebo žáci.
Text zadávaných údajů je v buňkách zarovnáván vlevo,
text řešených údajů je v buňkách zarovnáván vpravo.

Zvolená metoda práce

frontální práce

samostatná práce

projekt

vstupní údaje

elektřina - cena za jednotku

učitel

učitel

žáci

řešení

elektroměr - výchozí stav

učitel+žáci

žáci

žáci

elektroměr - konečný stav

učitel+žáci

žáci

žáci

spotřebovaná elektrická energie za dané časové období

učitel+žáci

žáci

žáci

náklady na spotřebovanou elektrickou energii v Kč

učitel+žáci

žáci

žáci

závěr

Jak souvisí spotřeba elektrické energie s náklady na tuto dodanou energii?
Jaké jsou efektivní možnosti úspor při nákladech na elektrickou energii?

učitel+žáci

žáci

žáci

Shrnutí a zhodnocení aktivity

Jednoduchá úloha, kterou je možno řešit v libovolné variantě podle volby vyučujícího. Úlohu jsme řešili v různých třídách různými metodami - u všech forem práce třídy aktivně spolupracovaly. Při řešení úlohy metodou projektu počítali žáci náklady na elektrickou energii spotřebovanou doma. Závěrečná diskuse proběhla nejen nad dosaženými výsledky, ale i nad praktickými možnostmi úspor za elektrickou energii.

Příloha

Soubor v tabulkovém procesoru - 2 listy
1) se vzorci v buňkách - vzorové řešení úlohy
2) bez vzorců - bez vyplněných buněk se zadávanými údaji či vzorci - po vytištění možno využít jako pracovní list

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
xls
37.11 kB
Tabulka
Měření spotřebované elektrické energie a platba za ni

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Petr Jakeš

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Rozvoj schopností poznávání

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Specializovaná učebna, Školní třída

Nutné pomůcky:

elektroměr a podle zvolené formy je možno využít pracovní listy, výpočetní techniku, Internet