Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Náklady na cestu, rozhodnutí pro použití dopravního prostředku
Odborný článek

Náklady na cestu, rozhodnutí pro použití dopravního prostředku

8. 10. 2008 Základní vzdělávání
Autor
Petr Jakeš

Anotace

Prakticky zaměřená úloha, ve které žáci řeší výši nákladů na cestu automobilem po určité trase. Porovnají náklady na cestu s jinými dopravními prostředky a určí nejvýhodnější dopravní prostředek na danou trasu.

Žák se naučí řešit náklady na provoz automobilu. Při řešení úlohy získá představu o výši částky, jakou část rodinného rozpočtu tvoří výdaje na dopravu a jaké jsou možnosti úspor v této oblasti.

Žák:

 • uvědomí si, jaké parametry ovlivňují ekonomiku provozu automobilu
 • porovná nákladnost přepravy automobilem s jinými dopravními prostředky a druhy dopravy z různých hledisek (úspora, čas, vliv na prostředí, pohodlí, bezpečnost atd.)
 • rozhodne se pro danou trasu pro dopravní prostředek z ekonomického hlediska i z jiných hledisek
Realizace

Příklad je koncipován tak, že provedení úlohy učitel volí z více nabízených variant. Variantu vybírá podle časových a materiálních podmínek, složení třídy atd. U každé z variant si zvolí metodu, formu a místo zpracování.

Lze zvolit jednu ze tří základních metod:

 1. frontální práce
 2. samostatná práce: jeden žák / skupinová práce
 3. projekt: jeden žák/skupinová práce, práce ve škole/doma

Každé metodě odpovídá jiný způsob zadání a řešení úlohy - viz tabulka.

Forma zpracování:

 1. samostatný zápis do sešitu
 2. na předtištěnou předlohu - pracovní listy
 3. přímo v PC v tabulkovém procesoru: s předem zadanými vzorci v buňkách/bez vzorců
Náklady na cestu, rozhodnutí pro použití dopravního prostředku

Text úlohy:
Při plánování cesty např. na dovolenou určete náklady na jednoho cestujícího a rozhodněte o výhodnosti použití dopravního prostředku zejména z hlediska ekonomického a časového, popř. uveďte další argumenty pro použití daného dopravního prostředku.

Údaje v úloze zadává a řeší v závislosti na zvolené metodě vyučující nebo žáci.
Text zadávaných údajů je v buňkách zarovnáván vlevo,
text řešených údajů je v buňkách zarovnáván vpravo.

Zvolená metoda práce

frontální práce

samostatná práce

projekt

základní údaje o trase

místo pobytu

učitel

učitel

žáci

vzdálenost místa pobytu od výchozího bodu

učitel

učitel

žáci

trasa (jednoduše vzdálenost x2)

učitel+žáci

žáci

žáci

automobil

typ automobilu

učitel

učitel

žáci

průměrná spotřeba paliva

učitel

učitel

žáci

výpočet spotřeby paliva na trasu (tam+zpět)

učitel+žáci

žáci

žáci

typ paliva automobilu (benzín/nafta)

učitel

učitel

žáci

cena paliva u čerpacích stanic (u více stanic stačí průměr)

učitel

učitel

žáci

náklady na palivo na celou trasu tam i zpět

učitel+žáci

žáci

žáci

náklady na palivo na celou trasu pro jednoho cestujícího

- když jede sám

učitel+žáci

žáci

žáci

- při cestě ve dvou

učitel+žáci

žáci

žáci

- při cestě ve třech

učitel+žáci

žáci

žáci

- při cestě ve čtyřech

učitel+žáci

žáci

žáci

autobus

místo nástupu

učitel

učitel

žáci

cílové místo

učitel

učitel

žáci

celková cena za cestu (zpáteční jízdenka) pro cestujícího

učitel+žáci

učitel+žáci

žáci

vlak

místo nástupu

učitel

učitel

žáci

cílové místo

učitel

učitel

žáci

celková cena za cestu (zpáteční jízdenka) pro cestujícího

učitel+žáci

žáci

žáci

předpokládaná doba cesty

automobil

učitel+žáci

žáci

žáci

autobus

učitel+žáci

žáci

žáci

vlak

učitel+žáci

žáci

žáci

závěr

Pro který dopravní prostředek jsem se rozhodl/a

učitel+žáci

žáci

žáci

Důvody

učitel+žáci

žáci

žáci

Shrnutí a zhodnocení aktivity

Úloha je pro žáky dostatečně motivující, při jejím řešení je nutno zvolit vhodnou metodu řešení zejména s ohledem na složení třídy, aby byla pro žáky přiměřeně obtížná.

Příloha

Soubor v tabulkovém procesoru - 2 listy
1) se vzorci v buňkách - vzorové řešení úlohy
2) bez vzorců - bez vyplněných buněk se zadávanými údaji či vzorci - po vytištění možno využít jako pracovní list

Stupeň vzdělávání a období vzdělávání 2. stupeň (6. - 9. ročník)
Rozvíjené klíčové kompetence

Kompetence k učení

 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 • samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti

Kompetence k řešení problémů

 • vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
 • samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
 • ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů

Kompetence komunikativní

 • využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem

Kompetence sociální a personální

 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
 • přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají

Kompetence občanská

 • chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti
Integrace průřezových témat

Osobnostní a sociální výchova

 • osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání - cvičení smyslového vnímání, cvičení řešení problémů
 • morální rozvoj - řešení problémů a rozhodovací dovednosti - dovednosti pro řešení problémů a rozhodování z hlediska různých typů problémů
Mezioborové přesahy a vazby Matematika, Informační a komunikační technologie, Zeměpis
Organizace řízení učební činnosti dle zvolené varianty
Organizace prostorová školní třída, specializovaná učebna
Organizace časová do 45 minut, blok více hodin
Vyučovací metoda komplexní
Nutné pomůcky a prostředky podle zvolené metody práce pracovní listy, výpočetní technika, internet
Použitá literatura a zdroje původní úloha
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
xls
39.06 kB
Tabulka
náklady na cestu

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Petr Jakeš

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Rozvoj schopností poznávání

Mezioborove presahy:

 • Základní vzdělávání
 • Matematika a její aplikace 1. stupeň

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Specializovaná učebna, Školní třída

Nutné pomůcky:

podle zvolené metody práce pracovní listy, výpočetní technika, internet