Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Ztráty z protékající vody
Odborný článek

Ztráty z protékající vody

15. 10. 2008 Základní vzdělávání
Autor
Petr Jakeš

Anotace

Prakticky zaměřená úloha, ve které žáci určí množství zbytečně spotřebované vody při běžných denních činnostech jako čištění zubů, mytí nádobí apod., a vyčíslí náklady na zbytečně protečenou vodu, které je možno jednoduše ušetřit.

Při řešení úlohy žák si žák uvědomí souvislost mezi množstvím protečené vody a náklady na ni.

Žák:

 • určí množství zbytečně protečené vody
 • vyčíslí náklady na takto uniklou vodu
 • nalezne efektivní možnosti úspor při platbách za vodu
 • hledá cesty kúsporám energií i finančních výdajů ze svého budoucího rozpočtu.
Realizace

Příklad je koncipován tak, že provedení úlohy učitel volí z více nabízených variant. Variantu vybírá podle časových a materiálních podmínek, složení třídy atd. U každé z variant si zvolí metodu, formu a místo zpracování.

Lze zvolit jednu ze tří základních metod:

 1. frontální práce
 2. samostatná práce - jeden žák/skupinová práce
 3. projekt - jeden žák/skupinová práce, práce ve škole/doma

Každé metodě odpovídá jiný způsob zadání a řešení úlohy - viz tabulka.

Forma zpracování:

 1. samostatný zápis do sešitu
 2. na předtištěnou předlohu - pracovní listy
 3. přímo v PC v tabulkovém procesoru - se zadanými vzorci v buňkách/bez předem zadaných vzorců v buňkách
Ztráty za protékající vodu

Praktické cvičení:
Změřte množství vody při trvalém průtoku z kohoutku při dané činnosti - čištění zubů, mytí nádobí apod. Vyjádřete náklady na množství protečené vody v Kč na jednu činnost, za dané časové období (den, týden, měsíc, rok).

Údaje v úloze zadává a řeší v závislosti na zvolené metodě vyučující nebo žáci.
Text zadávaných údajů je v buňkách zarovnáván vlevo,
text řešených údajů je v buňkách zarovnáván vpravo.

Zvolená metoda práce

frontální práce

samostatná práce

projekt

vstupní údaje

voda-cena za jednotku

učitel

učitel

žáci

řešení

čas, za jaký nateče z kohoutku při daném průtoku 1 l vody

učitel+žáci

žáci

žáci

čas pro danou činnost při stejném průtoku vody

učitel+žáci

žáci

žáci

spotřeba vody pro danou činnost

učitel+žáci

žáci

žáci

náklady na vodu vyteklou z kohoutku při dané činnosti

učitel+žáci

žáci

žáci

náklady na zbytečně vyteklou vodu z kohoutku za den

učitel+žáci

žáci

žáci

náklady na zbytečně vyteklou vodu z kohoutku za týden

učitel+žáci

žáci

žáci

náklady na zbytečně vyteklou vodu z kohoutku za měsíc

učitel+žáci

žáci

žáci

náklady na zbytečně vyteklou vodu z kohoutku za rok

učitel+žáci

žáci

žáci

Závěr

Jsou náklady na zbytečně vyteklou vodu z kohoutku významné?

učitel+žáci

žáci

Žáci

Shrnutí a zhodnocení aktivity

Jednoduchá úloha, kterou je možno řešit v libovolné variantě podle volby vyučujícího. Úlohu jsme řešili v různých třídách různými metodami - u všech forem práce třídy aktivně spolupracovaly. U projektu počítali žáci náklady na odkapanou vodu doma. Závěrečná diskuse proběhla nejen nad dosaženými výsledky, ale i nad praktickými možnostmi úspor za vodu.

Příloha

Soubor v tabulkovém procesoru - 2 listy
1) se vzorci v buňkách - vzorové řešení úlohy
2) bez vzorců - bez vyplněných buněk se zadávanými údaji či vzorci, po vytištění možno využít jako pracovní list

Stupeň vzdělávání a období vzdělávání 2. stupeň (6. - 9. ročník)
Rozvíjené klíčové kompetence

Kompetence k učení

 • vyhledává a třídí informace, a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 • samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti

Kompetence k řešení problémů

 • vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
 • samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
 • ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů

Kompetence komunikativní

 • využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem

Kompetence sociální a personální

 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
 • přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají

Kompetence občanská

 • chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti
Integrace průřezových témat

Osobnostní a sociální výchova

 • osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání - cvičení smyslového vnímání, cvičení řešení problémů
 • morální rozvoj - řešení problémů a rozhodovacích dovedností, dovednosti pro řešení problémů a rozhodování z hlediska různých typů problémů
Mezioborové přesahy a vazby Matematika, Informační a komunikační technologie
Organizace řízení učební činnosti dle zvolené varianty
Organizace prostorová školní třída, specializovaná učebna
Organizace časová do 45 minut, blok více hodin
Vyučovací metoda komplexní
Nutné pomůcky a prostředky vodovodní kohoutek, kalibrovaná nádoba, chronometr a podle zvolené formy pracovní listy, výpočetní technika, internet
Použitá literatura a zdroje

www.setrimeenergii.cz

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
xls
38.09 kB
Tabulka
Ztráty za protékající vodu

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Petr Jakeš

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Rozvoj schopností poznávání

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Specializovaná učebna, Školní třída

Nutné pomůcky:

vodovodní kohoutek, kalibrovaná nádoba, chronometr a podle zvolené formy pracovní listy, výpočetní technika, internet