Odborný článek

Náklady na topení

15. 10. 2008 Základní vzdělávání
Autor
Petr Jakeš

Anotace

Prakticky zaměřená úloha, ve které žáci porovnají aktuální teplotu v místnosti s doporučenou hodnotou teploty pro daný typ prostory. Dále vypočítají finanční úspory v závislosti na snížení teploty pro různé druhy energie.

Při řešení úlohy žák si žák osvojí znalosti o nákladech na topení u různých druhů energií, uvědomí si souvislost mezi mírou vytápění místnosti, spotřebovanou energií a náklady na energie a získá dovednost určit správnou míru vytápění místnosti.

Žák:

 • vysvětlí souvislost mezi spotřebou energie a finančními náklady na ni
 • porovná ekonomickou výhodnost vytápění jednotlivými druhy energií
 • nalezne možnosti úspor v nákladech na topení při použití různých druhů energií
 • hledá cesty kúsporám energií i finančních výdajů ze svého budoucího rozpočtu
Realizace

Příklad je koncipován tak, že provedení úlohy učitel volí z více nabízených variant. Vybírá je podle časových a materiálních podmínek, složení třídy apod. U každé z variant si zvolí metodu, formu a místo zpracování.

Lze zvolit jednu ze tří základních metod:

 1. frontální práce
 2. samostatná práce - jeden žák/skupinová práce
 3. projekt - jeden žák/skupinová práce, práce ve škole/doma

Každé metodě odpovídá jiný způsob zadání a řešení úlohy - viz tabulka.

Forma zpracování:

 1. samostatný zápis do sešitu
 2. na předtištěnou předlohu - pracovní listy
 3. přímo v PC v tabulkovém procesoru - se zadanými vzorci v buňkách/bez předem zadaných vzorců v buňkách
Náklady na topení

Praktické cvičení:
Změřte ve třídě/doma teplotu v místnosti a porovnejte se doporučenými hodnotami.
Doporučené hodnoty: třída: 22 °C, dětský pokoj 22°C, obývací pokoj 22 °C.

Příklad:
Snížením teploty o 1°C se uspoří 6% spotřebované energie. Spočítejte úsporu za určitá časová období pro různé druhy energie.

Údaje v úloze zadává a řeší v závislosti na zvolené metodě vyučující nebo žáci.
Text zadávaných údajů je v buňkách zarovnáván vlevo,
text řešených údajů je v buňkách zarovnáván vpravo.

Zvolená metoda práce

frontální práce

samostatná práce

projekt

Objekt (dům, byt)

vytápěná plocha objektu

učitel

učitel

žáci

spotřeba tepla objektu za 1 rok

učitel

učitel

žáci

cena za spotřebované teplo objektu za 1 rok

- dálkové vytápění

učitel

učitel

žáci

- plyn

učitel

učitel

žáci

- elektřina

učitel

učitel

žáci

Místnost

vytápěná plocha místnosti

učitel

učitel

žáci

dálkové vytápění

cena za 1 rok

učitel

učitel

žáci

úspora při snížení teploty o 1°C za 1 rok

učitel+žáci

žáci

žáci

průměrná cena za 1 měsíc

učitel+žáci

žáci

žáci

úspora při snížení teploty o 1°C za 1 měsíc

učitel+žáci

žáci

žáci

plyn

cena za 1 rok

učitel

učitel

žáci

úspora při snížení teploty o 1°C za 1 rok

učitel+žáci

žáci

žáci

průměrná cena za 1 měsíc

učitel+žáci

žáci

žáci

úspora při snížení teploty o 1°C za 1 měsíc

učitel+žáci

žáci

žáci

elektřina

cena za 1 rok

učitel

učitel

žáci

úspora při snížení teploty o 1°C za 1 rok

učitel+žáci

žáci

žáci

průměrná cena za 1 měsíc

učitel+žáci

žáci

žáci

úspora při snížení teploty o 1°C za 1 měsíc

učitel+žáci

žáci

žáci

závěr

Jaká je teplota v měřené místnosti v porovnání s doporučenou teplotou?
Porovnejte náklady na topení u jednotlivých druhů energií.
Jaké jsou možnosti úspory nákladů za topení?
V případě přetápění dané místnosti: kolik Kč za daný časový úsek uspoříte při vytápění na doporučenou teplotu?

učitel+žáci

žáci

žáci

Shrnutí a zhodnocení aktivity

Při řešení úlohy je nutno zvolit vhodnou metodu řešení zejména s ohledem na složení třídy, aby byla pro žáky přiměřeně obtížná (pozor na bezpečnost práce). Úlohu jsme řešili v různých třídách metodou frontální práce a samostatné práce. Závěrečná diskuse proběhla nejen nad dosaženými výsledky, ale i nad praktickými možnostmi úspor za energii.

Příloha

Soubor v tabulkovém procesoru - 2 listy
1) se vzorci v buňkách - vzorové řešení úlohy
2) bez vzorců - bez vyplněných buněk se zadávanými údaji či vzorci - po vytištění možno využít jako pracovní list

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
xls
33.2 kB
Tabulka
Náklady na topení

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Petr Jakeš

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Rozvoj schopností poznávání

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Specializovaná učebna, Školní třída

Nutné pomůcky:

podle zvolené metody práce pracovní listy, teploměr, výpočetní technika, Internet