Odborný článek

Kdo dnes slaví?

1. 10. 2008 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Lukáš Istenčin

Anotace

Popis jedné aktivity, která byla realizována na ZŠ v Plaňanech. Narušení zažitých stereotypů touto drobnou aktivitou může u žáků vzbudit zájem a pozitivní ohlas.

1. Pravidla

Podstatou této „hry" je možnost žáků, aby si sestavili svůj vlastní rozvrh v den, kdy slaví svátek. K tomuto základnímu pravidlu jsou připojena další, která chod hry upřesňují. Do hry vstupují celé třídy, pokud se dohodnou. Na tomto místě chci zdůraznit slovo dohoda. Dohodou není podřízení se většinovému názoru, dohodou není většinové hlasování žáků. Dohodou je souhlas všech žáků s příslušnou myšlenkou. Na základě diskuse, vysvětlování, argumentování.
Samotný souhlas může mít různé úrovně - ztotožnění se, respekt atd. Kvalitativně se však jedná o něco zcela jiného, než podřízení se většinovému názoru. Žák má možnost volby rozvrhu v případě, kdy je ve hře celá jeho třída. A svůj rozvrh si sestavuje z rozvrhů tříd, které se hry účastní. Žáci tak mají možnost přemýšlet nad svými prioritami, dlouhodobě plánují svůj čas, protože se jedná o aktivitu celoroční, sestavují své vlastní rozvrhy.

Konkrétní realizace na naší škole vypadá takto: Celá hra má vyhrazenu informační tabuli, na které jsou vyvěšena přesná pravidla a seznam tříd, které se hry účastní. Každý den se zde také objevuje příslušné jméno. A to i v případě, že na škole nikomu nepatří. Žáci si v několikadenním předstihu sestaví svůj rozvrh a domluví se s vyučujícími (popř. se svým třídním vyučujícím) jednotlivých předmětů na případných změnách. Pokud mají raději technické předměty, mohou jít např. místo českého jazyka na hodinu technických prací. Zda do nižších ročníků, nebo naopak do vyšších, to už je na jejich uvážení. Mohou strávit několik hodin výpravami do minulosti díky dějepisu, protáhnout své tělo v hodinách tělesné výchovy, nebo se zkrátka jenom podívat, jak vypadá výuka těch nejmenších. To vše na základě svých zájmů, priorit atd.

2. Postřehy z praxe

Z vlastní zkušenosti musím říci, že tento jednoduchý nápad má u žáků veliký ohlas. Zažijí pocit svobody, protože jim rozvrh není striktně nařízen, zároveň také pocit zodpovědnosti, protože svou volbu předem konzultují s vyučujícími. Uvědomí si své silné stránky a naopak; sestavují si svůj žebříček priorit, aby se vhodně rozhodli.

Naše základní škola patří mezi středně velké vesnické školy. Škola má 320 žáků, což představuje dvě třídy v jednotlivých ročnících. Aktivity se neúčastní všechny třídy, větší zastoupení mají třídy z druhého stupně. Umím si však představit realizaci aktivity na menší, či naopak větší škole. Přibudou možná negativa (nároky na organizaci u větších škol), stejně tak se ovšem ukáží nové přínosy (možnost většího výběru, společná diskuse většího počtu účastníků nad společnou otázkou). Abych byl upřímný, musím ještě zmínit odezvu, jakou tento nápad vyvolal u mých kolegů. Vedle těch, kteří se ke hře připojili, je několik, kteří takovouto aktivitu žáků odmítají. Důvody, kterými vysvětlují svůj přístup, jsou přitom různé. Od další absence žáků na svých hodinách až po různá tvrzení typu: „Co by se stalo, kdyby se žák zranil při gymnastice ve chvíli, kdy měl sedět v lavici a psát si zápis z nové látky?". Osobně si myslím, že toto nejsou žádné závažné argumenty, žádné neřešitelné překážky. Jako kolegovi mi ovšem nezbývá nic jiného, než jejich názor respektovat, resp. o jejich názorech diskutovat, snažit se je přesvědčit vlastními argumenty, poslechnout si jejich připomínky a přemýšlet nad jejich názory.

3. Názory žáků

„Absolvovala jsem den svátků. Jmenuji se Tereza, a když jsem měla svátek, mohla jsem si po dohodě s vyučujícími sestavit svůj vlastní rozvrh. Takže jsem ten den absolvovala dvě matematiky - protože jsem chtěla - a dva tělocviky. Byla jsem ve třídě 9.A a 7.A. Dokonce jsem si vyzkoušela, jaké je to být p. učitelkou. Bylo by pěkné mít svátek 365 dní v roce." Tereza Bejšáková 8.B

„Měl jsem svátek, ten den se mi velice líbil. Chtěl jsem jít na hodinu matematiky do 7.B, protože mne tento předmět baví více než ostatní. Také jsem se chtěl podívat, jak vypadá výuka dějepisu v jiných třídách, ale nebylo mi dovoleno zmeškat hodinu českého jazyka. To je škoda, ale těším se na příště. Snad se to povede."
František Jareš 7. A

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Lukáš Istenčin

Hodnocení od uživatelů

Zuzana Mátlová
31. 1. 2010, 14:32
A co děti co mají svátek o prázdinách? Dáváte jim nějaký náhradní termín nebo o tuto možnost přijdou?

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Poznávání lidí
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Seberegulace a sebeorganizace

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída