Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Seminář – Britské dny
Odborný článek

Seminář – Britské dny

10. 10. 2008 Základní vzdělávání
Autor
Kateřina Rašínová

Anotace

Během dvoudenního semináře získají žáci komplexní přehled o Britských ostrovech. Počínaje přírodními podmínkami, přes hlavní historické události, které měly vliv na socioekonomický a politický vývoj dnešního Spojeného království Velké Británie a Severního Irska i samostatného Irska, až po ukázky z běžného života obyvatel těchto zemí.

Zpracování hodinových bloků - časová organizace semináře viz Tabulka 1

1) Promítání diapozitivů z „prázdninové" cesty jednoho zučitelů po Anglii a Skotsku s komentářem a ukázkou přivezených suvenýrů (pohlednice, skotský kilt, pravý anglický čaj aj.)

2) Úkol: Namaluj Britské ostrovy - každý žák vytvoří plakát na téma: „Co všechno vím o Britských ostrovech?". Poté se plakáty vystaví, žáci si je vzájemně prohlédnou, prodiskutují nesrovnalosti a nakonec dohromady vytvoří tzv. MAXI plakát, který je jakýmsi shrnutím všech předchozích.

DĚJEPIS

1) Raný a vrcholný středověk - pomůcky: vytištěné přílohy Interview 1, Interview 2, Interview 3; 5 x role balícího papíru, 5 x barvy (vodovky, fixy, pastelky), 5 x lepidlo, 5x vytištěnou a rozstříhanou přílohu Osa.

Blok je rozdělen na tři části:

 1. První část (15 min.). Žáci jsou rozděleni na tři stejně početné skupiny, každá z nich dostane jeden z dokumentů „Interview" (v příloze) a podle výchozího textu doplní fiktivní odpovědi dané osobnosti.
 2. Druhá část (15 min.). Všichni žáci se seznámí se všemi třemi rozhovory (bez výchozích textů). Podle možností můžeme vyvěsit na nástěnku, nebo každé interview okopírovat a rozdat žákům.
 3. Třetí část (15 min.). Přeskupení žáků tak, aby vkaždé skupince byli tři žáci, kde každý původně zpracovával jiný rozhovor. Skupinky dostanou roli balícího papíru, barvy, kartičky spojmy a letopočty zčasové osy. Jejich úkolem bude na balící papír složit časovou osu, kdispozici mají všechny tři rozhovory (bez výchozích textů).

Při formulování odpovědí do rozhovoru je nutné vést žáky k co nejširším odpovědím se všemi náležitostmi (jména, letopočty, místa). Jako zápis do sešitu jsou použity všechny tři rozhovory.

2) Anglická reformace, Anglická revoluce a Anglická průmyslová revoluce

Pomůcky: kapitoly z učebnice dějepisu (pro každého žáka jeden výtisk), psací potřeby.

Hra „Hádej, kdo jsem" v prvním kole si historickou osobnost vymyslel učitel a žáci pomocí otázek, na které lze odpovědět pouze ano, či ne, museli uhádnout, o jakou osobnost jde. Vztah k našemu dějepisnému tématu byl takový, že o dané osobnosti musela být zmínka v textu z učebnice a žáci využívali text pro konstrukci svých otázek. Na další kola se žáci rozdělili do trojic a ve skupinkách pokračovali ve hře. Učitel se střídavě přidával k jednotlivým skupinkám a taktéž pokládal otázky (odpověď musela být v textu).

3) 19. a 20. století – toto téma je zpracováno v rámci bloku zaměřeného na geografické poznatky.

LITERATURA

Literatura 16. - 17. století (dramatizace úryvku některého Shakespearova díla)

ANGLICKÝ JAZYK
Slangová angličtina a lidové písně

Pomůcky: kytara, tamburína, ozvučná dřívka atd.

Žáci se naučí některé lidové a žertovné anglické písně

ZEMĚPIS (zápis do sešitu viz příloha Zápis)

Přírodní podmínky Britských ostrovů

Pomůcky: 20 čtvrtek formátu A3 rozstřižených podélně na polovinu (vznikne 40 čtvrtek), tlusté fixy, stopky, „libry" (viz příloha Libry)

Žáci již tuto látku znají z předchozí výuky zeměpisu, proto je tento blok pojat jako opakování. Následuje hra „Kufr" s fyzicko-geografickými pojmy, kdy se žáci rozdělí do dvou skupin I. a II. a obě skupiny si připraví na kartóny 20 pojmů z učiva o přírodních podmínkách Britských ostrovů. Před začátkem hry je pro jistotu zkontrolujeme. Skupina I. ukazuje pojmy a skupina II. stojí na druhé straně učebny. Jeden žák z druhé skupiny je zády ke skupině I., zbylí žáci ze skupinky II. se opírají o zeď (pro přehlednost situace) a radí tomuto žákovi, ale nesmí použít kořen slova, jež je napsáno na kartónu. Po dvaceti slovech se skupiny vystřídají a vítězí ta, která dokáže uhodnout dvacet pojmů za kratší čas. Posléze je odměněna několika „librami".

Obyvatelstvo Velké Británie

Pomůcky - texty pro jednotlivé skupiny (viz příloha Obyvatelstvo)

Metoda - „vyučují experti"

1. fáze - Téma Obyvatelstvo Británie je rozděleno na 4 oblasti, na tzv. Čísla, Rozdíly, Kolonialismus a Urbanizace. Také žáci jsou rozděleni na 4 stejně velké skupiny (A - D) a každá skupina dostane jednu oblast, kterou si nastuduje tak, aby ji mohla vysvětlit ostatním spolužákům.

2. fáze - Žáci jsou rozděleni do 4 skupin (1 - 4), tak že v každé je zástupce z A, B, C, D. Každý žák ve skupince poté vysvětlí problematiku své oblasti ostatním.

3. fáze - Krátká znalostní soutěž pro jednotlivce, kdy za správnou odpověď je žák odměněn „librami". Každý žák dostal otázku (z tématu obyvatelstvo viz příloha Otázky - obyvatelstvo), pokud ji zodpověděl dobře, mohl odejít a připravovat se na divadelní představení, pokud ji zodpověděl špatně, dostal v dalším kole jinou. V každém kole se počet vyhraných liber snižoval.

Hospodářství Velké Británie a 19. a 20. století

Pomůcky - desková hra (viz článek Desková hra - Hospodářství Spojeného království), hra i pravidla hry jsou popsána ve výše uvedeném článku a veškerý materiál potřebný k této hře lze nalézt v příloze Desková hra.

Severoirský konflikt a jeho řešení

Metoda - řízená diskuse

Žáci byli rozděleni do čtyř skupin - severoirští katolíci, severoirští protestanti, Irové, Angličané. Poté jim byly vysvětleny jejich zájmy a role a učitel „zastupoval" britského premiéra (anglikán - Angličan). Konference mohla začít.

Premiér: „Dámy a pánové, vítám Vás na konferenci o budoucnosti Severního Irska. Dnes 10. 4. 1998 se musíme rozhodnout, co bude s budoucností Severního Irska a celého Spojeného království. Budeme dál prolévat krev našich dětí nebo se konečně po mnoha letech dohodneme na nějakém kompromisu. Já osobně navrhuji uzavřít mír. Irská republikánská armáda složí zbraně, parlament bude jenom jeden a to v Londýně a v Belfastu zase bude klid. Jak se vám líbí můj návrh?"

DISKUSE

Premiér: „Dobrá tedy, když se nemůžete dohodnout po dobrém, vyšleme do Severního Irska anglickou armádu."

DISKUSE

Premiér: „Pokud IRA složí zbraně, ustanovíme jistou míru autonomie. Zřídíme v Belfastu parlament pro záležitosti Severního Irska."

DISKUSE

Je vhodné dovést diskusi k mírovému řešení konfliktu. Skutečná dohoda, tzv. Velkopáteční dohoda z dubna roku 1998, měla tři body:

1) odzbrojení IRA
2) referendum o připojení Severního Irska k Irské republice
3) ustanovení severoirského parlamentu

FOLKLOR

Pomůcky - podle aktivit.

 • Ochutnávka tradičního jídla (muffins) - část snídaně (recept viz příloha Recept).
 • Promítání filmu nazvaného Pán much - to byl záměr, bohužel se nám nepodařilo rozběhnout techniku, proto jsme zvolili alternativní program - Černá „strašidelná" hodinka. Převyprávěli jsme studentům na dobrou noc několik povídek od Edgara Alana Poa.
 • Divadlo - každá skupina si připravila úryvek zdíla Williama Shakespearea a zahrála ostatním spolužákům scénku ztoho úryvku.
 • „Čaj o páté" - v17:00 jsme si všichni sedli kčernému neslazenému čaji smlékem a vyprávěli si anekdoty.
 • Ukázky skotských tanců - instruktoři zkroužku Skotských tanců nám přišli zahrát, zatančit a naučit nás některé tyto tance (chlapci, kteří nechtěli tančit, hráli pod dozorem vyučujícího „britský" fotbal vtělocvičně, nebo kriket na školním hřišti).
 • Rukodělné činnosti (megalitické stavby, runy vkůži) - pro potřeby divadla si studenti vyrobili doplňky ke kostýmům, kulisy a potřebné rekvizity.

Závěr - reflexe:

Pomůcky - nadepsané čtyři archy balícího papíru, tlusté fixy.

Na čtyři balicí papíry učitelé napsali následující otázky: „Co mě nejvíc bavilo? Co mě vůbec nebavilo? O čem bych se chtěl takhle učit? Co bylo ze semináře nejzajímavější?". Žáci na tyto archy uvedli své odpovědi. Po ukončení této činnosti všichni vyučující, kteří se na projektu podíleli, zhodnotili svoje dojmy a odpovědi žáků.

Hodnocení dovedností a vědomostí žáků během aktivit je zajištěno odměňováním jednotlivců, či skupinek „penězi" (librami). Po skončení projektu si vyučující jednotlivých předmětů (zeměpis, dějepis) sami stanoví, jak s „penězi" žáci naloží (např. výměna za známky, body do celkového hodnocení). Hodnocení získaných vědomostí po skončení projektu záleží na probíraném tématu v daném vyučovacím předmětu. Projekt Britské dny byl zařazen v době, kdy byla v zeměpisu probírána Západní Evropa, proto v písemné práci a testu na závěr tohoto tématu byly zařazeny i otázky týkající se Velké Británie. V dějepisu byl projekt časově zařazen místo kapitoly Anglie v 16. a 17. století, téma anglická revoluce v následující vyučovací hodině bylo toto téma ještě jednou rozebráno a doplněno, v písemné práci týkající se této kapitoly se objevily i doplňující otázky na jiné části Britské historie.

Tabulka 1: Časová organizace semináře Britské dny

Čas

Skupina A

Skupina B

8:00 - 10:00

Úvod - promítání

10:00 - 11:00

Namaluj Britské ostrovy

Přírodní podmínky Britských ostrovů

11:00 - 12:00

Přírodní podmínky Britských ostrovů

Namaluj Britské ostrovy

12:00 - 13:00

Ranný a vrcholný středověk

Literatura 16. - 17. století

- nácvik divadla

13:00 - 14:00

Oběd

14:00 - 15:00

Literatura 16. - 17. století

- nácvik divadla

Ranný a vrcholný středověk

15:00 - 16:00

Anglická reformace a průmyslová revoluce

Nácvik divadla

16:00 - 17:00

Nácvik divadla

Anglická reformace a průmyslová revoluce

17:00 - 18:00

Čaj, rukodělné činnosti, divadelní představení

18:00 - 19:00

Večeře

19:00 - 22:30

Folklór - skotské tance, fotbal, kriket

22:30

Příprava na večerku - film

7:00 - 8:00

Budíček, snídaně - muffins

8:00 - 9:00

19. - 20. století

Obyvatelstvo Velké Británie

9:00 - 10:00

Hospodářství Velké Británie

19. - 20. století

10:00 - 11:00

Obyvatelstvo Velké Británie

Severoirský konflikt a jeho řešení

11:00 - 12:00

Severoirský konflikt a jeho řešení

Hospodářství Velké Británie

12:00 - 14:00

Závěr

Na tento text navazují další články nazvané:

Projektové dny modelového regionu - úvod
Seminář - Indické dny
Desková hra - Hospodářství Spojeného království

Literatura a použité zdroje

[1] – cs.wikipedia.org/wiki/Spojené_království.
[2] – www.zemepis.com/VelkaBritanie.php.
[3] – www.mea.gov.in/onmouse/landpeople1.htm.
[4] – www.on-internet.cz/index.php?ido=379&idm.
[5] – www.omniglot.com/writing/sanskrit.htm.
[6] – BULISOVÁ, J. Ottova všeobecná encyklopedie ve dvou svazcích A - L. Praha : Ottovo nakladatelství, 2003.
[7] – BULISOVÁ, J. Ottova všeobecná encyklopedie ve dvou svazcích M - Ž. Praha : Ottovo nakladatelství, 2003.
[8] – LYE, K. Svět do kapsy. Praha : Ottovo nakladatelství, 2000.
[9] – NOVOTNÝ, J. Kapesní atlas světa. Praha : Kartografie, 1998.
[10] – KAŠPAROVSKÝ, K. Zeměpis II. v kostce. Havlíčkův Brod : Fragment, 2002.
[11] – BIČÍK, I. et al. Školní atlas dnešního světa. 1. vydání. Praha : Terra, 2001.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
37.11 kB
PDF
Příloha 1 - Interview 1
pdf
19.53 kB
PDF
Příloha 10 - Recept
pdf
52.73 kB
PDF
Příloha 3 - Interview 3
pdf
23.44 kB
PDF
Příloha 5 - Zápis
pdf
31.25 kB
PDF
Příloha 6 - Libry
pdf
36.13 kB
PDF
Příloha 7 - Obyvatelstvo
pdf
18.55 kB
PDF
Příloha 8 - Otázky - Obyvatelstvo
pdf
41.02 kB
PDF
Příloha 2 - Interview 2
pdf
35.16 kB
PDF
Příloha 4 - Osa

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Kateřina Rašínová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
 • Evropa a svět nás zajímá
 • Základní vzdělávání
 • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
 • Objevujeme Evropu a svět
 • Základní vzdělávání
 • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
 • Jsme Evropané

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída, Specializovaná učebna

Nutné pomůcky:

Spacák, karimatka, jídlo na večeři a snídani, hygienické potřeby, psací potřeby, obuv do tělocvičny, oděv na spaní, dívky sukni, další pomůcky - viz jednotlivé aktivity.