Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Ztráty vlivem kapající vody z netěsnícího kohoutku
Odborný článek

Ztráty vlivem kapající vody z netěsnícího kohoutku

17. 10. 2008 Základní vzdělávání
Autor
Petr Jakeš

Anotace

Prakticky zaměřená úloha, ve které žáci spočítají množství vody zbytečně odkapané z kohoutku, určí cenu takto odkapané vody a náklady na zbytečně kapající vodu, kterou je možno jednoduše ušetřit.

<p>Při řešení úlohy si žák uvědomí souvislost mezi spotřebou energie a vody a finančními náklady na ni a naučí se hledat cesty k úsporám energií i finančních výdajů ze svého budoucího rozpočtu.</p> <p><em>Žák:</em></p> <ul> <li>určí množství zbytečně odkapané vody</li> <li>vyčíslí náklady na takto uniklou vodu</li> <li>uvědomí si souvislost mezi množstvím uniklé vody a náklady na ni</li> <li>nalezne efektivní možnosti úspor při platbách za vodu</li> </ul> <h5><strong>Realizace</strong></h5> <p>Příklad je koncipován tak, že provedení úlohy učitel volí z více nabízených variant. Variantu vybírá podle časových a materiálních podmínek, složení třídy atd. U každé z variant si zvolí metodu, formu a místo zpracování.<em><br /><br />Lze zvolit jednu ze tří základních metod:</em></p> <ol type="a"> <li>frontální práce</li> <li>samostatná práce - jeden žák/skupinová práce</li> <li>projekt - jeden žák/skupinová práce, práce ve škole/doma</li> </ol> <p>Každé metodě odpovídá jiný způsob zadání a řešení úlohy - viz tabulka.</p> <p><em>Forma zpracování:</em></p> <ol type="a"> <li>samostatný zápis do sešitu</li> <li>na předtištěnou předlohu - pracovní listy</li> <li>přímo v PC v tabulkovém procesoru - se zadanými vzorci v buňkách/bez předem zadaných vzorců v buňkách</li> </ol> <h5>Ztráty způsobené kapající vodou z netěsnícího kohoutku</h5> <p>Praktické cvičení:<br />Změřte množství vody kapající z netěsnícího kohoutku.<br />Vyjádřete náklady na množství odkapané vody v Kč za dané časové období (den, týden, měsíc, rok).</p> <p>Údaje v úloze zadává a řeší v závislosti na zvolené metodě vyučující nebo žáci.<br />Text zadávaných údajů je v buňkách zarovnáván vlevo,<br />text řešených údajů je v buňkách zarovnáván vpravo.</p> <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" align="center"> <tbody> <tr> <td> <p>Zvolená metoda práce</p> </td> <td> <p>frontální práce</p> </td> <td> <p>samostatná práce</p> </td> <td> <p>projekt</p> </td> </tr> <tr> <td> <p><strong>vstupní údaje</strong></p> </td> <td> <p> </p> </td> <td> <p> </p> </td> <td> <p> </p> </td> </tr> <tr> <td> <p>voda-cena za jednotku v Kč/m<sup>3</sup></p> </td> <td> <p>učitel</p> </td> <td> <p>učitel</p> </td> <td> <p>žáci</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>voda-cena za jednotku v Kč/l</p> </td> <td> <p align="right">učitel žáci</p> </td> <td> <p align="right">žáci</p> </td> <td> <p align="right">žáci</p> </td> </tr> <tr> <td> <p> </p> </td> <td> <p> </p> </td> <td> <p> </p> </td> <td> <p> </p> </td> </tr> <tr> <td colspan="4"> <p><strong>Řešení</strong></p> </td> </tr> <tr> <td> <p>čas, za jaký odkape z kohoutku dané množství vody</p> </td> <td> <p align="right">učitel žáci</p> </td> <td> <p align="right">žáci</p> </td> <td> <p align="right">žáci</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>množství odkapané vody v kádince</p> </td> <td> <p align="right">učitel žáci</p> </td> <td> <p align="right">žáci</p> </td> <td> <p align="right">žáci</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>množství odkapané vody z kohoutku za hodinu</p> </td> <td> <p align="right">učitel žáci</p> </td> <td> <p align="right">žáci</p> </td> <td> <p align="right">žáci</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>náklady na odkapanou vodu z kohoutku za hodinu</p> </td> <td> <p align="right">učitel žáci</p> </td> <td> <p align="right">žáci</p> </td> <td> <p align="right">žáci</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>náklady na zbytečně vyteklou vodu z kohoutku za den</p> </td> <td> <p align="right">učitel žáci</p> </td> <td> <p align="right">žáci</p> </td> <td> <p align="right">žáci</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>náklady na zbytečně vyteklou vodu z kohoutku za týden</p> </td> <td> <p align="right">učitel žáci</p> </td> <td> <p align="right">žáci</p> </td> <td> <p align="right">žáci</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>náklady na zbytečně vyteklou vodu z kohoutku za měsíc</p> </td> <td> <p align="right">učitel žáci</p> </td> <td> <p align="right">žáci</p> </td> <td> <p align="right">žáci</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>náklady na zbytečně vyteklou vodu z kohoutku za rok</p> </td> <td> <p align="right">učitel žáci</p> </td> <td> <p align="right">žáci</p> </td> <td> <p align="right">žáci</p> </td> </tr> <tr> <td> <p> </p> </td> <td> <p> </p> </td> <td> <p> </p> </td> <td> <p> </p> </td> </tr> <tr> <td> <p><strong>závěr</strong></p> </td> <td> <p> </p> </td> <td> <p> </p> </td> <td> <p> </p> </td> </tr> <tr> <td> <p>Jak významné jsou náklady na odkapanou vodu z netěsnícího kohoutku?</p> </td> <td> <p align="right">učitel žáci</p> </td> <td> <p align="right">žáci</p> </td> <td> <p align="right">žáci</p> </td> </tr> </tbody> </table> <h5><strong>Shrnutí a zhodnocení aktivity</strong></h5> <p>Jednoduchá úloha, kterou je možno řešit v libovolné variantě podle volby vyučujícího. Úlohu jsme řešili v různých třídách různými metodami - u všech forem práce třídy aktivně spolupracovaly. U projektu počítali žáci náklady na odkapanou vodu doma. Závěrečná diskuse proběhla nejen nad dosaženými výsledky, ale i nad praktickými možnostmi úspor za vodu.</p> <h5><strong>Příloha</strong></h5> <p>Soubor v tabulkovém procesoru - 2 listy<br />1) se vzorci v buňkách - vzorové řešení úlohy<br />2) bez vzorců - bez vyplněných buněk se zadávanými údaji či vzorci - po vytištění možno využít jako pracovní list</p> <p> </p> <p> </p>

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
xls
25.39 kB
Tabulka
Ztráty vlivem kapající vody

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Petr Jakeš

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence komunikativní
  • využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem
  • Základní vzdělávání
  • Kompetence k řešení problémů
  • samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
  • Základní vzdělávání
  • Kompetence k učení
  • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě

Průřezová témata:

  • Základní vzdělávání
  • Osobnostní a sociální výchova
  • Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
  • Základní vzdělávání
  • Osobnostní a sociální výchova
  • Rozvoj schopností poznávání

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Specializovaná učebna, Školní třída

Nutné pomůcky:

vodovodní kohoutek, kalibrovaná nádoba, chronometr a podle zvolené formy pracovní listy, výpočetní technika, internet