Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Náklady na palivo v závislosti na spotřebě motoru
Odborný článek

Náklady na palivo v závislosti na spotřebě motoru

9. 10. 2008 Základní vzdělávání
Autor
Petr Jakeš

Anotace

Prakticky zaměřená úloha, ve které žáci řeší průměrnou spotřebu paliva motoru automobilu. Dále na základě výpočtů porovnají náklady na palivo při různých spotřebách paliva při jízdě různými rychlostmi.

Při řešení úlohy žák získá představu, jaké jsou náklady na palivo automobilu, jak ovlivňuje průměrná spotřeba paliva motoru výši nákladů na palivo, jak lze průměrnou spotřebu ovlivnit a jaké jsou možnosti úspor v této oblasti.

Žák:

 • vypočítá průměrnou spotřebu paliva
 • vysvětlí význam průměrné spotřeby automobilu pro ekonomiku jeho provozu, nalezne možnosti jejího snížení
 • uvede průměrnou spotřebu paliva jako jedno zhledisek při nákupu automobilu
Realizace

Příklad je koncipován tak, že provedení úlohy učitel volí z více nabízených variant. Variantu vybírá podle časových a materiálních podmínek, složení třídy apod. U každé z variant si zvolí metodu, formu a místo zpracování.

Lze zvolit jednu ze tří základních metod:

 1. frontální práce
 2. samostatná práce: jeden žák / skupinová práce
 3. projekt: jeden žák/skupinová práce, práce ve škole/doma

Každé metodě odpovídá jiný způsob zadání a řešení úlohy - viz tabulka.

Forma zpracování:

 1. samostatný zápis do sešitu
 2. na předtištěnou předlohu - pracovní listy
 3. přímo v PC v tabulkovém procesoru: s předem zadanými vzorci v buňkách/bez vzorců

Příklad 1

Náklady na palivo - určení průměrné spotřeby paliva automobilu

Text úlohy:
Určete průměrnou spotřebu paliva v l/100 km u automobilu, když na natankování jedné nádrže o objemu ...l ujede automobil ... km.

Údaje v úloze zadává a řeší v závislosti na zvolené metodě vyučující nebo žáci.
Text zadávaných údajů je v buňkách tabulky zarovnáván vlevo,
text řešených údajů je v buňkách tabulky zarovnáván vpravo.

Zvolená metoda práce

frontální práce

samostatná práce

Projekt

vstupní údaje

objem palivové nádrže

učitel

učitel

žáci

ujetá vzdálenost na jedno natankování

učitel

učitel

žáci

Řešení

průměrná spotřeba paliva

učitel+žáci

žáci

žáci

Po prvním výpočtu je možno se žáky odvodit, jak změny vstupních údajů ovlivňují výsledek.

Příklad 2

Náklady na palivo - závislost na průměrné spotřebě paliva automobilu

Text úlohy:
Jaká je úspora nákladů na palivo u automobilu Škoda Fabia na ujetí vzdálenosti ... km, pokud jeho spotřeba při rychlosti 90 km/hod. je 4,9 l /100 km a spotřeba při rychlosti 120 km/hod. je 7,3 l /100 km?

Zvolená metoda práce

frontální práce

samostatná práce

Projekt

vstupní údaje

spotřeba při rychlosti 90 km / hod.

učitel

učitel

žáci

spotřeba při rychlosti 120 km / hod.

učitel

učitel

žáci

ujetá vzdálenost

učitel

učitel

žáci

cena paliva u čerpací stanice

učitel

učitel+žáci

žáci

Řešení

rozdíl spotřeby paliva při daných rychlostech

učitel+žáci

žáci

žáci

rozdíl spotřeby paliva na danou vzdálenost

učitel+žáci

žáci

žáci

rozdíl v nákladech na palivo na danou vzdálenost

učitel+žáci

žáci

žáci

Závěr

1. Jak ovlivňuje náklady na provoz automobilu jeho průměrná spotřeba a jaké jsou možnosti jejího snížení?
2. Jak lze průměrnou spotřebu paliva ovlivnit?
3. Uveďte výhody a nevýhody jízdy různými rychlostmi.

učitel+žáci

žáci

žáci

Shrnutí a zhodnocení aktivity:

První příklad bývá napoprvé řešen frontálně - nejobtížnější je společné nalezení vzorce pro výpočet spotřeby, po obměně vstupních údajů může být změněna metoda, druhý příklad je zadáván hned napoprvé jako samostatná práce a většinou úspěšně zvládán. Závěrečná diskuse proběhla nejen nad dosaženými výsledky, ale i nad praktickými možnostmi úspor v provozu automobilu.

Příloha

Soubor v tabulkovém procesoru - 2 listy
1) se vzorci v buňkách - vzorové řešení úlohy
2) bez vzorců - bez vyplněných buněk se zadávanými údaji či vzorci - po vytištění možno využít jako pracovní list

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
xls
40.04 kB
Tabulka
Náklady na palivo

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Petr Jakeš

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Rozvoj schopností poznávání

Mezioborove presahy:

 • Základní vzdělávání
 • Matematika a její aplikace 1. stupeň

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Specializovaná učebna, Školní třída

Nutné pomůcky:

podle zvolené metody práce pracovní listy, výpočetní technika, Internet