Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Cena za II. světovou válku v Evropě
Odborný článek

Cena za II. světovou válku v Evropě

26. 9. 2008 Základní vzdělávání
Autor
Jarmila Boudová

Anotace

Žáci vytvářejí tabulky a grafy na základě údajů zjištěných z textů o II. světové válce z různých médií. Žáci získají vědomosti o vyvražděných obcích, koncentračních táborech a lidských a materiálních nákladech na II. světovou válku aktivní formou.

Obvykle žáci analyzují grafy a tabulky v odborných publikacích, novinách, časopisech. Při této aktivitě postupují opačně. Na základě textů vytvářejí tabulky a různé typy grafů. Aktivita se mi osvědčila ve výuce dějepisu v 9. ročníku, kdy již žáci znají základy práce
na počítači v EXCELu. Její předností je propojení různých dovedností žáků, zatímco jedněm nedělá problém orientace v odborných textech, druzí jsou dobří v práci se statistickými údaji nebo v práci na počítači. Žáci tak mají šanci na uplatnění při společné práci a na osobní úspěch.

Témata k výběru

 1. Koncentrační tábory v Evropě (typy, počty vězňů, zavražděných, přeživších, kategorie vězňů)
 2. Evropské obce s osudem Lidic (kdy a proč byly zničeny, zda byly obnoveny, kolik obětí)
 3. Náklady na válku ve vybraných evropských zemích (zabitých, zmizelých, zraněných vojáků, civilistů, materiální ztráty - přímé náklady na vedení války, nepřímé - náklady na obnovu)

Dvojice si vybere téma (každá dvojice si může vybrat ze tří možností) a vyhledává, sbírá a třídí údaje z různých médií, posuzují důvěryhodnost různých médií a jimi zveřejňovaných dat. Pak vybrané údaje uspořádají, zvolí způsob nejvhodnějšího zpracování - typ tabulky, grafu, a tvoří tabulky a grafy (tisk). Svou práci prezentují formou galerie a krátkého výstupu, ve kterém seznámí se svým tématem (zde se osvědčilo promítnout hotové práce přes DATA projektor), upozorní na nejdůležitější informace a zdůvodní vlastní postup. U prezentací formou galerie se mi více osvědčilo zveřejnění na chodbě v blízkosti učebny dějepisu než v učebně samotné. O galerie na chodbě je patrný větší zájem, a to i u žáků z jiných ročníků nebo rodičů a návštěvníků školy.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Jarmila Boudová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Hodnoty, postoje, praktická etika
 • Základní vzdělávání
 • Mediální výchova
 • tvorba mediálního sdělení
 • Základní vzdělávání
 • Výchova demokratického občana
 • Občan, občanská společnost a stát

Mezioborove presahy:

 • Základní vzdělávání
 • Matematika a její aplikace 1. stupeň

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Specializovaná učebna, Školní třída

Nutné pomůcky:

archy papíru, psací potřeby, knihovna s odbornou historickou literaturou (encyklopedie, atlasy, monografie, tabulky, slovníky …), počítače, přístup na internet