Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Náklady na ohřev vody
Odborný článek

Náklady na ohřev vody

15. 10. 2008 Základní vzdělávání
Autor
Petr Jakeš

Anotace

Prakticky zaměřená úloha, ve které žáci určí množství energie vynaložené na ohřev určitého množství vody, vypočítají náklady na spotřebovanou energii, naleznou možnosti úspor a porovnají ekonomickou výhodnost ohřevu různými druhy energií.

Při řešení úlohy si žák uvědomí spojitost mezi spotřebou energie a vody a finančními náklady na ni, osvojí si znalosti o nákladech na topení u různých druhů energií, pochopí souvislost mezi mírou vytápění místnosti, spotřebovanou energií a náklady na energie a získá dovednost určit správnou míru vytápění místnosti.

Žák:

 • určí množství energie vynaložené na ohřev vody zrůzných zdrojů energie
 • vypočítá náklady za spotřebované množství energie
 • vysvětlí souvislost mezi spotřebovanou energií na ohřev vody a náklady na energie
 • porovná ekonomickou výhodnost vytápění jednotlivými druhy energií
 • nalezne možnosti úspor na náklady na ohřev vody při použití různých druhů energií
 • hledá cesty kúsporám energií i finančních výdajů ze svého budoucího rozpočtu.
Realizace

Příklad je koncipován tak, že provedení úlohy učitel volí z více nabízených variant. Variantu vybírá podle časových a materiálních podmínek, složení třídy atd. U každé z variant si zvolí metodu, formu a místo zpracování.

Lze zvolit jednu ze tří základních metod:

 1. frontální práce
 2. samostatná práce: jeden žák/skupinová práce
 3. projekt - jeden žák/skupinová práce, práce ve škole/doma

Každé metodě odpovídá jiný způsob zadání a řešení úlohy - viz tabulka

Forma zpracování:

 1. samostatný zápis do sešitu
 2. na předtištěnou předlohu - pracovní listy
 3. přímo v PC v tabulkovém procesoru - se zadanými vzorci v buňkách/bez předem zadaných vzorců v buňkách
Náklady na ohřev vody

Praktické cvičení:
Určete množství energie potřebné na ohřev daného množství vody v nádobě a vyjádřete náklady na určené množství energie v Kč.

Údaje v úloze zadává a řeší v závislosti na zvolené metodě vyučující nebo žáci.
Text zadávaných údajů je v buňkách zarovnáván vlevo,
text řešených údajů je v buňkách zarovnáván vpravo.

Zvolená metoda práce

frontální práce

samostatná práce

projekt

vstupní údaje

plyn-cena za jednotku

učitel

učitel

žáci

elektřina-cena za jednotku

učitel

učitel

žáci

Plyn, elektřina, rychlovarná konvice, mikrovlnná trouba
- porovnávané množství a volba přístroje závisí na místních podmínkách a úvaze učitele

hrnec s poklicí:

doba ohřevu

učitel+žáci

žáci

žáci

energie potřebná k ohřátí na bod varu

učitel+žáci

žáci

žáci

náklady na energii potřebnou k ohřátí na bod varu

učitel+žáci

žáci

žáci

hrnec bez poklice:

doba ohřevu

učitel+žáci

žáci

žáci

energie potřebná k ohřátí na bod varu

učitel+žáci

žáci

žáci

náklady na energii potřebnou k ohřátí na bod varu

učitel+žáci

žáci

žáci

úspora při ohřevu na bod s poklicí

učitel+žáci

žáci

žáci

úspora při ohřevu na bod s poklicí - procentuálně

učitel+žáci

žáci

žáci

Závěr

Jaký je rozdíl ve spotřebě energie při vaření s poklicí při jednom vaření?
Jaký je rozdíl ve spotřebě energie při vaření s poklicí za určitý časový úsek.
- den, týden, měsíc, rok (v závislosti na počtu vaření)?
Jak se liší náklady na vaření podle zdrojů energie - plyn, elektřina, popř. podle použitého přístroje?

učitel+žáci

žáci

žáci

Shrnutí a zhodnocení aktivity

Při řešení úlohy je nutno zvolit vhodnou metodu řešení zejména s ohledem na složení třídy, aby byla pro žáky přiměřeně obtížná, pozor na bezpečnost práce. Úlohu jsme řešili v různých třídách různými metodami - u všech forem práce třídy aktivně spolupracovaly. V projektu počítali žáci náklady na spotřebované množství energie doma. Závěrečná diskuse proběhla nejen nad dosaženými výsledky, ale i nad praktickými možnostmi úspor za energii.

Příloha

Soubor v tabulkovém procesoru - 2 listy
1) se vzorci v buňkách - vzorové řešení úlohy
2) bez vzorců - bez vyplněných buněk se zadávanými údaji či vzorci - po vytištění možno využít jako pracovní list

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
xls
39.06 kB
Tabulka
Náklady na ohřev vody

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Petr Jakeš

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Rozvoj schopností poznávání

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

nádoba na vodu, poklice, měřidlo energie a podle zvolené formy pracovní listy, výpočetní technika, Internet